Информация от Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС)

Предлагаме на вниманието Ви информация от Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) относно промени в съдържанието и структурата на одиторските доклади.

Промените са в резултат на растящите изисквания на инвеститорите и потребителите на финансови отчети за наличие на повече информация – и по-специално на такава, която има практическо значение за ползвателите и е базирана на извършения одит.

Повече ще научите от приложените по-долу статии, специално подготвени от ИДЕС по темата: „Разширени доклади и комуникация от страна на одитора. Одит на финансови отчети – повишена прозрачност и информативна стойност“, както следва:

Автор Заглавие
Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България Одит на финансови отчети – повишена прозрачност и информативна стойност

Проф. д-р Стоян Дурин, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Отговорностите на независимия финансов одитор относно друга финансова или нефинансова информация

Доц. д-р Живко Бонев, регистриран одитор Промените в докладите на независимите финансови одитори и очакваната полза
Мария Страшилова, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор Какво са ключовите одиторски въпроси и в кои одиторски доклади се включват?
Момчил Чергански, дипломиран експерт-счетоводител, ACCA, Одит директор, „Делойт одит“ ООД Международен одиторски стандарт (МОС) 570 (преработен), Действащо предприятие