За провеждане на адекватна и реалистична политика по доходите и за взимане на спешни мерки за осигуряване на необходимата работна сила за националната индустрия се обяви ръководството на АИКБ

В края на изминалата седмица се проведе заседание на Националния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), на което бяха приети нови членове, в това число и Сдружение “Медицински клъстер”. В него членуват над 50 държавни, общински и частни болници, медицински сдружения и университети. С приемането на сдружението експертизата на АИКБ в областта на здравеопазването нараства още повече.

На заседанието бе приета и позицията на АИКБ по проблемите на политиката по доходите и човешките ресурси в България. Националният съвет на АИКБ, след като разгледа редица остри проблеми, между които на първо място критичното състояние на човешките ресурси и работната сила в България, за пореден път се обяви за провеждане на адекватна и реалистична политика по доходите и за взимане на спешни мерки за осигуряване на необходимата работна сила за ключови отрасли в националната икономика.

Големият проблем е, че България изостава чувствително спрямо средната за ЕС производителност на труда, но ръстът на възнагражденията у нас изпреварва ръста на производителността на труда. Политиката на невъздържано нарастване на МРЗ води до надценяване на труда на най-ниско квалифицираните работници за сметка на средно квалифицираните и висококвалифицираните такива, затруднява наемането на хора с ниска или неподходяща квалификация и ги изпраща в сивия сектор или на социални помощи. Води до социално изключване на цели общности. Данните от европейската практика показват, че в страните от ЕС, където няма регламентирана МРЗ, безработицата е с 40% по ниска, а средно претеглената работна заплата е 1,66 пъти по-висока от същата за групата държави с регламентирана месечна МРЗ, към които страни се отнася и България.

АИКБ предлага да се работи систематично и интензивно в посока на развитието на социалния диалог на отраслово ниво и на браншовото колективно договаряне. Националният съвет на АИКБ е убеден, че подобна цел е напълно реалистична в средносрочен план, като тя може да даде значим принос за подобряване на положението в българската икономика. Към днешна дата трябва час по-скоро да се отмени административното определяне на минималната работна заплата за страната и да се премине към нейното договаряне между национално представителните организации на социалните партньори.

Ръководството на АИКБ очаква също така правителството незабавно да преосмисли държавната политика по отношение на човешките ресурси поне в две посоки. Първата е – хората, които получават висше и средно професионално образование в рамките на държавната поръчка, да имат ангажимента да работят в България или за български компании или институции за определен период от време. В тази връзка АИКБ смята за необходимо приемането на нов Закон за професионалното обучение и образование, който да отрази по-пълно обществените отношения, свързани със задоволяването на потребностите на българската индустрия и на пазара на труда от квалифицирана работна ръка. Втората посока e радикалната промяна в подхода към легалната имиграция в България на квалифицирани кадри. Досегашната политика на създаване на изкуствени, най-вече административни бариери пред легалната имиграция на квалифицирани кадри е късогледа, необоснована и вредоносна. Необходимо е незабавно да се разшири обхватът на действие на „синята карта“ в България и за крайно необходими за индустрията специалности. Необходимо е българските власти да отстояват на европейско ниво положението, издаването на „Сини карти“ и допускането на висококвалифицирани специалисти от страни, които не членуват в ЕС, да остане в компетентността на националните правителства и администрации. Необходимо е да се разработи и наш, национален механизъм за привличане на квалифицирани специалисти с висше и със средно специално и професионално образование чрез двустранни правителствени спогодби на първо време със страни с българска диаспора.

Ръководството на АИКБ напомни, че освен в тези области, където се налагат незабавни реформи, остават да са в пълна сила проблеми от стратегическо значение не само за бизнеса и работодателите, но и за цялото общество. Това са:
• Намаляване на административните прегради пред бизнеса чрез приемането и изпълнението на цялостна програма за по-добро регулиране;
• Реформи в сферата на сигурността;
• Гарантирането на собствеността и на справедливо правораздаване;
• Подобряване на регулирането на монополите и олигополите и пресичане на картелите;
• Осигуряване на по-добро управление на държавната собственост, държавните компании в духа на препоръките на ОИСР, както и много по-отговорно отношение към даването на концесии и контрола над тях;
• Справедливи конкурси за обществените поръчки.
В същото време продължават да са актуални и въпроси, които са многократно дискутирани:
• Отмяна на временно въведената през 2010 г. (!) мярка работодателят да плаща за първите 3 дни болнични;
• Реформа в медицинската и трудовата експертиза и прекратяване на злоупотребите с пенсии за инвалидност;
• Въвеждане на принципа “замърсителят плаща“ при определянето на Такса битови отпадъци;
• Преглед на режима за извънреден труд, с оглед допускане на по-голяма гъвкавост при полагането му;
• Отмяна на минималните осигурителни доходи;
• Отмяна на „класовете“ за прослужено време.

Националният съвет на АИКБ апелира към законодателите, изпълнителната власт и национално представителните организации на социалните партньори за рационален и трезв подход към изброените проблеми, чието решение може да се постигне единствено с общи усилия и съгласие.

На заседанието членовете на НС на АИКБ се запознаха и с основните предимства на финансовите инструменти за програмния период 2014-2020 г. от г-н Валери Белчев – изпълнителен директор на Фонд мениджър на финансови инструменти в България. Ръководството на АИКБ подчерта необходимостта Фонда да оказва съдействие на МСП за ползване на подходящите финансови инструменти по съответните Оперативни програми, както и да работи при висока степен на прозрачност.

Пълният текст на становището на Националния съвет на АИКБ по проблемите на политиката по доходите и човешките ресурси в Република България ще видите тук. Може да изтеглите ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от събитието в PDF и MS Word формат.