Ново поредно проучване на Агенция по заетостта (АЗ) за потребностите на работодателите от кадри

Агенцията по заетостта стартира второто за 2019 г. анкетно проучване на потребностите на работодателите в България от работна сила. То ще се извърши в периода от 1 август до 20 септември 2019 г. включително, на основание чл. 10, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта, съвместно с Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие в 28-те области в страната.

Два пъти годишно Агенцията по заетостта отчита конкретната необходимост от знаещи, можещи и  желаещи да работят кадри и очертава тенденциите в търсенето на специалисти и работници.

Това е четвърто поред проучване на Агенцията, като във всяко от тях над 2500 работодатели в страната споделиха своите нужди от кадри и очакванията си към пазара на труда. С новото анкетиране ще продължи проследяването на потребностите на работодателите от работна сила и ще се анализира развитието на тенденции, очертани в предишните проучвания, какви професии и умения са необходими на бизнеса в краткосрочен план. И този път анкетирането ще обхване работодатели от национално представителна извадка въз основа на данни, предоставени от НСИ.

Работодателите от статистическата извадка ще могат да използват актуализиран онлайн въпросник, в който да посочат от какви специалисти със средно и висше образование ще имат нужда през следващите 12 месеца. Формулярът включва и въпроси за потребностите от работници без специална квалификация и кадри, притежаващи специфична правоспособност. Представителите на бизнеса и администрацията ще могат да посочат и кои са най-необходимите умения, които трябва да притежава търсеният от тях персонал.

Получените резултати ще очертаят нуждите на работодателите от работна сила през следващите 12 месеца. Както досега, данните ще бъдат използвани при подготовката на краткосрочни мерки и програми за организиране и провеждане на подходящи обучения за професионални и ключови умения с цел ориентация съобразно изискванията на работодателите.

В анкетата се запазва възможност работодателите да посочат очакванията си за необходимите им специалисти с висше и средно образование след 3 до 5 години. Набраната информация ще се използва при определяне на приоритети на областната и националната политика в сферата на образованието, обучението и насърчаването на заетостта.

За работодатели, които не попадат в статистическата извадка, но имат желание да участват в проучването, е изготвен отделен електронен формуляр с аналогични въпроси. Той ще бъде достъпен на електронната страница на Агенцията по заетостта в периода 1 септември – 20 септември 2019 г.

Агенцията по заетостта отново разчита на активно включване на работодателите и отговорно отношение за предоставяне на реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от тях кадри.

Предоставената информация ще се използва само в обобщен вид и за статистически цели, при спазване на Политиката за защита на личните данни на Агенцията по заетостта, в качеството й на администратор на лични данни.

При необходимост, можете да запазите частично попълнената анкета и да я продължите по-късно.