Среща на АИКБ с бизнеса в област Русе

dunavmost.bg Среща на АИКБ с бизнеса в област Русе

02.12.2015

Днес, 2 декември 2015 г., се проведе среща на най-широко представителната организация на работодателите на национално равнище – Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), с представителите на бизнеса от област Русе.

На срещата присъстваха десетки предприятия от областта, чиито ръководства, заедно с ръководството на АИКБ, дискутираха последните инициативи на АИКБ за подобряване на бизнес климата в България.

Председателят на АИКБ г-н Васил Велев, представи актуалните действия на АИКБ през последната година, като отбеляза, че вече 20 години Асоциацията работи непрестанно и неуморно в полза на българския бизнес.

Основните настоящи и бъдещи действия на АИКБ са насочени към:

Подобряване на бизнес средата и намаляване на административните прегради пред бизнеса;

Ограничаване и превенция на неформалната икономика;

Подобряване на конкурентоспособността на българския бизнес и насърчаване на предприемачеството;

Усъвършенстване на корпоративното управление и развитие на капиталовите пазари;

Подобряване на качеството на услугите от общ икономически интерес, чрез подпомагане дейността на икономическите субекти, предоставящи и развиващи съвременни, качествени и достъпни услуги от общ интерес;

Насърчаване и подпомагане на инвестициите и научно-изследователската и развойна дейност в България;

Развитие на човешките ресурси;

Осигуряване на благоприятна национална и международна среда за подкрепа на малките и средни предприятия в България.

От своя страна представителите на бизнеса от областта представиха основните проблеми на региона и се проведе дискусия във връзка с предприемане на действия за тяхното разрешаване.

Г-жа Людмила Тозева, началник отдел „Програмиране, наблюдение и оценка на оперативната програма“, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката, представи възможностите, от които може да се възползва бизнеса, през новия програмен период 2014-2020 г. по оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност“ и „Инициатива за малки и средни предприятия“.

Г-жа Тозева представи и  очакваните да бъдат отворени за кандидатстване до края на 2015 г. три грантови схеми:

  • „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятия“;
  • „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“;
  • „Енергийна ефективност в МСП“.

Г-н Георги Янков, главен експерт Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ на Министерство на труда и социалната политика представи възможностите за финансиране на бизнеса по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

На представителите от бизнеса бяха разяснени и основните параметри за новия програмен период на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Представителите на бизнеса от област Русе и ръководството на АИКБ се обединиха около мнението, че заедно с набелязани общи действия за развитие и задълбочаване на сътрудничеството, ще се подобрят възможностите за бизнес партньорство и за формулиране и реализиране на действия за решаването на проблемите от общ интерес, включително подобряване на бизнес средата, инвестиционния климат, развитие на икономиката, насърчаване на заетостта.

След срещата бе проведена и пресконференция, на която бяха представени и пред медиите последните инициативи на АИКБ за подобряване на бизнес климата в България.