Предложения на АИКБ до министъра на икономиката Теодор Седларски във връзка със заседанието на Националния икономически съвет на 12 април 2017 г.

Във връзка с работата на Националния икономически съвет председателят на АИКБ г-н Васил Велев изпрати до министъра на икономиката г-н Теодор Седларски следните предложения по важни за бизнеса теми:

  1. Проект на ПМС за изменение на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с ПМС № 4 от 17.01.2007 г. (Отмяна на допълнителното месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит);
  2. Националният икономически съвет да изслуша нарочен доклад от Министъра на труда и социалната политика за проблемите пред трудовата имиграция в Република България и за това какви действия ще предприеме страната ни за облекчаване на достъпа на квалифицирани и дефицитни специалисти от трети страни до българския пазар на труда.

С предлаганото преструктуриране на работната заплата и отпадането на допълнителното възнаграждение за прослужено време ще се преодолее дискриминационното различие между държавните служители, за които такава промяна е в сила повече от 2 години и наетите по трудово правоотношение работници или служители, както и в необоснованото различие във възнаграждението на лица, извършващи еднаква дейност, но с различен по продължителност трудов стаж.

С приемането на предложението за преструктуриране на работната заплата и за работещите по трудово правоотношение, ще се премахне дискриминационната по отношение на хората с по-малък трудов стаж уредба, която облагодетелства по-продължително работещите им колеги.

Измененията няма да ограничат права на лицата, доколкото размерът на получаваното от тях възнаграждение няма да бъде намален с приемане на измененията.

Приемането на предложенията, освен премахване на анахронизъм без аналог в европейските страни, ще създаде възможност за връщане на трудовия пазар на работници и служители, чието наемане е препятствано понастоящем от по-високите разходи за труд, които от своя страна са икономически необосновани.

Предложеният проект на акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.

За повече информация вижте пълния текст на предложенията.