Писмо на „Главна инспекция по труда“ до всички работодатели

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ напомня с писмо на всички работодатели, че на 30 април изтича срокът за подаване на декларации и уведомления по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд за условията на труд в предприятията. С цел облекчаване на работодателите, ИА ГИТ е създала условия за подаването им по електронен път.

Декларация подават всички работодатели, които нямат подадена и успешно приета декларация (уведомление) за 2014 г., и съответно публикувана в публичния регистър или имат подадена декларация (уведомление) за 2014 г., но през 2015 г. са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране.

Декларацията и уведомлението могат да бъдат подавани с КЕП по електронен път на този адрес през браузър Mozilla или Internet Explorer (версии 9,10,11), или на място в съответната териториална дирекция „Инспекция по труда” по седалище и адрес на управление на предприятието.

На сайта на „Главна инспекция по труда“ в раздел „Административно обслужване” е създадена специална рубрика „Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ”, където можете да намерите допълнителна информация и указания за попълване. Техническа помощ ще получите на обявените на сайта на ГИТ телефони в раздел „Контакти“, а консултация за начина на попълване на декларациите – на горещия телефон 0700 17 670.