„Икономика на светло“: България споделя своя опит

На 30 юни 2016 г. в София Хотел Балкан се проведе Международна кръгла маса „Икономика на светло“. Важността на тази толкова чувствителна за българското общество тема бе подчертана от изключително високото присъствие на представители на българското правителство, прокуратурата, държавните институции, социалните партньори, гражданското общество, академичната общност и медиите.

Международната бизнес общност бе представена от членовете на Международния координационен съвет на организациите на работодателите (МКСОР), в който членуват 18 работодателски организации от 15 страни от Централна и Източна Европа и Азия, и чийто ротационен председател тази година е Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

Премиерът г-н Бойко Борисов изрази дълбоката си лична съпричастност към темата, тъй като сивата икономика засяга много сфери, генерира корупция и рефлектира пряко върху социалното благоденствие на всеки български гражданин. Премиерът очерта постигнатите през последната година успехи в борбата със сенчестия сектор като акцентира върху мерките срещу контрабандата с цигари. Той очерта трудния път, който правителството е изминало, за да координира действията на всички институции за изсветляване на икономиката. Методичните ежедневни усилия в това отношение са дали осезаеми резултати като само за тази година приходите в бюджета са се повишили с един милирд и четиристотин милиона лева повече в сравнение с миналата година. Премиерът подчерта особеното си задоволство, че тези добри резултати са постигнати на фона на световна икономическа криза и отбеляза, че генерираните бюджетни приходи са позволили да се направят инвестиции за подобрение на инфраструктурата.

Министърът на финансите г-н Владислав Горанов представи предприеманите мерки в борбата с неформалната икономика от страна на Министерство на финансите през изминалата година. „Положихме сериозни усилия за повишаване на събираемостта на приходите и предприехме редица действия за това, на първо място законодателни“ – подчерта в началото на изказването си той. Министърът на финансите очерта конкретно постигнати резултати по отношение на фискалната дисциплина и поставените високи стандарти за данъчна прозрачност. В заключение той отбеляза важността на създаването на по-конкурентна среда и подобряването на качеството на правене на бизнес като основни фактори в борбата с неформалната икономика.

Министърът на труда и социалната политика г-жа Зорница Русинова очерта разискваните проблеми в светлината на легализирането на пазара на труда. Тя изреди постигнатите успехи на министерството по отношение на спада на безработицата и ръста на заетостта, както и в реформата на трудовата експертиза. Министър Русинова заключи, че вижда бъдещата устойчивост на постигнатите успехи в светлината на партньорство, диалог и конкретни предложения в сферата на законодателството, за да се прекратят напълно сивите трудови практики.

Г-н Сотир Цацаров – главен прокурор на Република България представи мерките, предприемани от страна на Прокуратурата за ограничаване и превенция на неформалната икономика. Г-н Цацаров подчерта, че в последно време се наблюдава добро взаимодействие на институциите, свързани с борбата със сивата икономика. Той подчерта, че отношение към този проблем има не само прокуратурата като част от съдебната система, но и търговското правосъдие, което трябва да бъде прозрачно и предвидимо, за да гарантира нормална среда за съществуване на бизнеса.

Проф. д-р Стефан Петранов представи новата стойност за 2015 г. на показателя за измерване на светлата икономика в България – Композитен индекс „Икономика на светло“. Той обяви, че през 2015 година стойността на Композитния индекс „Икономика на светло“ е най-висока до момента от началото на изчисляването му – 69.14. Тази висока стойност на светлата част от икономиката отразява не само обективни положителни явления и процеси, които се отчитат от статистическия подиндекс, но и положителна промяна в оценките на бизнеса и работниците и служителите за динамиката и дела на неформалната икономика, което се отчита от социологическия подиндекс на Композитния индекс.

Основните причини за положителните тенденции в изменението на Композитния индекс „Икономика на светло“ през 2015 г. са две групи:
 Вътрешни:
• Връщане към политическата стабилност – приключи периодът на несигурност, през който управляваха три правителства, едно от които – служебно и се проведоха избори за европейски и български парламент. Създадено беше относително устойчиво парламентарно мнозинство;
• Финансовата стабилност – отшумява банковата криза след фалита на Корпоративна търговска банка;
• Предприети са редица мерки за подобряване на бизнес средата в страната и за ограничаване на „сивата“ икономика;
 Външни:
• Стихване на истерията около дълговата криза в Гърция и възможността за „Грекзит“;
• Сключването на вторите Мински споразумения и относителното затишие на бойните действия в Източна Украйна – Донецка и Луганска област;
• Известни признаци за излизане от икономическата криза в ЕС и в България, увеличаване на обема на износа.

Председателят на АИКБ г-н Васил Велев отбеляза, че борбата със сивата икономика е основен приоритет на българската държава, на социалните партньори и на всички активни представители на гражданското общество. Същевременно, неформалната икономика е сериозен проблем от световен мащаб, с преодоляването на който са ангажирани както политици, така и бизнес организации на международно ниво. Г-н Велев очерта методичните усилия, които АИКБ полага в борбата със сивия сектор и сподели, че тази тема ще бъде сред приоритетите на Асоциацията и през следващата година. Една от най-популярните и резултатни инициативи в тази насока са ежегодните награди „Икономика на светло“, които АИКБ връчва. По-късно тази вечер на тържествена церемония ще бъдат обявени победителите за 2015 г.

Гледната точка на чуждестранните представители по темата изразиха г-н Александър Шохин, президент на Руския съюз на индустриалците и предприемачите и г-н Гагик Макарян, председател на Републиканския съюз на работодателите на Армения. Тезите, които те застъпиха в дискусията, бяха поредното доказателство, че сивата икономика е международен проблем и че няма разлика в оценката й като негативен фактор, оказващ пагубно влияние върху бизнес-средата в международен мащаб.

Участниците в Международната кръгла маса „Икономика на светло“ се обединиха около тезата, че пораженията, които сивият сектор нанася, са безспорни – изкривява конкурентната среда, ощетява бюджета, подкопава обществените системи – на здравеопазването, на образованието, пенсионната, оказва негативно влияние върху икономическия растеж и разкриването на нови работни места. Предприемането на адекватни и целенасочени действия за ограничаване на сивите практики и стимулиране на изрядно, законно поведение от страна на стопанските субекти и гражданите изисква устойчива промяна в обществените нагласи и е възможно само при целенасочени и координирани действия на държава, социални партньори и всички заинтересовани страни, включително и на международно ниво.

За повече информация вижте следните материали от Международната кръгла маса:

– Динамика на Композитния индекс „Икономика на светло“;

– Доклад за Композитния индекс „Икономика на светло“ за 2015 г.;

– Презентация за актуализация на Композитния индекс „Икономика на светло“ за
2015 г.