Дискусия „Повишаване на ефективността на политиките на ЕС за МСП“

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) организира изслушване като част от последващите му действия във връзка със становището му по собствена инициатива „Повишаване на ефективността на политиките на ЕС за МСП“ (докладчик: Милена Ангелова), прието през юли 2017 г.

Изслушването ще се проведе на 9 ноември 2017 г. от 9:30 до 13:00 часа в гр. София, Гранд Хотел София, зала „София“.

Основната цел на изслушването ще бъде да се обсъдят ефективността и ефикасността на политиките на ЕС за МСП и да се събере ценна информация и обратна връзка по въпроса от българските заинтересовани страни, с оглед на намиране на начини за подобряване на политиките. Специален акцент ще бъде поставен върху препоръките, очертани в становището на ЕИСК, с цел прилагането им на национално равнище. На преден план ще бъдат поставени въпроси като достъпа до финансиране, подобряване на достъпа до пазарите и излизането на международните пазари, насърчаване на предприемачеството, намаляване на административната тежест, опростяване на регулаторната рамка, подкрепа за конкурентоспособността на МСП и иновациите.

Освен това ще се обсъдят решения за по-добро насочване на политиките и разработване на мерки, които да съответстват на различните видове и размери на предприятията. Заинтересованите страни също ще бъдат приканени да споделят мнението си относно настоящото определение за МСП, както и относно потенциалната необходимост от преразглеждането му.

Предоставяме на Вашето внимание проекта на програма за събитието и материалите по темата.

Ако имате въпроси, моля, свържете се със секретариата на АИКБ (v.radeva@bica-bg.org, Валентина Радева).


Повече информация за събитието може да намерите в следните документи: