Работодателските организации възразяват срещу регламентирането на абсолютна давност за вземания срещу физически лица

В деловодството на Народното събрание днес бе внесена позиция на Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) относно законопроект за регламентиране на абсолютна давност за вземанията срещу физически лица.

Представителните на национално равнище работодателски организации възразяват срещу регламентирането на абсолютна давност за вземания срещу физически лица. В тази връзка те предлагат по законодателен път да бъде уреден институтът на фалит на физическите лица, като законовите разпоредби следва да регламентират:

1. субектите, които имат право да инициират производството (длъжникът, синдикът, кредиторът/ите);
2. задълженията, които са изключени от обхвата на производството за обявяване на физическо лице във фалит;
3. предпоставките за откриване на производството (например извънсъдебно съставяне на погасителен план за изплащане на задълженията);
4. компетентния съд, пред който се развива производството;
5. сроковете за постановяване на актовете по производството;
6. срока, за който се обявява, че лицето е във фалит;
7. срока, в който да се съблюдава добросъвестността на длъжника преди производството да приключи с окончателен съдебен акт за освобождаване от задължение.

Чрез председателя на 44-то Народно събрание Димитър Главчев и председателя на Комисията по правни въпроси Данаил Кирилов, до които е адресирана позицията, те призовават народните представители да отхвърлят изцяло предложенията в посочените законопроекти за въвеждане на абсолютна давност от 10 години за вземанията срещу физически лица и да вземат предвид необходимостта от въвеждането на производство за обявяване във фалит на физическите лица, като обсъдят изложените съображения и предприемат конкретни законодателни действия в тази насока.

Вижте пълния текст на документа.