Становище на АИКБ относно Законопроекти за изменение и допълнение на данъчни закони

Изх. № 283/03.11.2021 г.

 

ДО

Г-Н ГЪЛЪБ ДОНЕВ,

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ И

МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС

 

Г-Н ВАЛЕРИ БЕЛЧЕВ,

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

           

Относно: Законопроекти за изменение и допълнение на данъчни закони

 

                       

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

           

Асоциацията на индустриалния капитал в България представя на вниманието Ви становището си по законопроектите за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за акцизите и данъчните складове.

  1. По законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД на ЗДДС):

Разглеждаме законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност като акт на хармонизация на българския правен ред с европейски директиви и с решения на Съда на Европейския съюз (СЕС) и като нормативно преодоляване на установени в практиката несъответствия с правото на Европейския съюз.

Предлаганото освобождаване от данък при внос на стоки, осъществен от Европейската комисия или от агенция или орган, създадени съгласно правото на ЕС, когато ЕК или такава агенция или орган внасят тези стоки при изпълнението на задачи, възложени им от правото на ЕС в отговор на пандемията от COVID-19,  или от въоръжените сили на други държави членки на ЕС за ползване от тези сили или от придружаващия ги цивилен персонал, или за снабдяването на техните офицерски или войнишки столове, когато тези сили вземат участие в отбранителни дейности, имащи за цел изпълнение на дейност на Съюза в рамките на общата политика за сигурност и отбрана, както и облагането на  доставка на стоки или услуги до друга държава членка, предназначени за въоръжените сили на всяка държава, която е страна на Северноатлантическия договор, различна от държавата членка по местоназначение, съответстват на изискванията на Директива (ЕС) 2019/2235 и Директива (ЕС) 2021/1159 и като така следва да бъдат подкрепени. Същото се отнася и до предложения за промени, свързани с привеждане на ДДС законодателството в съответствие с решения на Съда на Европейския съюз.

Разглеждаме положително също удължаването на срока, до който може да се прилага намалената ставка от 9 на сто за някои стоки и услуги; книги и ресторанти и разширяването на обхвата на храните, подходящи за бебета или за малки деца, за които се прилага същата ставка, като към тях се включват и специализираните млечни формули. Нещо повече – смятаме, че намалената ставка за книги следва да се запази и в следкризисния период поради социалната уместност и практическата потребност от създаване на условия за увеличаване на образоваността на българската нация.

Приветстваме въвеждането на норми за корекции при грешно данъчно третиране на доставка, установено с влязъл в сила ревизионен акт, тъй като този въпрос не беше решен в националното законодателство и бе причина за много съдебни дела, доколкото имаше за следствие двойно облагане с данъка (при доставчика и при клиента), което нарушава принципа за неутралност на данъка.

Не може да не отбележим, че предлаганото облагане с ДДС на ваучерите за храна поставя в неравностойно положение предприятията, които не са регистрирани по ЗДДС, тъй като същите занапред биват лишени от правото да ползват данъчен кредит, което означава, че за тях ваучерите ще са с 20 на сто по-скъпи спрямо тези, които имат регистрация по ЗДДС. Това решение не кореспондира с необходимостта от разширяване на прилагането на модела на ваучерно заплащане и едновременно с това представлява неравнопоставено третиране на икономически оператори.

  1. По законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО):

Подкрепяме предложените изменения и допълнение, произтичащи от транспонирането в българското национално законодателство на Директива (ЕС) 2016/1164.

Подкрепяме също предоставената възможност справките, подавани по реда на ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски, да могат да бъдат подавани от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците или от техните законни представители на едноличните търговци или самоосигуряващите се лица, починали през данъчната година, които са били работодатели или платци на доходи. Смятаме за удачен предвиждания преходен режим, съгласно който промяната да може да бъде приложена и за справките, за които задължението за подаване възниква след 31 декември 2021 г.

 

  1. По законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС):

 

Споделяме основната цел на законопроекта – да се хармонизира националното законодателство с изискванията на Директива (ЕС) 2020/262, като се намери баланс между необходимостта да се улесни законната презгранична търговия и необходимостта да се осигури осъществяването на ефективен контрол и мониторинг с цел събиране на акцизните задължения чрез засилване на борбата с данъчните измами и премахването на определени данъчни пречки при свободното движение на акцизни стоки между държавите членки.

Намираме за положителни изменения:

  • опростяването и осъвременяването на акцизните процедури с цел намаляване на задълженията на търговците, осъществяващи търговия с акцизни стоки между държавите членки;
  • разширяването на функционалността на компютърната система, която се използва понастоящем за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, чрез възможност за обхващане и движението на акцизни стоки, които са освободени за потребление на територията на държава членка и се движат към територията на друга държава членка с цел да бъдат доставени там за търговски цели. В тази връзка оценяваме положително опростяването на мониторинга на тези движения, за да се осигури по-доброто функциониране на вътрешния пазар;
  • специален режим на движение на акцизни стоки, които са освободени за потребление на територията на една държава членка и се движат към територията на друга членка, за да бъдат доставени там с търговски цели.

На последно, но не по значение място – предложенията за промени, свързани с въвеждане на разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/2235 на Съвета от 16 декември 2019 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност и Директива 2008/118/ЕО относно общия режим на облагане с акциз по отношение на отбранителните дейности в рамките на Съюза, предвиждащи освобождаване от акциз на въоръжените сили на всяка държава членка, различна от държавата членка, в която се дължи акцизът, за ползване от тези сили за нуждите на цивилния персонал, който ги придружава, или за снабдяването на техните офицерски трапезарии или столови, когато тези сили вземат участие в отбранителни дейности, имащи за цел изпълнение на дейност на Съюза в рамките на общата политика за сигурност и отбрана, ни мотивира да предложим допълнителен и стриктен контрол върху веригата на снабдяване на такива обекти, за да не се окаже, че при двойното освобождаване (по ЗДДС и по ЗАДС) консумацията в тях е значително увеличена спрямо предходния период и с това са нанесени сериозни щети на бюджета.

С УВАЖЕНИЕ,

 

ВАСИЛ ВЕЛЕВ,      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА

АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ

КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ