Среща с Мисията на Международния валутен фонд (МВФ)

Днес се проведе среща между ръководството на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и редовната Мисия на Международния валутен фонд (МВФ), която е на посещение в България в периода между 7 и 16 септември.

На срещата от страна на АИКБ присъстваха Никола Зикатанов (заместник-председател на УС на АИКБ), Бойко Недялков (член на УС на АИКБ) и Теодор Дечев (директор «Индустриални политики» в АИКБ). От страна на МВФ участие взе Уве Бауер – икономист в отдела за България, отговарящ за макроикономическите показатели. Срещата бе по инициатива на Мисията на Международния валутен фонд и с цел оценка на икономическото и финансовото развитие в България и обсъждане на икономическите и финансови политики в страната. Обсъдени бяха въпросите, свързани с Националната програма за реформи на България; Социалния диалог в България; Ситуацията на пазара на труда; Механизмът за определяне на минималната работна заплата (МРЗ); Системата за минималните осигурителни прагове в България (МОД) и други.

Международният валутен фонд (МВФ) очаква икономическият растеж на България за тази година да се забави до 2,3% спрямо 3%, отчетени през миналата година. Същият темп на растеж МВФ очаква да се задържи през следващата година. Очакванията на МВФ за българската икономика са по-оптимистични и в сравнение с пролетната прогноза на Европейската комисия (ЕК), според която брутният вътрешен продукт (БВП) на България ще се разшири с 2% през тази година. МВФ очаква ръстът на износа на България да се забави до 4,1% през тази година и да се ускори слабо до 4,2% през 2017 г. Според фонда основен двигател на растежа ще бъде частното потребление, за което прогнозира, че ще се разшири с 2,5% през тази година и ще задържи този темп и през 2017 г.

По отношение на Националната програма за реформи АИКБ изразява своето задоволство и подкрепа към препоръките, отправени от Съвета към страната ни, като напълно ги споделя и подкрепя в основната им част, отправяйки няколко препоръки и коментари.

АИКБ счита, че социалният диалог в България е изправен пред предизвикателства, като например фактите, че правителството често не взима предвид позицията на работодателите по минималната работна заплата (МРЗ), като публикува и тиражира нейно увеличение; важните промени в пенсионната система системно се обявяват за обществени консултации непосредствено преди големи празници, без предварителен адекватен диалог със социалните партньори, а резултатите от изключително краткото обществено обсъждане не се взимат под внимание; важните решения – като стабилизиране на банковата система, емитирането на държавен дълг и радикални промени в цените на енергоносителите (за последното има прогрес в смисъл подобрение) също се предприемат, без на практика да се отчитат позициите на социалните партньори. АИКБ предлага да има възможност за арбитраж/изслушване с медиация от страна на ГД при случаи, в които държавата абсолютно отказва да отчете единната позиция на социалните партньори.

Във връзка със ситуацията на пазара на труда работодателите от дълго време са изправени пред несъответствие на финансираните с държавни средства образователни програми в средните професионални и висшите училища, с реално необходимите на бизнеса професии, все по-острата липса на подготвени кадри в широк спектър професии, все по-ниското равнище на грамотност сред младите хора в страната и др. АИКБ счита, че спешно са необходими реформи в областта на професионалното и висшето образование и ориентиране на образованието към нуждите на бизнеса и настоява за спешни действия за повишаване броя на местата по държавна поръчка за ученици в професионалните училища по дефицитни, но непопулярни професии и специалности, както и отпускане на държавни стипендии за тях.

За пореден път АИКБ представи позицията си против административното определяне на МРЗ. Нарастването на МРЗ (с включен клас) изпреварва ръста на производителността на труда, договаряните по браншове МОД, както и ръста на средната работна заплата, като надвишава 50%, а в редица икономически дейности – дори 75% от нея. АИКБ настоява за нов подход при определянето на МРЗ за страната и предлага минималните месечни работни заплати и минималното заплащане за час, да се определят чрез бипартитно колективно договаряне между браншовите (отрасловите) работодателски и синдикални организации, които да се договарят по икономически дейности. Това ще замени договарянето на минималните осигурителни доходи (прагове). Национално представителните организации на работодателите предприеха реални действия в посока на спиране на договарянето на минималните осигурителни доходи. За целта те уведомиха правителството и социалните партньори от синдикатите, като изложиха в детайли своите аргументи срещу договарянето на МОД по досегашната процедура. Позицията на национално представителните работодателски организации в България беше подкрепена и от редица водещи браншови организации, които на практика провеждат основната част от преговорите за МОД.

На срещата бяха обсъдени и въпросите, свързани с липсата на консенсус по предложените от Министерство на финансите промени във втория стълб на пенсионно-осигурителната система. АИКБ, като представителна общност на публичните компании и на активните участници на капиталовия пазар у нас, е сериозно разтревожена от някои от идеите, залегнали в поставения на обсъждане от Министерството на финансите законопроект (впоследствие оттеглени) за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване и особено от предвижданите поредни промени, прекрояващи капиталовия (т. нар. „втори стълб“) на пенсионно-осигурителната система.

За повече информация вижте текста на прессъобщение, както и пълната позиция на АИКБ за срещата с Мисията на Международния валутен фонд днес по обявените теми.