Обновление на органите на управление и членския състав на АИКБ

На 15.05.2015 г. се проведе заседание на Общото събрание на членовете на Асоциация на индустриалния капитал в България.

По време на общото събрание бяха приети финансовите отчети на АИКБ, бюджетът за 2015 г., докладът на Контролния съвет, както и бяха направени промени в устава на Сдружението.

Общото събрание на Асоциацията извърши промени в състава на Управителния и Националния съвет на АИКБ в съответствие с приетите нови членове – над 500 предприятия и организации, в това число 10 браншови организации. В новоприетите членове работят над 33 000 заети лица. Това за пореден път показа, че АИКБ, освен най-широко представителна, е и най-динамично развиващата се национално представителна работодателска организация.

В състава на Управителния съвет на АИКБ бе избрана още една дама – г-жа Мариана Итева – изпълнителен директор на Веолия за България и член на СД на Софийска вода АД. Така Управителният съвет на АИКБ придоби следния състав – председател – г-н Васил Велев, заместник-председатели – г-н Виктор Серов, г-н Никола Зикатанов, г-н Петьо Милков и г-н Румен Радев, и членове – г-н Бойко Недялков, г-н Боян Бойчев, г-жа Данета Желева, г-жа Мариана Итева, г-н Стефан Василев.

В състава на Националния съвет на АИКБ бяха приети г-жа Диляна Славова (член на УС на Национално сдружение „Планинско мляко“), г-жа Димитрина Христова (председател на Асоциация за масови комуникации), г-н Димитър Гишин (представител на КТИ АД), г-н Душан Рибан (изпълнителен директор на ЧЕЗ Разпределение България АД), г-жа Елица Ненчева (изпълнителен директор на Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост), г-жа Ивета Кунова (председател на Българска асоциация на застрахователните брокери), г-н Иво Петрушев (изпълнителен директор на София Асетс Мениджмънт АД), г-н Николай Киров (председател на Асоциация на геодезическите фирми), г-н Павел Диковски (председател на Българска браншова камара „Пътища“), г-н Пламен Проданов (изпълнителен директор на Космос Шипинг АД), г-жа Таня Косева-Бошова (представител на Пикадили ЕАД), д-р Явор Дренски (председател на УС на Национално сдружение на частните болници).

На членовете на АИКБ бяха представени и презентации от експертите на Министерство на икономиката и Министерство на труда и социалната политика във връзка с новите възможности за кандидатстване по оперативните програми за 2014-2020 г. – „Иновации и конкурентоспособност“ и „Развитие на човешките ресурси“.

Г-н Николай Василев представи дейността на „Експат Капитал“ АД – една от най-големите независими инвестиционни и асет мениджмънт компании в България.

Презентацията на Министерство на икономика за новите възможности по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 можете да видите тук.

Презентацията на Министерство на труда и социалната политика за новите възможности по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 можете да видите тук.

Презентацията на дейността на „Експат Капитал“ АД можете да видите тук.