Становище на АИКБ във връзка с обсъждането на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Следва пълният текст на становището на Асоциацията на индустриалния капитал в България относно Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 002-01-32, внесен от Министерския съвет на 03.08.2020 г.


Изх. № 279/03.09.2020 г.

ДО

Г-Н ПЕТЪР КЪНЕВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА

И ТУРИЗЪМ ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

На Ваш изх. № кип 053-01-26 от 06.08.2020 г.

 

Д-Р ХАСАН АДЕМОВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ТРУДА,

СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА

ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

Г-Н ДРАГОМИР СТОЙНЕВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 002-01-32, внесен от Министерския съвет на 03.08.2020 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с обсъждането на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 002-01-32, внесен от Министерския съвет на 03.08.2020 г., предлагаме на Вашето внимание следното

СТАНОВИЩЕ

на Асоциацията на индустриалния капитал в България

 

Асоциацията на индустриалния капитал в България подкрепя Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 002-01-32, внесен от Министерския съвет на 03.08.2020 г.

Този законопроект съдържа предложения за изменения и допълнения в Кодекса на труда – резултат от дейността на работна група, създадена със заповед на министъра на труда и социалната политика, в които участваха наши представители. Някои от тях не са безспорни като намаляването (в общия случай съгласно § 14, нова ал. 3, в чл. 142) на референтния период, за който се установява сумирано изчисляване на работното време (от 6 сега) до 4 месеца, но отчитаме като положителна новата алинея 4 в чл. 142, съгласно която с колективен трудов договор по чл. 51б може да бъде определен период за сумираното изчисляване на работното време до 12 месеца. Това е в пълно съответствие с чл. 19 от Директива 2003/88/ЕО и е в интерес на двете страни по КТД.

Удовлетворени сме, макар не напълно, от предвижданата с §15 възможност (чл. 146, нова ал. 2) с колективен трудов договор по чл. 51б да може да се уговаря по-голяма продължителност на извънредния труд по ал. 1, но не повече от 300 часа през една календарна година. Намираме тази норма за правилна и необходима, полезна (в сравнение със сега действащата) за договарящите се и за икономиката, и дори я разглеждаме като недостатъчно смела, предвид факта, че императивни ограничения на продължителността на извънредния труд през една календарна година (до 150 часа у нас понастоящем съгласно чл. 146, ал. 1 от КТ) не се предвиждат нито в актовете на МОТ, нито в правото на ЕС. Освен това в чл. 146, ал. 2 от КТ продължителността на извънредния труд е допълнително ограничена в рамките на:

  1. 30 часа дневен или 20 часа нощен труд през 1 календарен месец;
  2. 6 часа дневен или 4 часа нощен труд през 1 календарна седмица;
  3. 3 часа дневен или 2 часа нощен труд през 2 последователни работни дни.

Според нас тези ограничения са напълно достатъчни, за да обезпечат здравето на работещите хора, поради което смятаме, че годишното ограничение не е необходимо и може да отпадне изцяло.

На заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, проведено на 14 юли 2020 година, АИКБ ясно обвърза цялостната си подкрепа с това как ще бъде решен въпросът с предлаганата в чл. 51б, алинея 4, която към онзи момент предвиждаше съществена промяна на действащата редакция – от изискването КТД да е сключен между всички представителни организации на работниците и служителите и на работодателите от отрасъла или бранша и по тяхно общо искане министърът на труда и социалната политика да може да разпростре прилагането на договора или на отделни негови клаузи във всички предприятия от отрасъла или бранша, до създаване на възможност за разпростиране на КТД само на основание общо искане на страните по договора. Докато в действащата редакция дори само една неучаствала в подписването на КТД браншова/отраслова организация може да препятства разпростирането му, то в предлагания на обсъждането в НСТС вид на нормата дори представителна на национално равнище организация да изрази отрицателно становище, това не представлява пречка за разпростиране.

С удовлетворение констатираме, че изразената от АИКБ в писмо до министъра на труда и социалната политика и на НСТС позиция е била възприета от вносителя и отразена в законопроекта. Така разпростирането на КТД ще може да се прави след изразено писмено съгласие от всички организации на работниците и служителите и на работодателите, признати за представителни на национално равнище.

Това, както и уместните според нас като цяло изменения и допълнения ни мотивират да подкрепим Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 002-01-32, внесен от Министерския съвет на 03.08.2020 г.

С УВАЖЕНИЕ, 

ВАСИЛ ВЕЛЕВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА

АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ

КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ