Развитие на дигиталните умения

АИКБ стартира проект за развитие на дигиталните умения

На 14.10.2021 г. (четвъртък) от 10:30 часа в Конферентната зала на Асоциация на индустриалния капитал в България на адрес: 1527 София, ул. Тракия № 15 и чрез платформата Zoom ще се проведе пресконференция за представяне на проекта на АИКБ  BG05M9OP001-1.128-0004 „Развитие на дигиталните умения“ финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014 – 2021”.

Основната цел на проекта е посредством съвместни действия на АИКБ, КНСБ, КТ Подкрепа, МТСП и НАПОО да се идентифицират специфичните и необходими дигитални умения за 65 ключови професии/длъжности в общо 13 икономически сектора.

Постигнатите по проекта резултати ще послужат като основа за разработването на нови проекти и мерки по новата Програма „Развитие на човешки ресурси 2021 – 2027 г.“

В пресконференцията ще вземат участие:

  • Васил Велев, председател на УС на АИКБ;
  • д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ и ръководител на проекта;
  • Цветан Спасов, ръководител на Управляващия орган на ОПРЧР 2014 -2020 г.
  • Инж. Марияна Павлова – председател на НАПОО;
  • Елка Димитрова, директор на дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“;
  • Пламен Нанков, Вицепрезидент на КНСБ;
  • доц. Валери Апостолов – Конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“;


На 11.05.2021 г. Асоциация на индустриалния капитал подписа договор за изпълнение на проект BG05M9OP001-1.128-0004 „Развитие на дигиталните умения“. Проектът e финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014 – 2021”, по процедура BG05M9OP001-1.128 – Развитие на дигиталните умения – Компонент 2.

Проект „Развитие на дигиталните умения“ цели транспониране на актуалните политики на ЕК за подобряване и развитие на ключовите компетенции и дигиталните умения в контекста на Европейската дигитална стратегия. Той изцяло отговаря на целите и изискванията на Препоръката на Съвета от 22.5.2018г. относно ключовите компетенции за учене през целия животи на целите на Плана за действие по Европейския стълб за социални права за обучение на възрастни, като цели да надгради на национално ниво Европейската рамка за цифрови компетенции на гражданите 2.0.

Проектът предвижда изпълнението на общо девет основни дейности насочени към разработване, тестване и валидиране на унифицирани профили за дигитални умения по ключови професии/длъжности, секторни квалификационни рамки и учебни програми за развитие на дигиталните умения в 13 пилотни сектора от ключово значение за българската икономика. Основната цел на проекта е преодоляване на дисбалансите в областта на дигиталните умения и знания, привеждането им в съответствие с нуждите на бизнеса и по този начин ускоряване на дигитализацията. Проектните дейности ще стартират от 01.10.2021 г. с извършването на проучване за установяване на потребностите от дигитални умения на работната сила по определени като ключови за пилотните сектори професии, последващо тестване на текущите умения чрез специално разработени инструменти за оценка на дигиталните компетенции и изготвяне на тази основа на анализ на дисбалансите и на състоянието и потребностите от дигитални умения на три нива за всяка идентифицирана професия.

Изпълнението на проекта ще стъпи на постигнатите резултати по Компонент 1 на операцията „Развитите на дигиталните умения“, който се изпълнява от Министерство на труда и социалната политика.

С реализирането на проекта от АИКБ се очаква да се разработят минимум 65 унифицирани профили за дигитални умения, общо 13 пакета с тестови учебни програми за развитие на дигиталните умения, минимум 4 модела са социално сътрудничество. Всички постигнати резултати ще се тестват и апробират в реална работна среда, като за тяхното постигане АИКБ ще си партнира с Конфедерация на независимите синдикати, Конфедерация на труда „Подкрепа“, МТСП и Националната агенция за професионално образование и обучение.

Секторите, за които пилотно ще се идентифицират ключови професии и ще се разработят посочените рамки, профили и програми са: Растениевъдство и животновъдство; Производство и преработка на месо и месни продукти; Производство на текстил и изделия от текстил; Производство на други трикотажни изделия; Обработка на кожи и производство на обувки; Производство на почистващи препарати; Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти; Производство на машини и оборудване; Въздушен транспорт; Издателска дейност; Дейности по наемане и предоставяне на работна сила; Артистична и творческа дейност и Ремонт на компютърна техника.

Специфичните цели, които си поставя АИКБ чрез изпълнението на проекта са:

  • Идентифициране на конкретните дефицити от специфични дигитални умения по пилотни професии/длъжности;
  • Апробиране и прецизиране на заложените резултати в реална работна среда с цел последващото им прецизиране и подготовка за успешно повсеместно въвеждане в практиката и тяхното институционализиране;
  • Осигуряване на връзката между необходимите знания и умения и изискванията на бъдещия пазар на труда за постигане на конкурентна и развиваща се икономика, основаваща се на технологичното развитие и осигуряваща устойчиви работни места.

Проектът е пилотен като се очаква постигнатите по него резултати да бъдат основа за реализиране на дейности по новата Програма „Развитите на човешките ресурси“ 2021-2027 г. насочени към национално развитие на дигиталните компетенции. След приключване на проекта всички резултати ще бъдат собственост на МТСП.

Проектът е с период на изпълнение 20 месеца, а одобреният бюджет е в размер на 2 052 482.74 лв. от които 1 744 610.33 лв. съфинансиране от Европейския социален фонд и 307 872.41 лв. национално финансиране.