Становище на АИКБ относно проект на Наредба за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (НРУВРЛОИДСНПНП)

ДО
Г-Н ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ,
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА 

Относно: Проект на Наредба за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (НРУВРЛОИДСНПНП)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАНИКОЛОВ, 

Асоциацията на индустриалния капитал в България изразява следното

СТАНОВИЩЕ 

по проекта на Наредба за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (НРУВРЛОИДСНПНП): 

Процедурно – позоваването на изключителен случай по смисъла на чл. 26, ал. 4 от ЗНА за общественото обсъждане за нас е неоснователно и с неубедително посочени причини, тъй като дори при спазване на общия 30 дневен срок няма пречка проектът да бъде приет своевременно, предвид влизането на закона в сила от 28.01.2019 г. Предвид спорния характер на редица норми и тяхното отражение върху бизнеса с горива, според нас ще е целесъобразно отлагане на влизането в сила на Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП). Същото се отнася и до обсъждания проект на наредба.

Ползваме повода отново да заявим неотклонно следваната от нас принципна позиция за подкрепа на всички мерки, насочени към ограничаване на сивата икономика, което е сред декларираните основни цели на закона. Според нас обаче постигането на подобна цел е несъвместимо с ограничаване на реалната конкуренция от каквото са сериозно обезпокоени множество оператори в бранша.

След обстоен анализ на проекта на наредба констатираме:

  1. Проектът възпроизвежда нормите на Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, при очевидно съблюдаване на явните му противоречия с чл. 19 от Конституцията на Република България по отношение на свободната стопанска инициатива, създаването и гарантирането на еднакви правни условия за стопанска дейност, предотвратяването на злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция, защитата на потребителите, инвестициите и стопанската дейност;
  2. Както правилно е отбелязано на стр. 2 от Доклада на междуведомствената работна група, създадена със Заповед № РД-16-1053/11.09.2018 г. на министъра на икономиката (за изготвяне на Проект на Наредба, с която се определят реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход) „С проекта на Наредба не се въвеждат текстове от европейско законодателство“. Спестено е обаче обстоятелството, че с този проект се нарушават норми на общностни актове като:
  • Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година, относно услугите на вътрешния пазар, (Преамбюл (52) – опростяване на административните процедури и формалностите, Преамбюл (69) „Когато изискванията са дискриминационни или не са обективно оправдани от наложителни причини, свързани с обществения интерес, или когато са непропорционални, те трябва да бъдат премахнати или изменени“, Преамбюл (99) “Застраховката или гаранцията следва да са адекватни на характера и степента на риска“, Преамбюл (110) „За държавите-членки следва да бъде невъзможно да заобикалят правилата, определени в настоящата директива, включително разпоредбата за свободата на предоставяне на услуги, чрез провеждане на проверки, инспекции или разследвания, които са дискриминационни или непропорционални“, Член 5 Опростяване на процедурите, Член 10 Условия за предоставяне на разрешение, Член 14 Забранени изисквания, параграф 7 и т. н).
  • Директива (ЕС) 2015 /1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г., установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество, (Преамбюл (2) – „забраната за количествени ограничения на движението на стоки и на мерките, които имат същия ефект, е един от основните принципи на Съюза“, Преамбюл (7) „Целта на вътрешния пазар е да създава среда, която допринася за конкурентноспособността на предприятията“).

и най-вече

  • Актът за малкия бизнес (Small Business Act), прокламирал европейския принцип за конкурентоспособност – „Мисли първо за малките”.
  1. Основен порок на проекта на НРУВРЛОИДСНПНП е, че за множество от разписаните норми липсва законова делегация. Такива е предвидена в ЗАРИДСНПНП, чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 16, ал. 1. Делегацията се свежда до това министърът на икономиката да издаде наредба, с която се определят само редът и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Не такова е решението в проекта на наредба:
  • В чл. 14, ал. 1 т. 4 се въвежда изискване за представяне на документи за собственост, удостоверяващи наличието на вещни или облигационни права за дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 1-6 от Закона;
  • В чл. 16, ал. 1, т. 4 и чл. 17, ал. 1, т. 6 се въвежда изискване за представяне на обяснителни записки от съответния заявител;
  • В чл. 19, ал. 1, т. 4 и в чл. 21, ал. 1, т. 1 се въвежда изискване за представяне на документ за собственост;
  • В чл. 35, ал. 1 депозитът в пари се предоставя за срок, не по-кратък от една година и шест месеца, считано от датата на подаване на заявлението до прекратяване на регистрацията или замяна на паричния депозит с банкова гаранция. В чл. 10, ал. 3 от Закона, срокът е ограничен единствено до една година и шест месеца от подаване на заявлението, без допълнително ограничение.

Посочените (неизчерпателно) съществени пороци обосновават позицията ни против проекта на Наредба за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (НРУВРЛОИДСНПНП).

С УВАЖЕНИЕ,

 

ВАСИЛ ВЕЛЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ