Организациите на работодателите трябва да участват във формирането, прилагането и наблюдението на европейските и национални политики за Синя икономика

Организациите на работодателите и социалните партньори и трябва да участват при формирането, прилагането и наблюдението на европейските и националните политики за Синя икономика. Значимостта на изграждането и поддържането на устойчива Синя икономика надхвърля далеч тясното разбиране, свързано с крайбрежните зони, тъй като множество икономически дейности зависят от и оказват влияние върху водните ресурси, които са свързани със световния океан. Това заяви вицепрезидентът на SGI Europe  и главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България д-р Милена Ангелова по време на двудневния европейски форум за синя икономика, организиран в Рим с участието на представители на ООН, комисар Синкевичиус, предприятия и заинтересовани страни.

„Синята икономика играе значителна роля и има нарастващ потенциал за насърчаване развитието на икономиката, като допринася за качествена заетост и повишаване благосъстояние на хората. Тези възможности трябва да се използват максимално, като в същото време се работи за минимизиране на неблагоприятното въздействие върху климата, биоразнообразието и околната среда.“, каза д-р Ангелова.

Picture_07_1

ЕС е предвидил наличие на значително европейско финансиране за подпомагане на устойчивата синя икономика, включително чрез инструменти като „Хоризонт Европа“, структурните и инвестиционни фондове и Механизма за възстановяване и устойчивост. По думите на д-р Ангелова е необходимо това финансиране да бъде лесно достъпно за операторите на национално и местно ниво. Наред с това обаче е важно да се привлече частно финансиране за развитието на синята икономика, което изисква проекти, които са привлекателни за частните инвеститори. Д-р Милена Ангелова призова за насърчаване на повече съвместни проекти между публичния сектор, предприятията и хората на местно ниво.

По време на форума тя заяви още, че заради характера си синята икономика трябва да се разглежда всеобхватно и последователно при разработването на политики. Това изисква безпроблемно сътрудничество между политиците на всички нива, както вертикално, така и хоризонтално – между ЕС и националните правителства, между държавите-членки, и между различни области на политиката като промишлеността, рибарството, търговията, транспорта, енергетиката, заетостта и околната среда.

Регионалното сътрудничество между държавите-членки и със страни извън ЕС е особено важно за гарантиране на сигурността на морските дейности и за защита на правата на човека и околната среда срещу вътрешни и външни геополитически заплахи, включително пиратство, екологични престъпления и киберпрестъпления.

В изказването си д-р Ангелова призовава ЕС да подкрепя активно разработването и въвеждането на цифрови решения. Иновациите са необходими за подобряване на енергийната и материалната ефективност и за подпомагане намаляването на емисиите на парникови газове, замърсяването на въздуха, водата и количеството отпадъци. Специално внимание трябва да се обърне на подкрепата на малките предприятия в зеления и дигитален преход.

Синята икономика и нейният потенциал трябва да се разглеждат в глобален контекст. За целта са необходими международно сътрудничество и общи правила, за да се гарантират равни условия и да се избегнат конфликти по отношение на морските ресурси. Д-р Ангелова подчерта, че ЕС трябва засили глобалното прилагане на международните конвенции и споразумения в области като търговия, транспорт, условия на труд, климат и околна среда.

„ЕС трябва да положи максимални усилия да гарантира, че условията за синята икономика в Съюза са конкурентни в сравнение с тези на други държави като Китай, и да засили направи синята икономика основен елемент от партньорството с Африка. Това е необходимо, за да могат предприятията от ЕС да изнасят продукти, технологии и решения за устойчива синя икономика на международните пазари и да се конкурират успешно с вноса извън ЕС“, допълни още тя.

Сред основните акценти в изказването ѝ беше и необходимостта от допълнително обучение и мерки за повишаване на информираността за значението на синята икономика. Тя даде пример с осигуряването на възможности за здравословно хранене, мобилност и отдих, опазването на морската среда и други.

Д-р Милена Ангелова обърна внимание на ключови за синята икономика сектори като морският транспорт и пристанищата, рибарството и аквакултурите, туризъм, корабостроене и енергия. Тя призова ЕС да насърчи инвестициите, подобри условията за конкурентоспособност и обмяната на добри практики на компаниите от тези сектори.

Синята икономика се отнася до океаните, моретата и бреговете и въпреки това, чрез трансгранични вериги на доставки и общи пазари и чрез споделен климат и околна среда, тя предопределя важността на регионалното сътрудничество. Тя обхваща широк спектър от сектори и операции, а участващите бизнеси варират от големи международни компании до местни МСП.