Предложение на АИКБ за допълнение към Закона за изменение на закона за търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ

 

Изх. № 154/31.01.2019 г.

 

 

ДО

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА,

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Относно: Предложение за допълнение към Закона за изменение на закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, изготвен от Министерство на правосъдието

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧЕВА,

Обявеното за обществено обсъждане изменение на чл. 19, ал. 3 от ЗТРРЮЛНЦ предвижда заявленията за обявяване на декларациите по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч. на предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период, да бъдат разглеждани отделно от другите заявления, заедно със заявленията за обявяване на годишните финансови отчети и доклади.

Това изменение е особено належащо и цели да се избегне претовареност в работата на ТРРЮЛНЦ и като следствие – забавяне при обработването и разглеждането на всички категории заявления за вписване и обявяване на актове.

Обръщаме внимание, че през настоящата година отново може да се стигне до претовареност на търговския регистър, поради предстоящата кампания по вписване в търговския регистър на действителните собственици на учредените на територията на Република България юридически лица.

Съгласно чл. 63, ал. 1, във вр. с § 9, ал. 2 от ДР на ЗМИП, срокът за това е от 01 февруари до 31 май 2019 г.

Юридическите лица, за които се прилага това задължение за вписване, са огромен брой, много повече от онези 200 000 фирми без дейност, които през 2018 г. подадоха заявления за обявяване на своите декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч., вследствие на което се стигна до голямо забавяне в работата на търговския регистър за вписване на промени, обявяване на покани за свикване на общи събрания на акционерите и т.н.

Заявленията за вписване на действителен собственик по чл. 63 от ЗМИП, съобразно действащите правила на чл. 19, ал. 1 от ЗТРРЮЛНЦ ще подлежат на разглеждане наред със заявленията за вписване и заличаване на обстоятелства и обявяване на актове, включително и тези за първоначална регистрация.

В резултат на това ще има ново много по-голяма забавяне от случилото се през пролетта на 2018 г.

Имайки предвид, традицията в България задълженията да се изпълняват в последния момент преди изтичане на срока, кампанията по вписване на действителен собственик ще доведе отново до претоварването на регистъра в този период. Това ще рефлектира върху дейността на търговските дружества и най-вече акционерните такива, които в този период свикват и провеждат своите общи събрания и вписват приетите от тях решения.

Въпреки че кампанията по вписване на действителен собственик ще бъде еднократна, предвид изложеното считаме за необходимо заявленията за вписване на действителен собственик по чл. 63 от ЗМИП да бъдат разглеждани отделно от другите заявления, аналогично на тези за обявяване на ГФО и декларациите по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч.

За целта предлагаме допълнение в нормата на чл. 19, ал. 3 от ЗТРРЮЛНЦ, като текстът придобие следната редакция:

  • 1. В чл. 19, ал. 3 изречение последно се изменя така: „Заявленията за обявяване на годишните финансови отчети и доклади, когато това се изисква по закон, на декларациите по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството, както и на заявленията за вписване на действителен собственик по чл. 63 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, се разглеждат по реда на постъпването им отделно от другите заявления.“

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

                                                                      

ВАСИЛ ВЕЛЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА

АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ

КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ