Представителите на АИКБ бяха преизбрани в ръководството на SGI Europe

Проведеното днес в Брюксел Общо събрание на SGIEurope избра нов председател – г-н Паскал Боло (който е вицепрезидент на Nantes Metropole и председател на френската секция на SGIEurope) и преизбра д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България за вицепрезидент до 2022 г., заедно с г-н Филипо Брандолини (Италия) и г-н Ингберг Либинг  (Германия). Предвид важните решения относно Многогодишната финансова рамка 2021 – 2027, Плана за възстановяване и развитие, преговорите по социални въпроси, данъчно законодателство, енергетиката в ЕС, както и продължаващата криза във връзка с пандемията от коронавирус, това е сериозна възможност за АИКБ да участва в правенето на политики в Европа.

Двама от членовете на Националния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) бяха преизбрани на ръководни длъжности в Съветите към SGIEurope. Това са инж. Стефан Чайков, председател на Българска браншова камара „Пътища“ и доц. д-р Борислав Великов от „Българска асоциация по водите“.

С мандат до края на 2022 г. Стефан Чайков е отново зам.-председател на Съвета за устойчиво развитие, а Борислав Великов – зам.-председател на работната група по водни ресурси.

Съветът за устойчиво развитие е създаден през 2013 г., за да улесни и структурира работата, свързана с трансгранични, интердисциплинарни и междуведомствени въпроси, които изискват принос на експерти с различна компетентност. Целта му е да гарантира плавно лобиране пред европейските институции, опирайки се на постигнатото в работните групи за устойчиво развитие (в областите: комуникации, енергетика, околна среда, транспорт и водни ресурси). Основни приоритети за предстоящия мандат са изменението на климата и ефективното използване на ресурсите. Неговите инициативи са изключително полезни за ЕС, тъй като са резултат от задълбочена работа, отчитаща разнообразието от заинтересовани страни, гледни точки и баланса между тях.

Преди 8 години SGIEurope учреди специална работна група по водни ресурси, за да отговори по-адекватно на новите предизвикателства, произтичащи от измененията в климата, както и от трансграничните политики на ЕС в рамките на изграждането на единен вътрешен пазар. Работната група участва в различни органи, създадени от Комисията, за да се подобри прилагането на Рамковата директива за водите и да се насърчат иновациите и подобренията в тяхното управление. Тя активно изразява позиции и лобира пред вземащите решения в ЕС.

По повод на преизбирането им, одобрено единодушно от Общото събрание на организацията, д-р Ангелова, инж. Чайков и доц. Великов бяха поздравени лично от името на Генералния секретар на SGIEurope Валерия Ронцити. Тя им благодари за досегашната съвместна работа и изрази увереност в успеха на предстоящите им нови задачи.

SGIEurope е официален партньор в социалния диалог на Европейската комисия. Като член на SGIEurope Асоциацията на индустриалния капитал в България поддържа редовни контакти с институциите и консултативни комитети на Европейския съюз, участва в изготвянето и променянето на регламенти, директиви и други законодателни актове, формиращи европейския бизнес климат.