Писмо на АИКБ относно упражняване на правомощие на КЕВР по повод на неоснователно завишени цени на пазарен сегмент „ден-напред“ на БНЕБ ЕАД

Изх.№ 348/01.10.2018 г.

ДО

Г-Н ИВАН ИВАНОВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

 

Относно: Упражняване на правомощие на КЕВР по повод на неоснователно завишени цени на пазарен сегмент „ден-напред“ на БНЕБ ЕАД с период на доставка 17-21.09.2018 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

 

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) е национално представителна работодателска организация, призната за такава в съответствие с Кодекса на труда с изрично Решение на Министерския съвет.

Асоциацията е отговорен участник социалния диалог. В нея членуват над 10000 предприятия и компании и 80 браншови организации. По брой на икономически дейности, в които оперират членовете на АИКБ, тя е на първо място сред всички работодателски организации в страната. АИКБ е и гласът на публичните дружества, които се листват на фондовата борса, като повечето от тях са нейни членове.

Повод за настоящото сезиране са завишените цени на търгуема на Българска независима енергийна борса ЕАД електроенергия на пазарен сегмент „ден-напред“ с период на доставка 17-21.09.2018 г. За същите нарушения до КЕВР е адресирано писмо от „Асоциация свободен енергиен пазар” (АСЕП), в което се излагат подробно вида и характера на нарушенията (приложено).

Видно е, че за членовете на АИКБ като потребители на електроенергия е налице правен интерес от сезиране на КЕВР на основание чл. 74а, ал. 1 т. 3 от Закона за енергетиката с оглед на упражняване на правомощията на комисията по Глава седма „а“ Контрол по изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/2011 (нова – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) и конкретно в частта нарушения на чл. 3 (Забрана за търгуване с вътрешна информация) и чл. 5 (Забрана за манипулиране на пазара).

На изложените основания настояваме да упражните посочените правомощия на КЕВР с оглед на навременно преустановяване и недопускане в бъдеще на посочените нарушения.

 

Приложение: съгласно текста.

 

 

С УВАЖЕНИЕ, 

                                                                                                                                   

ВАСИЛ ВЕЛЕВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ