Становище на АИКБ по законопроекта за изменение на Закона за МСП

В становище, изпратено днес до министъра на икономиката на Република България, Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепя предложения законопроект за изменение на Закона за малките и средни предприятия, поставен на обществено обсъждане на 20.07.2017 г. като насочен към хармонизиране на националното законодателство и европейската нормативна уредба, регламентираща категоризацията и свързаността на предприятията.

Според АИКБ, предложената за изменение редакция допуска отклонение от правилата в областта на държавните помощи и в частност на Регламент (ЕС) 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. Налице е и противоречие с определенията за свързаност на малките и средните предприятия съгласно Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно дефиницията за микропредприятията, малките и средните предприятия. Това препятства коректното прилагане на мерките за помощ по Общия регламент за групово освобождаване (ОРГО), подпомагащи МСП и допускащи партньорство с МСП.

Същевременно АИКБ намира за уместно да припомни, че е налице и друг, далеч по-сериозен проблем, касаещ МСП, за чието разрешаване както в национален, така и в европейски план тече дискусия, инициирана от АИКБ. Става дума за това, че на равнище Европейски съюз статутът на малките и средни предприятия (МСП, включително микропредприятията) се дефинира от различни актове, по различен (в зависимост от целта) начин.

Различният подход (за различни цели) не способства за интензивното развитие на МСП. Проблемът е още по-значим като се има предвид, че по официални данни от 2007 г. (ЕС – 25) като МСП могат да бъдат определени около 23 милиона предприятия, представляващи 99 % от всички европейски фирми, в които работят около 75 милиона души.

Известно е, че МСП могат да ползват едновременно редица облекчения и стимули за развитие като право на помощ по линия на програми на ЕС за подкрепа на бизнеса, насочени специално към МСП (в т. ч. финансиране на научни изследвания, финансиране за насърчаване на конкурентоспособност и иновации и подобни национални програми за подкрепа, които иначе могат да бъдат забранени като недопустима държавна помощ), по-малко изисквания или намалени такси за спазване на административни изисквания в ЕС и др.

За да се случи това АИКБ счита, че критериите, заложени в Директива 2013/34/ЕС трябва да бъдат възприети като единствен общоевропейски стандарт за МСП.

Пълен текст на становището може да изтеглите в PDF и MS Word формат.