Становище на АИКБ относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане

Следва пълният текст на становището на АИКБ относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане.


 

Изх. № 204/25.03.2019 г.

ДО

Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА,

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

КОПИЕ

Г-ЖА ВАСКА ШУШНЕВА,

СЕКРЕТАР НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане № 954-01-13, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 08.03.2019 г

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИКОЛОВА,

 

Във връзка с обсъждането на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане № 954-01-13, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 08.03.2019 г., представяме на Вашето внимание следното

 

СТАНОВИЩЕ

на Асоциацията на индустриалния капитал в България по законопроекта

Подкрепяме изцяло посочения законопроект като целесъобразен и отговарящ на  обществената потребност за повече справедливост при социалното подпомагане.

Споделяме и мотивите на вносителите за преодоляване на негативните последици от явленията „трайно безработен“ и „самотна многодетна майка“, без да обсъждаме основателността на правата, свързани и следващи от тях. Отражението на последиците от тези правопораждащи обстоятелства върху социалната система и данъкоплатците трябва да има своето балансирано и законосъобразно решение.

Обвързването на права с ангажименти за спазване на определени със законопроекта конкретни задължения от ползващите се лица и завишаването на контрола върху социалните помощи са мерки, които са справедливи и правилни и поради това срещат нашата безусловна подкрепа.

Законопроектът не предвижда допълнителни разходи на бюджетни средства, но може да допринесе за ограничаване на неследващи се плащания – факт, който сме призвани да оценим положително, като се надяваме, че при обсъждането народните представители ще възприемат предлаганите изменения и допълнения на Закона за социално подпомагане по същия обективен начин.