Министърът на околната среда и водите поиска експертно съдействие от Асоциацията на индустриалния капитал в България за облекчаване на регулаторните режими

Вчера, 31.05.2017 г., се проведе първата среща на представители на АИКБ с министъра на околната среда и водите Нено Димов. В нея участваха председателят на Асоциацията Васил Велев, членът на Управителния съвет Боян Бойчев и членовете на Националния съвет на АИКБ Илия Келешев, Руси Николов, Михаил Бояджиев, Йордан Господинов, Недялко Калаксъзов, както и експертите Иван Димитров от НАРИБА, Любомир Филипов – директор на дирекция в „Софийска вода”, Михаил Тачев -изпълнителен директор на Фондация ”Св. Св. Кирил и Методий”. Те представиха вижданията на Асоциацията за облекчаване на административните процедури и регулаторните режими, за изменението на такса водоползване в обосновани размери, за съгласуване на бъдещи действия във връзка с новите изисквания към големите горивни инсталации, както и за нерегистрираните водовземни съоръжения, публична общинска собственост, и за размера на таксата за битови отпадъци.

Председателят на АИКБ Васил Велев подчерта, че Асоциацията е най-представителната организация на работодателите с 20-годишна история. Тя обхваща 3/4 от икономическите дейности в страната и над 10 000 компании, които осигуряват работа на повече от 500 000 души. Асоциацията има изградена мрежа от регионални камари, обхващащи 2/3 от общините у нас.

По време на срещата председателят на АИКБ се ангажира да предостави целия експертен потенциал на Асоциацията на разположение на звената в МОСВ, които ще работят по въпросите за ускоряване и облекчаване на административните процедури. Експертите могат да съдействат за анализа на високия размер на таксите за водоползване, както и за предприемането на бързи действия относно удължаване на преходния период на централите в басейна „Марица-Изток”, което ще ограничи поскъпването на електроенергията за индустрията и за бита. Васил Велев изтъкна и изключително важния проблем с такса битови отпадъци, за който бизнесът настоява да се премине към изчисляването на таксите според генерираните битови отпадъци, а не според стойността на активите. Той обърна специално внимание на „зеления рекет” на редица неправителствени организации, които умишлено бавят по този начин в съда процедурите за Оценката на въздействието върху околната среда и получаването на комплексно разрешително от редица фирми.

Други въпроси, които представителите на АИКБ поставиха по време на срещата са свързани с производството на аквакултури у нас и използването на съоръженията за водоползване, изградени от бившите ТКЗС-та и АПК-та, които сега са прехвърлени към общините. Бизнесът е особено разтревожен, че се подготвя нова такса „замърсяване” за рибните стопанства в страната, при която не се предвижда да плаща замърсителят, а да се изчислява според произведената продукция. Друг проблем за тези стопанства е неконтролираното изпускане на вода от собствениците на ВЕЦ-ове в т.ч. и държавата, когато трябва да се балансира енергийната ни система и спешно в нея трябва да се включат по-големи мощности от ВЕЦ. Сдруженията за напояване в страната настояват за определянето на нов срок, в който общините да регистрират съоръженията за водовземания по места, изградени от бившите ТКЗС-та и АПК-та. Много от общините са пропуснали преди пет години този срок и сега при опит да отдадат съоръженията под наем, се получава отказ и предписанието е тези съоръжения да се ликвидират. Според бизнеса съоръженията са годни, общините нямат пари да ги ликвидират и министерството може да прояви инициатива да промени административните актове.

Министърът на околната среда и водите подчерта, че ведомството има опит с тези проблеми. Той се ангажира да облекчи административните процедури за бизнеса и сподели дълбокото си убеждение, че микро и малките фирми трябва да бъдат „извадени пред скоба” що се касае до екологичното законодателство. Според министър Нено Димов така на практика ще се приложи принципа на „мълчаливото съгласие” по отношение на екологичното законодателство за тези компании. Той подкрепи АИКБ по въпросите за удължаването на преходния период за големите горивни инсталации в комплекса „Марица-Изток” и за такса битови отпадъци, но припомни, че Министерството на енергетиката е водещо при решаването на първия проблем, а за втория – има притеснения в големите общини, че няма да успеят да приложат веднага новата методика за изчисляване на произведения отпадък и кметовете настояват за по-дълъг преходен период.

Прилагаме прессъобщение за срещата в PDF и MS Word формат.