Подобряване на бизнес климата, реформа в енергетиката и ускорено решаване на проблема с човешките ресурси са приоритети на АИКБ за 2020 г.

Подобряване на бизнес климата, цялостна реформа в енергетиката и ускорено решаване на проблема с човешките ресурси са трите основни приоритета на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) за 2020 г. Те бяха официално представени днес на среща с деветдесетте браншови работодателски организации, членове на АИКБ и представители на изпълнителната власт.

За подобряване на бизнес климата основен фокус работодателската организация поставя върху ускореното въвеждане на електронно управление, ограничаването на държавната намеса в икономиката и намаляване на регулаторната тежест. АИКБ ще продължи да води и своята двадесетгодишна борба със сивата икономика, монополизацията, картелизацията и корупцията.

Промяна в Закона за енергетиката, чрез която да се въведе пълна либерализация на пазара и приемане на балансирана енергийна стратегия са две от предложенията за извършване на цялостна реформа в сектора. Сред другите мерки са прекратяване на държавната помощ за „американските централи“, провеждане на търг за капацитети, повишаване на ефективността на държавните дружества, включително чрез листването им на БФБ и постигане на по-голяма свързаност на българския пазар на електроенергия с европейския.

За по-бързо преодоляване на проблемите с човешките ресурси, Асоциация на индустриалния капитал в България предлага да оказва подкрепа за реформите в образованието, с основен акцент върху професионалното и висшето образование и облекчаване на режима за трудова имиграция на работници от трети страни. От АИКБ смятат, че чрез реформиране на бюджетно финансираните системи може да се освободи допълнителен човешки ресурс, който веднага да бъде привлечен като работна сила в българските предприятия. Работодателската организация иска още разрешаване на проблематичните въпроси в социално-осигурителната система и разработване и приемане на изменения и допълнения в Кодекса на труда, съобразени с новите реалности на трудовия пазар.

„Можем да заявим, че през 2019 г. АИКБ затвърди ролята си на утвърден говорител на бизнеса у нас. Успяхме да инициираме множество позиции и кампании в защита на българските компании, които доведоха до подобряване на конкретни елементи от бизнес средата. Сред успехите, които безспорно можем да отчетем, са приемането на методологията ни за определяне на план-приема в професионалните гимназии, принципното общо съгласие на социалните партньори за замяна на административното определяне на минималната работна заплата с договаряне, напредък по премахване на минималните осигурителни доходи, въвеждане на принципа „замърсителят плаща“ при изчисляването на размера на таксата в Закона за местните данъци и такси, стартирането на изготвяне на Стратегия за МСП и др.“, каза по време на срещата председателят на УС на АИКБ Васил Велев.

Участие в събитието взеха: Желяз Енев, директор дирекция „Икономическа политика“ в Министерство на икономиката; Кремена Калчева, главен директор на ГД „Услуги по заетостта“; Лилияна Георгиева, директор на дирекция „Международна трудова миграция и посредничество“ в Министерство на труда и социалната политика, както и представители на Министерство на науката и образованието, ИА „Главна инспекция по труда“, ИА „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и др.


За повече информация вижте също: