Становище на Асоциацията на индустриалния капитал в България по Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Асоциацията на индустриалния капитал в България изпрати становище относно обсъждането на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 854-01-48, внесен от Светлана Ангелова и група народни представители на 13.06.2018 г., до г-н Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество, до г-н Петър Кънев, председател на Комисията по икономическата политика и туризъм и до д-р Хасан Адемов, председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика.

Текстът на становището гласи:

Категорично подкрепяме Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 854-01-48, внесен от Светлана Ангелова и група народни представители на 13.06.2018 г.

Внасянето на този законопроект е обусловено от необходимостта да се преодолее неяснотата, последвала от приемането и влизането в сила на изменението в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, където в чл. 1, ал. 2 синдикалните и работодателските организации бяха изключени от приложното му поле – норма, която намираме за правилна, но недостатъчна, тъй като не става ясно къде и по какъв ред следва да се вписват тези организации, както и настъпилите промени в подлежащите на вписване обстоятелства.

Настоящият законопроект дава ясно и недвусмислено решение на тези важни  въпроси, като адекватно регулира обществените отношения, свързани с правното положение на работодателските и синдикални организации, отчита техния особен статус и роля в обществения живот и то в относимия нормативен акт – Кодекса на труда.

С предложения законопроект се урежда конкретно и ясно легитимността на социалния диалог в страната, което ни мотивира също толкова конкретно и ясно да дадем своята подкрепа.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

ВАСИЛ ВЕЛЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА

АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ

КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

 


Приложения:

писмо, изпратено до г-н Валери Симеонов

писмо, изпратено до г-н Петър Кънев

писмо, изпратено до д-р Хасан Адемов