ПРИКЛЮЧВА ПРИЕМЪТ НА ЗАЯВКИ ПО СХЕМА „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Бихме искали да Ви напомним, че срокът за прием на заявки за разкриване на свободни работни места по схема „Младежка заетост”, проект „Нова възможност за младежка заетост” е 31.12.2015 г.

Схемата дава възможност на работодателите да наемат младежи в 2 основни направления:

  • Стажуване: Работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на наетия по схемата младеж. Целта е максимално усвояване на практически умения по придобита професия или специалност в рамките на стажа. На работодателите, които осигурят стажуване ще се възстановят разходите за възнаграждения в размер на минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, и здравните и социални осигуровки на младежите  за срок от 6 месеца. Ако след изтичане на стажа, младежът остане на работа и сключи безсрочен трудов договор, на работодателя допълнително ще бъдат покрити разходите за здравно и социално осигуряване за срок от още 6 месеца.
  • Обучение по време на работа: По време на работният процес тече и обучение на служителя по определена професия или специалност, като за целта се предвижда работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на включения в обучение по време на работа младеж. На работодателите, които осигурят обучение по време на работа ще бъдат поети разходите за възнаграждения на наетото лице в размер на 90% от минималната работна заплата за страната; разходите за здравни и социални осигуровки за срока на обучение и разходите за възнаграждение на наставниците в размер на ½ от минималната работна заплата.

Комплектът от документи, необходим за кандидатстване по проект „Нова възможност за младежка заетост” може да изтеглите от сайта на Агенция по заетостта – www.az.government.bg.