Публично-частното партньорство набира скорост в страната

fakti.bg Публично-частното партньорство набира скорост в страната

08.09.2015

Клъстер за развитие на публично-частното партньорство в България представи днес в София реализирания по ОП Конкурентоспособност проект.

Част от дейностите по проекта бяха провеждане на проучване сред бизнеса и общините, изготвяне на бизнес и маркетинг стратегия за развитие на ПЧП Клъстера, разработване на интернет платформа в помощ на публичния и частния сектор, реализиране на серия от информационни събития и обучителни семинари, изготвяне на комуникационни материали и др.

Добрин Иванов, изпълнителен директор на Клъстера и изпълнителен директор на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), сподели своите впечатления от редицата проведени срещи със заинтересованите страни в различните градове. Според него все повече общини и компании имат не само желание да реализират ПЧП проекти, но и все повече такива стават реалност. Иванов заяви, че и след приключването на проекта, Клъстерът ще продължи да работи за постигане на основната си цел, а именно да допринесе за повишаване информираността за ПЧП в страната както сред бизнеса, така и сред публичните партньори на национално и местно равнище, като същевременно ще оказва съдействие за по-лесния контакт и комуникация между заинтересованите страни.

 „ПЧП набира все по-голяма скорост у нас. Това, което сме длъжни да направим като Клъстер, е да способстваме за развитието на този инструмент и за популяризиране на възможностите и ползите, които предлага. Ще продължим усилената си работа и в бъдеще, като планираме организирането на още обучителни семинари в страната, а също така и участие на клъстера и членовете му в събития в чужбина”, коментира Иванов по време на срещата.

През март 2014 г. Клъстер за развитие на публично-частното партньорство в България подписа договор с Министерство на икономиката за изпълнение на проект №BG161PO003-2.4.02-0058-C0001 „Клъстер за развитие на публично-частното партньорство в България – ефективност на решенията”, който се осъществи с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“.