Призоваваме за активно поведение и пълноценно участие при определяне на план-приема в професионалните гимназии на местно ниво

ДО
РЕГИОНАЛНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА
НА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ
РАБОТОДАТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ В
БЪЛГАРИЯ

Копие:
Г-Н КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И
НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

През месец декември 2017 г. започна подготовката на държавния план-прием за професионалните гимназии за учебната 2018/2019 г. През последните години българските предприятия страдат от драстичен недостиг на подготвени и квалифицирани кадри в почти всички сектори на икономиката. Този факт беше доказан и от направеното сравнение между броя на работниците, които годишно напускат пазара на труда поради пенсиониране и броя на учениците, които годишно се приемат по различните професионални направления.

В тази връзка Ви призоваваме за активно поведение и пълноценно участие при определяне на план-приема в професионалните гимназии на местно ниво, като обърнете внимание на следните срокове и предприемете съответните действия:

1. Предложения от директорите на училищата относно броя на паралелките, броя на учениците и специалностите от професии, които да бъдат обявени за прием през 2018/2019 г.
Срок: До 15 януари 2018 г.
Процедура: Директорите на училищата трябва да представят на началника на регионалното управление на образованието мотивирани предложения относно броя на паралелките, броя на учениците и специалностите от професии, които да бъдат обявени за прием през 2018/2019 г.
Очаквано действие от Вас: Молим Ви да се свържете възможно най-скоро с директорите на професионални гимназии във Вашия регион и заедно до 10 януари да дадете конкретни предложения за брой ученици по специалности, които да бъдат включени в новия държавен план-прием. 

2. Съгласуване на обобщеното предложение за държавен план-прием с комисията по заетостта към областния съвет за регионално развитие.
Срок: До 15 февруари 2018 г.
Процедура: Началниците на регионалните управления по образованието във Вашия регион следва да представят и да съгласуват обобщеното предложение за държавен план-прием с комисията по заетостта към областния съвет за регионално развитие, в която участвате и Вие.
Очаквано действие от Вас: Молим Ви да присъствате на съответното заседание за съгласуване на план-приема във Вашата област като проверите дали и доколко са взети предвид Вашите предложения до професионалните гимназии. 

3. Представяне на министъра на образованието и науката обобщеното предложение за държавния план-прием.
Срок: До 1 март 2018 г.
Процедура: Началниците на регионалните управления на образованието са длъжни да представят на министъра на образованието и науката обобщеното предложение за държавния план-прием.
Очаквано действие от Вас: До 20 февруари 2018 г. Ви молим да ни изпратите направените от Вас предложения, както и кратка информация доколко са взети предвид тези предложения при окончателното предложение на план-приема, за да можем да представим нашите искания директно пред министъра на образованието и науката. 

Министърът на образованието и науката създаде Обществен съвет по образование, който заседава веднъж месечно и в чиито състав влизат представителите на национално представителните организации на работодателите. В рамките на този съвет ние също даваме свои предложения и обсъждаме механизми за по-активно и пълноценно участие на работодателите при формиране на държавния план-прием.

Законът за предучилищното и училищното образование създаде обществени съвети към училищата с цел подпомагане на развитието им и за граждански контрол на управлението им. В състава на обществените съвети на училищата, които извършват обучение за придобиване на професионална квалификация, се включва и представител на работодателите. Обръщаме се към Вас с призив да проявите активност при работата си в обществените съвети, като по този начин насочвате и родителите към приемане на професионалното образование като възможност за осигуряване на по-добро бъдеще на децата им.

За Ваше улеснение и по-пълна информация за настоящия план-прием и броя на учащите се по професии Ви изпращаме:

1. Прогноза за необходимия план-прием по професионални направления за една година;

2. Общия брой учащи на областно ниво по общини, професионални гимназии и специалности

Уважаеми колеги, разчитаме на Вашата активност, за да постигнем един по-добър баланс между търсенето и предлагането на квалифицирана работна сила, за да подпомогнем ръста на българската икономика.

ВАСИЛ ВЕЛЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АИКБ

БОЖИДАР ДАНЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСК

ЦВЕТАН СИМЕОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БТПП

КИРИЛ ДОМУСЧИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КРИБ


Писмото може да изтеглите в PDF или Word формат.