Комисията за финансов надзор (КФН) утвърди изменения в Националния кодекс за корпоративно управление

Комисията за финансов надзор утвърди изменения в Националния кодекс за корпоративно управление (НККУ) с решение от 25-и ноември т.г.

С новите промени в НККУ годишният доклад за дейността на емитентите на ценни книжа, чиито акции са допуснати до търговия на регулиран пазар, трябва да включва освен информация по Закона за счетоводството и декларация за корпоративно управление. Съгласно чл. 100н, ал. 8, т. 1, буква „а” от ЗППЦК, декларацията за корпоративно управление съдържа информация дали емитентът спазва по целесъобразност кодекса за корпоративно управление, одобрен от КФН.

Корпоративното управление е част от съвременната делова практика. Утвърдено е в страни с развита пазарна икономика и в страни с развиващи се пазари. То е тясно свързано с ефективното функциониране на капиталовите пазари. Съвременното корпоративно управление съдейства за конкурентоспособността на бизнеса и националните икономики, както и за устойчивото развитие в национален и международен план. Българските дружества спазват години наред установените с Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа принципи и норми на корпоративно управление. Публичните дружества успешно прилагат програми за корпоративно управление. Развитието на капиталовия пазар, изискванията на инвеститорите и натрупаният опит поставиха въпроса за изработване и приемането на Национален кодекс за корпоративно управление (Кодекса) през 2007 година, като стандарт за добра практика и средство за общуване между бизнеса от различните страни.

Настоящият кодекс е допълнено и актуализирано издание на Националния кодекс за корпоративно управление с неговите редакции от 2007-ма, 2012-та, 2016-та год., приети и спазвани от българските публични компании.

В редакцията от 2021 г. на Националния Кодекс за корпоративно управление са включени допълнения, съответстващи на политиката на ЕС и Република България за устойчиво развитие. Взети са под внимание целите, заложени в Зелената сделка, Регламентът за таксономията, Директивата за докладване на корпоративна устойчивост. Разпоредбите на Кодекса са съобразени с Целите за устойчиво развитие на ООН от 2015 г., както и с Насоките на ООН за бизнеса и човешките права (2011).

Кодекса във формат PDF може да видите ТУК.