ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АИКБ УЧАСТВАХА В НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ ПРЕД МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

На 10.11.2017 г. в Нов български университет се проведе научна конференция на тема „10 години България в Европейския съюз – въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството“, в която взеха участие представители на академичната общност и държавните институции.

По време на форума представителите на АИКБ Вероника Кънчева и Едуард Ховсепян запознаха аудиторията с изготвения от тях доклад на тема: „Създаване на благоприятна среда и условия за конкурентоспособност на малките и средни предприятия като начин за оптимизация на eдинния пазар“. В изложението си те поставиха акцент върху значимостта на малките и средни предприятия като двигател за постигането на устойчив и конкурентоспособен вътрешен пазар на Европейския съюз.

veronika

Беше подчертана взаимовръзката между МСП и икономическия растеж на ЕС, както и добавената стойност, която кумулират тези субекти за неговите граждани. В този контекст бяха очертани основните предизвикателства пред МСП при реализиране на тяхната дейност. Беше посочено, че изграждането на система от мерки за по-добро функциониране на единния пазар изисква не само да бъде отчетена значимостта на МСП, но и осъвременяване на приложимата дефиниция за тях, както и по-широка приложимост и достъпност на инструментите за насърчаване и подкрепа в осъществяването на дейността им. Сред основните пречки пред МСП са административната и нормативна тежест, която понасят. Конкретните измерения на тази тежест вече са отчетени от Европейската комисия, така разход, който за голямо предприятие струва 1 евро на служител, за малко или средно предприятие може да достигне 10 евро.

Информираността за проблемите на МСП и възможностите за създаване на стимулираща среда за МСП са въпроси от съществено значение за цялостния напредък ЕС. За значимостта на темата за благоприятната среда, в която оперират МСП, свидетелства делът им от общия брой на предприятията в ЕС – 99,8 %, както и броят на заетите в тях лица – 2/3 от общия брой на заетите лица в частния сектор.