Становище на АИКБ, БСК и БТПП относно размера на „тол таксите“

Следва пълният текст на становището на АИКБ, БСК и БТПП относно размера на „тол таксите“ за тежкотоварни автомобили над 3,5 тона.


ДО

Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ

ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

Г-ЖА ПЕТЯ АВРАМОВА

МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО

РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

 

Г-Н ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АГЕНЦИЯ

„ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

Относно: Становище на АИКБ, БСК и БТПП относно размера на „тол таксите“ за тежкотоварни автомобили над 3,5 тона

УВАЖАЕМИ Г-Н ДОНЧЕВ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО НИКОЛОВА

УВАЖАЕМА Г-ЖО АВРАМОВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н ТЕРЗИЙСКИ,

 

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК) и Българска търговско-промишлена палата (БТПП) бяха информирани от фирми в спедиторския и транспортен бранш относно готвеното въвеждане на „тол таксите“, които МРРБ предлага да се начисляват на тежкотоварни автомобили над 3,5 тона от 16 август 2019г.

Считаме, че въвеждането на „тол системата“ е необходима, макар и закъсняла стъпка за подобряване поддръжката и обновяване на основната пътна мрежа. В същото време,  доколкото това ще бъде свързано с неизбежно повишение на транспортните разходи на територията на страната, предлагаме да се проведе детайлно обсъждане с всички заинтересовани страни и представителни организации на задължените и въвлечените в процеса лица, при спазване на следната рамка:

  • Национално представителните работодателски организации и съответните браншови организации на превозвачите да бъдат включени в общественото обсъждане на проекта и определянето на размерите и обхвата на „тол таксите“.
  • Да бъде извършено задълбочено проучване с извършване на оценка на въздействието, която да обхване всички основни фактори, отчитащи бъдещето развитие на републиканската пътна мрежа, равнището на таксите в държавите от основните маршрути и дестинации на международния автомобилен трафик, преминаващ през нашата страна. Също така и на алтернативни трасета през Гърция, Македония, Сърбия и алтернативен мултимодален транспорт.
  • Направените предварителни разчети очертават значително повишаване на тежестта за българските превозвачи и от там – скокообразно нарастване на цената на товарните превози, поради което предлагаме определянето на по-ниски първоначални такси и тяхното постепенно увеличение, напр. в рамките на 5 г. срок до достигане на целевото равнище и отчитане на ефекта върху интензивността на трафика и натоварване на републиканската пътна мрежа (АМ и I, съответно II и III кат.).
  • Една година след въвеждане на „тол таксите“ следва да бъде направена оценка на въздействието от тази мярка и се предприемат коригиращи действия, при необходимост.

Още един път изразяваме нашето очакване за по-ефективна комуникация и  сътрудничество с цел отчитане на интересите на всички икономически сектори и цялото българско общество.