Нужни са регламенти, а не директиви

На днешното заседание на Националния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България се проведе дискусия на тема „Повишаване на ефективността на политиките на ЕС в подкрепа на малките и средните предприятия (МСП)“. В дискусията взе участие Мариета Захариева, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП и експерти от нейния екип.

В рамките на дискусията, НС на АИКБ очерта основните проблеми, с които се сблъскват малките и средни предприятия у нас и в ЕС, а именно:

1. Нужда от насърчаване на предприемачеството и утвърждаване на позитивен имидж на предприемачите.
2. Необходимост от подобряване на регулацията, намаляване на административните прегради и прилагане на практика на принципа „мисли първо за малките“.
3. Липса на квалифицирана работна ръка.
4. Затруднен достъп до финансиране.
5. Нисък таван на държавните помощи за всички дейности, независимо от вида на фонда, вместо да се прави подходящото за МСП разграничение и отделни тавани за обучение на персонал и за закупуване на оборудване.
6. Проблеми при намирането на пазари и клиенти, особено когато става въпрос за износ.
7. Ниска конкурентоспособност сред преобладаващата част от МСП, като до голяма степен това се дължи на липсата на бизнес компетентност, знания и умения у предприемачите. Често това е и причината за краткия живот на фирмите.

На фона на очертаните проблеми бяха разисквани възможностите за тяхното преодоляване, като бяха формулирани конкретни предложения за подобряване достъпа на МСП до фондовете на ЕС чрез опростяване на правилата, процедурите и проверките при кандидатстването и изпълнението на проектите. Беше обоснована и необходимостта от прецизиране на дефиницията за МСП. По отношение на цялостната политика за насърчаване на МСП и предприемачеството, бяха отправени препоръки за намаляване на административната тежест за тези предприятия, осигуряване на кадри с подходяща квалификация, подкрепа за работа на международните пазари.

Според АИКБ е необходимо въвеждане на политики, валидни за всички страни-членки, насочени към опростяване и улесняване на достъпа до финансови инструменти, подобряване на достъпа до информация на МСП за възможностите за кредитиране, включително чрез обща информационна база, осигуряване на евтин достъп до консултантски услуги и възможности за оздравяване на предприятията, които имат потенциал за развитие.

В заключение членовете на НС се обединиха около мнението, че най-добрият начин да се повиши ефективността на политиките на ЕС по отношение на МПС е регулацията да става чрез регламенти, а не чрез директиви, за да не се допуска опорочаване при прилагането им на практика у нас.

Още една браншова организация се вля в редиците на членовете на АИКБ – това е Българската асоциация на ПР Агенциите. Освен нея, за членове бяха приети и фондация „Интерактивна България“, сдружение „Център за независим живот“ и „ЕКСО Консултинг“ ЕООД. Така АИКБ утвърди авторитета си на най-динамично развиващата се работодателска организация, покриваща най-много икономически дейности.

Вижте ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от днешното заседание.