Работодатели и синдикати настояват за …

vestnikstroitel.bg – Работодатели и синдикати настояват за възможност да сезират Конституционния съд

07.10.2015

Синдикални и работодателски организации са внесли в Народното събрание предложение за промяна в Конституцията. Исканата реформа е във връзка с възмжожността да могат да сезират Конститутционния съд на България по въпроси, отнасящи се до закони, уреждащи трудовите правоотношения.

Предложението на организациите е свързано със Законопроекта за промяна на Конституцията, който преди седмица мина на първо четене в Парламента. Работодатели и синдикати предлагат създаването на нова алинея 5 на чл.150 от Конституцията, който да гласи: „национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите с общо искане да могат да сезират Конституционния съд за установяване на противоконституционност на закон, който урежда трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения и въпросите на жизненото равнище”.

В мотивите си, изпратени до председателя на народното събрание и парламентарно представените партии, работодателите приветстват инициативата да бъде разширен кръгът на страните, които могат да сезират КС. В. „Строител” напомня, че в миналия на първо четене законопроект се предвижда Висшият адвокатски съвет също да може да сезира върховния орган. Освен това преди седмица и двамата номинирани за конституционни от парламентарната квота – Константин Пенчев и Михаил Кожарев се обявиха в подкрепа на идеята да бъде разширен кръгът на субектите, който може да сезира КС.

Под изпратеното до Парламента искане подписите си са поставили Васил Велев (председател на АИКБ), председателят на КРИБ Кирил Домусчиев, Божидар Данев (изп. председател на БСК), Цветан Симеонов (председател на БТТП), и президентите на КНСБ и КТ „Подкрепа” – Пламен Димитров и Димитър Манолов.

 „Правото на социалните партньори да сезират Конституционния съд ще способства за укрепването на правовия ред, конституционосъобразността на законодателството, социалния мир и дългосрочното устойчиво равнище”, мотивират се организациите. Според тях общата жалба от организации, които защитават противоположни интереси, е гаранция, че такива ще бъдат подавани само по въпроси с висока обществена значимост, по които е постигнат предварителен консенсус, обслужващ значими обществени интереси.

В защита на искането си, работодателите и синдикатите посочват, че те разполагат с експертиза в своите области на дейност. По този начин според тях ще бъдат осигурени необходимият професионализъм и юридическа обоснованост при обработване на жалбите. „Производството пред КС ще бъде облекчено, поради отпадане на необходимостта да се изискват допълнителни становища от тези организации”, смят от организациите.