За увеличаване на бюджета за техническите специалности

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изпрати писмо с конкретни предложения до г-жа Меглена Кунева, зам.-министър председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката, и до г-н Владислав Горанов, министър на финансите. В писмото се изразява загриженост за все по-острата липса на подготвени кадри в широк спектър професии в областта на техническите науки и конкретно – в сферата на машиностроенето, електротехниката, транспорта и логистиката, информационните технологии.

„В момента продължаваме да сме силно обезпокоени от факта, че младите хора са все по-малко привлечени от техническите специалности, а същевременно диференцирания норматив за издръжката на един студент по професионални направления „Електротехника, електроника и автоматика“, „Машинно инженерство“, „Енергетика“, „Общо инженерство“, „Информатика и компютърни науки“ и „Транспорт, корабоплаване и авиация“ остава нисък“, се казва в документа.

Членове на АИКБ от браншовите организации в областите машиностроене, спедиция и информационни технологии неколкократно са заявявали, че е необходима реформа, която да повиши привлекателността на професиите в посочените професионални направления, както и към нови специалности като „Мехатроника“. Не на последно място Министерство на финансите и Министерство на образованието и науката следва да подкрепят именно професии, които са търсени на пазара.

В тази връзка АИКБ предлага да се предприеме поетапно увеличение на диференцирания норматив за издръжката на обучението на един студент по посочените професионални направления през следващите две години от сегашното ниво 2,40 до 5,00. Този норматив, при сегашния базов норматив за издръжката на един учащ, ще даде възможност да се повиши качеството на образованието по технически специалности и ще привлече повече кандидати в техническите висши училища, а и не на последно място, ще способства за намаляване дела на ранно отпадащите (още в първи до трети курс) студенти.

Същевременно АИКБ предлага средствата, необходими за увеличаване на диференцирания норматив за технически специалности, да бъдат за сметка на намаляване на план-приема за професионалните направления по чл.1, т.т. 1 и 2 от ПМС №162 от 20.06.2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжката на обучението за един студент по професионални направления и най-вече по специалностите „Право“ и „Икономика“, които през последните години станаха неделима част от програмите на всички ВУЗ. „Разчитаме на Вашето съдействие при подготовката на Закона за държавния бюджет и ПМС за неговото изпълнение да разгледате поставените въпроси, за да се вземат навременни мерки за обезпечаване на българския бизнес“, завършва писмото.

Пълен текст на документа може да видите ТУК.