Препоръки на Асоциацията на организациите на българските работодатели относно сключването на Колективните трудови договори

ДО

РЪКОВОДСТВАТА НА БРАНШОВИ, РЕГИОНАЛНИ

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ – РАБОТОДАТЕЛИ

 

ОТНОСНО: Актуализация на действащи колективни договори на равнище бранш и предприятие през 2018 г. 

      

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

С настоящото припомняме многократно декларираната подкрепа от страна на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) за колективното трудово договаряне на общите условия и заплащане на труда, с валидност за представените договарящи се страни. В същото време, в АОБР постъпват сигнали за опити за налагане на необосновани ангажименти при сключване на нови или актуализация на действащи колективни трудови договори на фирмено и браншово ниво.

В тази връзка, АОБР потвърждава отново своите препоръки (в приложението) за съдържанието и подходите при водене на преговори, сключване и актуализация на колективни трудови договори, изпратени през м. януари 2017 г.

Обръщаме също особено внимание на препоръката, че „Не следва да се договаря клауза, която задължава предприятието – работодател да събира от работници и служители и издължава членски внос към съответната синдикална организация, вкл. за присъединяване към сключен КТД“.

В тази връзка, изразяваме очакване за разбиране и подкрепа на тези позиции и предлагаме при необходимост да бъдат проведени съответни обсъждания във Вашите ръководни органи.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

„Препоръки на АОБР към членуващите предприятия и сдружения за съдържанието и подходите при водене на преговори, сключване и актуализация на колективни трудови договори“.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ