НПРО рестартират общите си действия за реформи в енергетиката

Неизпълнението от страна на институциите на поетите през лятото и есента на миналата година ангажименти за реформи в енергетиката беше основна тема на проведената в БСК днес (12 януари 2016 г.) работна среща. В дискусията участваха ръководствата на четирите национално представителни работодателски организации (НПРО) – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, Браншовата асоциация на металургичната индустрия (БАМИ), Българската камара на химическата промишленост (БКХП), Българската минно-геоложка камара (БМГК), Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) и големи предприятия от базовата индустрия.

По време на срещата беше констатирано, че въпреки поетите ангажименти и обещания,до момента институциите не са предоставили:

  • Правителствен проект на Пътна карта за реформи в енергетиката;
  • Пълен анализ на изграждането и дейността на ВЕИ по отношение спазване на законовите процедури, вкл. разрешение за въвеждане в експлоатация, дата на присъединяване, определена цена и мощност за изкупуване, форми на финансиране и произхода на средствата за тяхното изграждане и т.н. (Анализът трябваше да е готов до 15.10.2015 г., но и към настоящия момент НПРО не разполагат с него, въпреки многократните напомняния и последвалите обещания от страна на министъра на енергетиката);
  • Решение относно включване на добавка „Задължение към обществото“ и към цените на ел. енергията за износ за страни, нечленуващи в ЕС;
  • Анализ на методологията за ценообразуване, използвана от КЕВР и систематизиране на необходимата промяна в методиката и законодателството.

Липсва каквото и да било движение и по останалите предложения на бизнес организациите, като практически еизпълнена само една от предложените от НПРО мерки – забраната за изкупуване по преференциални цени на ел. енергия от биомаса от обекти, въведени в експлоатация след 01.01.2016 г.

Обща бе констатацията на участниците в срещата, че е налице пълно неглижиране на споразумението с работодателските организации по отношение реформите в енергетиката. Това налага активизиране на общите действия на индустрията с цел рестартиране на диалога с институциите и ускоряване решаването на проблемите.

От страна на БАМИ информираха, че след тяхно писмо до всички български евродепутати и до еврокомисаря Кристалина Георгиева, с което се иска ускоряване на нотификацията на Наредбата за намаляване на тежестта от разходите за енергия от ВЕИ, е получен „формален, бюрократичен отговор“ от страна на Европейската комисия, който практически прехвърля отговорността за забавянето на този процес към българското правителство. По данни на браншовата асоциация,загубите на металургичната индустрия от неприлагането на наредбата възлизат на повече от 600 млн. лв. месечно, което крие реалната опасност от затваряне на големи производствени мощности в близките месеци, с всички произтичащи от това негативни последици за българската икономика, вкл. за пазара на труда.

Участниците в срещата набелязаха предварителен план за общи действия, който предстои да бъде оповестен и поетапно изпълняван. Бяха обсъдени и нови идеи за преодоляване на проблемите в енергетиката, които да бъдат представени на вниманието на институциите.

Информация за изпълнението на набелязаните действия ще бъде оповестяване своевременно.