Подкрепа за инициативата на ЕС, ЕК и Европейските социални партньори

Европейските социални партньори, съвместно с Главна дирекция «Заетост, социални въпроси и включване» на Европейската комисия представиха на 5 юли 2016 г. в Брюксел възможностите за засилване и насърчаване на социалния диалог в Европа.

Една година след обявяването на нов старт на социалния диалог от страна на председателя на ЕК г-н Юнкер, европейските социални партньори обединиха своите усилия, за да очертаят насоките как посредством по-пълно ползване на възможностите на социалния диалог да бъде насърчен икономическия растеж и разкриването на нови работни места в Европа. Във форума взеха участие и представители на националните правителства и социални партньори от страните – членки.

Д-р Милена Ангелова, заместник-председател на СЕЕР и главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България фокусира своето изказване върху подобряването на участието на социалните партньори в процеса на формулиране и реализиране на политики на европейско равнище. Тя подчерта, че необходимо условие за това е социалните партньори да бъдат консултирани по всички въпроси, имащи отношение към създаването на заетост – като например определянето на макроикономическата прогноза на ЕС и по-активно участие при вземането на решения в рамките на Европейския семестър. Подчертана беше необходимостта националните социални партньори да бъдат включвани активно и ефективно в решенията по националните макроикономически рамки и бюджетни прогнози, както и да се отчита реално тяхното мнение при определянето на минималните равнища на заплащане. Важна област на участие както на европейските, така и на националните социални партньори, са решенията по инвестиране на средствата от Европейския социален фонд и формулирането на национални политики за насърчаване на заетостта, където определено следва да се работи още за по-пълното възприемане на съвместните позиции на социалните партньори от страна на държавата.

Повече информация за конференцията може да намерите ТУК.