Спешно приемане на Законопроект за изменение и допълнение на Закон за енергетика

Следва пълният текст на становището на представители на търговците на ел. енергия (Асоциация на свободен енергиен пазар (АСЕП) и Асоциация на търговците на електроенергия в България (АТЕБ)) и потребители на ел. енергия (АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и БФИЕК) относно Законопроект за изменение и допълнение на Закон за енергетика, Сигнатура 954-01-16/ 22/03/2019, гласуван на първо четене.


ДО:

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА

 

ОТНОСНО: Спешно приемане на Законопроект за изменение и допълнение на Закон за енергетика, Сигнатура 954-01-16/ 22/03/2019, гласуван на първо четене

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 04-и април 2019 г. беше приет на първо гласуване в пленарна зала на Народно събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закон за енергетика със Сигнатура 954-01-16/ 22/03/2019. Законопроектът предвижда съществени реформи в електроенергийния сектор, включващи отпадането на таксата върху износа на електроенергия, излизането на 372 нови производители от ВЕИ и ВЕКП на свободен пазар, определяне на прогнозна месечна разполагаемост на обществения доставчик и др.

Текстовете предвиждат промените да влязат в сила от 01-и юли 2019 г, като до тази дата трябва да са приведени в съответствие всички подзаконови нормативни актове по прилагането на Закона. За съжаление, поради неясни за нашите сдружения причини, приемането се забавя, което поставя много неясноти пред държавните и частни дружества за определяне на цени и количества за следващия регулаторен период. Това от своя страна рефлектира негативно върху пазара и възпрепятства планирането на покупки и продажби .

Срокът за предложения преди  второ гласуване двукратно е  удължен – от първоначално обявения 11.04.2019 г. се променя на 18-и, а в последствие на 22.04.2019 г. Липсата на яснота кога и дали ще се реализират реформите, създава сериозен пазарен стрес на производители, търговци и потребители, блокирайки възможността им за прогнозиране, планиране и последващи действия. Отчитаме и сериозния риск за компрометиране решенията на регулатора за следващия ценови период поради забавянето на законопроекта, което забелязваме в заявлението на Обществения доставчик за изкупуване на електронерегията по реда на чл. 21, ал.1, т.21 от ЗЕ.

Отбелязваме, че настоящата липса на предлагане на дългосрочни продукти на БНЕБ ЕАД отново се дължи на липсата на предвидимост у производителите от групата на БЕХ ЕАД спрямо размера на квотите им за доставка по регулирани цени за период 01.07.2019-30.06.2020 г. и дали ще трябва да компенсират евентуалното отпадане на 1,5 ТВтч ВЕИ и ВЕКП електроенергия предназначена за Обществения доставчик.

В ситуация на неустойчиви ценови нива на електроенергията на пазара на едро, аварирали мощности и предстоящо отпадане на най-голямата единична мощност в страната – блок 5 на АЕЦ „Козлодуй“ поради планова рехабилитация през близките месец и половина, е недопустимо да се създава допълнителен пазарен стрес и рискове за българския бизнес чрез липсата на предвидимост спрямо развитието на електроенергийния сектор от 01.07.2019 г.

Представляваните от нас сдружения са обединени около виждането, че приемането на  ЗИД на ЗЕ е важна стъпка за развитие на либерализационните процеси, която ще изведе на свободен пазар още повече производители, ще спомогне за по-доброто планиране на количествата за свободен пазар и ще премахне пречките пред износа на електроенергия от България.

 С оглед на гореописаното, настояваме за:

  1. Ускоряване процедурите по приемане на ЗИД на ЗЕ в Народно събрание, за да могат да се спазят заложените срокове за сключване на договори, привеждане на нормативната уредба и влизане в сила на промените с новия ценови период от 01.07.2019.

Търговци и потребители чрез сдруженията Асоциация на индустриалния капитал в България, Асоциация свободен енергиен пазар, Асоциация на търговците на електроенергия в България, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата, Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България сме обединени в исканията ни за повече последователност и устойчивост при определянето на държавните политики за развитие на електроенергийния сектор при спазване на принципите за конкурентност, прозрачност и равнопоставеност.