От АИКБ се срещнаха с представителите на бизнеса от област Габрово

dariknews.bg – От АИКБ се срещнаха с представителите на бизнеса от област Габрово

28.01.2016

Проведе се среща на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) с представителите на бизнеса от област Габрово.

Присъстваха десетки предприятия от областта, чиито ръководства, заедно с ръководството на АИКБ, дискутираха последните инициативи на АИКБ за подобряване на бизнес климата в България.

Стефан Василев, член на УС на АИКБ, представи актуалните действия на АИКБ през последната година, като отбеляза, че вече 20 години Асоциацията работи непрестанно и неуморно в полза на българския бизнес.

Основните настоящи и бъдещи действия на АИКБ през 2016 г. са насочени към:

Подобряване на бизнес средата и намаляване на административните прегради пред бизнеса;

Ограничаване и превенция на неформалната икономика;

Подобряване на конкурентоспособността на българския бизнес и насърчаване на предприемачеството;

Усъвършенстване на корпоративното управление и развитие на капиталовите пазари;

Подобряване на качеството на услугите от общ икономически интерес, чрез подпомагане дейността на икономическите субекти, предоставящи и развиващи съвременни, качествени и достъпни услуги от общ интерес;

Насърчаване и подпомагане на инвестициите и научно-изследователската и развойна дейност в България;

Развитие на човешките ресурси;

Осигуряване на благоприятна национална и международна среда за подкрепа на малките и средни предприятия в България.

От своя страна представителите на бизнеса от областта и регионалният представител на АИКБ за област Габрово г-н Николай Григоров, представиха основните проблеми на региона и се проведе дискусия във връзка с предприемане на действия за тяхното разрешаване.

На срещата присъства и директорката на Бюрото по труда в гр. Габрово Лена Енева, която приветства гостите, представи активните програми за момента и изрази своята удовлетвореност от работата с екипа на АИКБ в Съвета за сътрудничество към ДБТ.

Теодор Дечев от АИКБ представи възможностите, от които може да се възползва бизнеса, през новия програмен период 2014-2020 г. по оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Иновации и конкурентоспособност“ и „Инициатива за малки и средни предприятия“.

Дечев представи и отворената за кандидатстване схема „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятия“ и очакваните да бъдат отворени в кратък период схеми „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ и „Добри и безопасни условия на труд“. На представителите от бизнеса бяха разяснени и основните параметри за новия програмен период на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и „Програмата за развитие на селските райони“ 2014-2020.

Представителите на бизнеса от област Габрово и ръководството на АИКБ се обединиха около мнението, че заедно с набелязани общи действия за развитие и задълбочаване на сътрудничеството, ще се подобрят възможностите за бизнес партньорство и за формулиране и реализиране на действия за решаването на проблемите от общ интерес, включително подобряване на бизнес средата, инвестиционния климат, развитие на икономиката, насърчаване на заетостта.

АИКБ настоява за спешна образователна реформа, която да преодолее недостигът на специалисти, необходими за бизнеса у нас, тъй като в момента има огромно несъответствие между потребностите на бизнеса и завършващите висшите учебни заведения.