Писмо до председателя на НСИ относно съгласуване на годишните отчети за дейността на физическите и юридическите лица през 2019 г.

Следва пълният текст на писмо до г-н Сергей Цветарски, председател на Националния статистически институт, относно съгласуване на годишните отчети за дейността на физическите и юридическите лица през 2019 г.


 

изх. № 481/11.09.2019 г.

 

ДО
Г-Н СЕРГЕЙ ЦВЕТАРСКИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ 

Относно: Съгласуване на годишните отчети за дейността на физическите и юридическите лица през 2019 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЦВЕТАРСКИ, 

Във връзка с Ваше писмо с изх. № 07-04-716/31.07.2019 г. за съгласуване на  годишните отчети за дейността на физическите и юридическите лица през 2019 г. бих искал да изразя благодарността си, че за поредна година се доверявате на опита и експертизата, с която Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) разполага, като  най-широко представителната работодателска организация на национално равнище, чрез провеждането на съгласувателна процедура на формулярите на годишните отчети, които българските  предприятия са длъжни да подават в НСИ.

За съжаление, в така предоставената ни информация отново констатираме, че въпреки положените усилия в последните години за намаляване на обема за исканата информация, новите комплекти за годишното отчитане на дейността на юридическите лица са прекалено обемни и сложни и отново апелираме за опростяване на формите на документите, тъй като попълването изисква време и средства на всички действащи предприятия.

Трябва да отбележим с неудовлетворение, че в предложените ни за съгласуване формуляри справките за дейността, които трябва да попълват нефинансовите предприятия, не намаляват своя брой.

В тази връзка отбелязваме, че над 90% от всички предприятия в България отговарят на критериите за микропредприятия и действащото европейско и национално законодателство предвижда множество облекчения относно отчетността и публичността на финансовите отчети на тази категория предприятия, което трябва да е и приоритет на НСИ. Считаме, че облекчаването на административната тежест чрез намаляване на изискуемата статистическа информация за тези предприятия, трябва да е задача и на НСИ.

Също така смятаме, че годишната статистическа информацията извън формите и данните на годишните финансови отчети, която се изисква от всички предприятия, може да се събере и на извадков принцип, което би улеснило и съкратило процеса на събиране на данните и би спестило време и средства на българския бизнес.

Като отчитаме, че Агенция по вписванията, а не НСИ са отговорна държавна институция  за създаване на „единна точка“ за подаване на годишните финансови отчети на юридическите лица, за поредна година АИКБ призовава за ускоряване на процесите по създаването и въвеждането в експлоатация на такава. В настоящата ситуация бизнесът е длъжен да подава една и съща информация в НСИ и в Търговския регистър, което представлява ненужна административна тежест и загуба на време и пари за българските предприемачи. Надяваме се, че подобна системата ще бъде изградена и бизнесът ще подава отчетите занапред само в “Единната входна точка“.

Надявам се дългогодишното ползотворно сътрудничество между НСИ и АИКБ да продължи и занапред, като оставам на разположение за обсъждане на така направените предложения.

С УВАЖЕНИЕ, 

ВАСИЛ ВЕЛЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ