Публични покани

10 март 2022 г.

Избор на експерти по обособени позиции за предоставяне на консултации, разработване на учебно съдържание и оценка на приложимостта му спрямо нуждите на пазара на труда по Проект BG05M2OP001-2.016-0018, изпълняван от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ по Административен договор № BG05M2OP001-2.016-0018-С01 и по Проект № BG05M2ОP001-2.016-0008, изпълняван от Технически университет – София по Административен договор № BG05M2ОP001-2.016-0008 – С01:

1. Публична покана;

2. Образец оферта образец №1;

3. Декларация на кандидата образец №2;

4. Декларация по ПМС 160 образец №3;

5. Декларация за ангажираност образец №4;

6. Декларация за съгласие с договора образец №5;

7. Автобиография образец №6;

8. Изисквания към офертата;

9. Методика за оценка;

10. Проект на договор;

11. Техническа спецификация;

12. Решение за откриване на процедурата.