Националният съвет на АИКБ обсъди Планa за действие за финансиране на устойчив растеж на ЕС

Подкрепено бе и решението на работодателите да излязат от Тристранния съвет, поради липса на адекватно решение за проблема с болничните 


По време на проведеното в петък заседание на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) бе представен и обсъден Планът за действие за финансиране на устойчив растеж на ЕС. Неговата цел е да преориентира капиталовите потоци към устойчиви инвестиции, да подобри управлението на финансовите рискове, произтичащи от изменението на климата и влошаването на социалните проблеми. Европейската комисия вече е предоставила пакет от три законодателни предложения – регламент за оповестяване, регламент за бенчмарковете и регламент за таксономията, като първите два вече са приети. Очаква се регламентът за таксономия да бъде приет до края на 2019 г.

„С АИКБ работим много активно в експертна група 26 и се стремим да консултираме всички регулации, които касаят бизнеса. Това е и причината да ви призова да погледнете доклада на техническата експертна група, който касае таксономията и реалния сектор. В него са включени 67 икономически дейности за намаляване на климатичните промени в 7 сектора, сред които енергетика, транспорт, селско стопанство, производство и сгради. Очаквам от вас да посочите и други устойчиви дейности, които не са били включени, но смятате за важни, за да ги предложим за разглеждане“, заяви още Христина Пендичева – представител на Министерство на финансите, дирекция „Регулация на финансовите пазари“.

По думите ѝ новите регламенти ще насърчават устойчивите дейности, извършвани от управителите на активи и институционалните инвеститори, като на този етап това се предимно дейности, свързани с опазването на околната среда. В последствие ще бъдат включени и социални и управленски дейности.

Членовете на Националния съвет на АИКБ подкрепиха и решението на Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) да прекрати участието си в Националния съвет за тристранно сътрудничество до внасянето за обсъждане на адекватни предложения за ограничаване на злоупотребите с болничните. АИКБ категорично не приема продължаването на вменената през 2010 г. като антикризисна мярка предприятията да заплащат първите три дни болнични. Чрез този вменен допълнителен ангажимент те фактически биват облагани тройно – чрез осигуровките, които внасят, чрез обезщетения за първите три дни от временната нетрудоспособност, които изплащат и чрез изплащането на допълнителни възнаграждения за заместващи работници.

Това бе и поредното заседание на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България, при което работодателската организация прие нови членове и увеличи още повече представителността си в страната. Към голямото семейство на АИКБ се присъединиха Асоциацията на производителите на асансьори, Асоциацията Свободен енергиен пазар, Камарата на професионалните оценители и др.