Събития

 • Информационна среща: представяне на възможности по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020″
 • 24 октомври 2017 г. (вторник) от 10.30 ч.
 • Гр. Габрово, хотел „Мак“ (бул. „Трети март“ №9)

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) има удоволствието да Ви покани на информационна среща във връзка с представяне на възможностите, които предлага Оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност 2014-2020″.

Събитието ще се проведе на 24 октомври 2017 г. (вторник) от 10.30 часа в конферентната зала на хотел „Мак“ в гр. Габрово на адрес бул. „Трети март“ №9, Южна промишлена зона.

Участие в срещата ще вземе г-н Калин Маринов, заместник-директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ на Министерство на икономиката. Разчитаме на Вашето активно участие!

За повече информация и потвърждение на участието моля да се обръщате към Николай Григоров на следните координати: тел. 0888 820 418, e-mail n_grigorov2002@abv.bg Прилагаме покана за събитието в PDF и Word формат.


 АРХИВ

26.03.2014

На 26 март 2014 г. се проведе кръгла маса на тема: „Проблеми на осигуряването на здравето и безопасността в предприятията”, организирана от Асоциацията на индустриалния капитал в България и Асоциацията по трудова медицина.

Асоциацията на индустриалния капитал в България и Асоциацията по трудова медицина бяха домакини на кръгла маса, посветена на проблемите на осигуряването на здравето и безопасността в предприятията. Дискусията откри г-н Васил Велев, председател на УС на АИКБ, а лектори бяха инж. Лазар Колев, проф. Евгения Динчева и проф. Маргарита Колева – видни експерти в областта. Модератор на кръглата маса беше д-р Петя Георева, председател на УС на Асоциацията по трудова медицина.

Събитието беше организирано с цел обсъждане на състоянието на организацията на безопасността и здравето в предприятията и предлаганите от държавни органи промени в нормативни документи, касаещи трудовоправните отношения във връзка със здравето на работещите. То е и резултат от нарастващата необходимост от предприемане на действия по осъвременяване и синхронизиране на редица нормативни актове с оглед недопускане на необосновани промени в тях.

Промените в здравната система, с които се наложиха нови принципи на организация на здравеопазването (в т.ч. и при превенцията на здравето на работещите) и нови взаимоотношения между субектите: общопрактикуващи лекари – служби по трудова медицина – работодатели, изискват осъвременяване на някои нормативни актове, като Наредбата за предварителните и периодични медицински прегледи, Наредбата за трудоустрояване, нормативните актове, свързани с дейността на ТЕЛК, НЕЛК и др.

Наред с това и в момента действат и се прилагат редица подзаконови актове (наредби и правилници) от периода преди 1989 г., разработени и съобразени с друга обществена среда и социална уредба и които са неефективни и трудно приложими в настоящите условия.

Участниците се обединиха около мнението, че промяната на нормативните актове не трябва да става самоцелно и „на парче“, а да се вземат предвид отговорностите и взаимодействията на всички заинтересовани страни.

Участниците в дискусията направиха преглед на нормативната уредба в Европейските страни. Беше констатирано, че България е (вероятно) единствената страна в ЕС, която няма създаден Институт по безопасност и здраве, който да осигурява контрол върху качеството на предлаганите на пазара лични предпазни средства, разработване и въвеждане на стандарти, методологии и добри практики в областта на здравето и безопасността. Страната ни закъснява и с изграждането на единна информационна система, която да обслужва всички заети в превенцията на здравето на работещите.

Беше обсъдена и необходимостта от точно и ясно дефиниране на функциите и задачите на общопрактикуващите лекари и службите по трудова медицина и взаимодействията между тях във връзка с осигуряване на здравето на работещите, както и определяне обема на прегледите във връзка с условията на труд.

По време на кръглата маса беше обсъден и проектът за промяна на Наредба 5/1987 г. за работещите, подлежащи на специална закрила, който предизвика широка дискусия и незабавна реакция на работодателите във връзка с необоснованото разширяване на списъка на заболяванията и неадекватните мотиви на експертите на МЗ.

В края на срещата участниците в кръглата маса направиха препоръки за промени, които ще бъдат предложени за обсъждане на социалните партньори.


30.01.2014

На 30.01.2014 г. се проведе среща на членовете на Асоциация на индустриалния капитал в България с г-жа Даниела Бобева – заместник министър-председател по икономическото развитие на Република България.

  Г-жа Бобева представи третия пакет от мерки на правителството за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса и потвърди намеренията на кабинета за реформи, които да подобрят бизнес средата с промени в законодателството за обществените поръчки, за намаляване на административната тежест.

  Членовете на Националния съвет на АИКБ и ръководството на браншовите организации от своя страна отправиха предложения и въпроси към г-жа Бобева, касаещи нормативната база, намаляването на регулаторните режими, въвеждане на електронно управление, предварителна оценка на въздействието на нормативните актове, специална нормативна уредба относно принципа на мълчаливото съгласие, въвеждане на понятието „микросубект“ в Закона за счетоводството, размера на таксите, който трябва да бъде основно разходоориентиран, както и да бъде довършена реформата, уреждаща плащането на такса битови отпадъци според генерираното количество, премахване на зъдължението бизнеса да представя данни, които са налични в държавната администрация, като вписване на финансовите отчети в Търговския регистър, свидетелсва за съдимост и много други. Работодателите предложиха изменения и допълнения в Кодекса на труда, за да бъде подобрена регулацията на трудовия пазар. Г-жа Бобева отговори на всеки един от поставените въпроси и обеща съдействие за предприемане на мерки от страна на правителството за тяхното разрешаване.


04.12.2013

Дебат на тема: „Реиндустриализацията на Европа – мит или реалност: Предизвикателства пред българската икономика“

    В светлината на наскоро публикувания Доклад за Европейската конкурентоспособност за 2013 г. и на дискусиите за определянето на приоритетите за развитие на българската икономика с цел осигуряване на качествен растеж и разкриването на устойчиви работни места, Асоциация на индустриалния капитал в България организира дебат на тема: „Реиндустриализацията на Европа – мит или реалност: предизвикателства пред българската икономика“.

    Модератор: Асен Григоров, БНТ

    Участници:

 • Г-н Анри Малос – председател на Европейския икономически и социален комитет
 • Г-н Хасан Адемов – министър на труда и социалната политика на Република България
 • Г-жа Анелия Клисарова – министър на образованието и науката на Република България
 • Г-н Румен Гечев – заместник-председател на Комисията по икономическа политика и туризъм на 42-то Народно събрание на Република България
 • Г-н Васил Велев – председател на Управителния съвет на АИКБ, изпълнителен директор на „Стара Планина Холд“ АД
 • Г-н Никола Зикатанов – член на Българската асоциация на електротехниката и електрониката, член на Съвета на директорите на „Златен Лев Холдинг“ АД
 • Г-н Румен Радев – заместник-председател на Управителния съвет на АИКБ, икономически директор на „Холдинг Загора“ ООД

    Дебатът се проведе на 04.12.2013 г. от 10 до 12ч. в зала „Роял 1“, хотел „Шератон“.

    Изказванията на участниците в дебата може да намерите тук>>


02.12.2013

Десет години от създаването на ИСС и Европейски граждански дебат на тема „По-силна Европа за гражданите“

  Икономическият и социален съвет на България ще отбележи десет години от своето създаване на 2 декември 2013 г. /понеделник/ от 14.00 ч. в зала „Средец” на Шератон София хотел Балкан и ще връчи почетния знак на съвета за принос в развитието на гражданското общество в България.

  Официални гости на събитието са президентът на Република България г-н Росен Плевнелиев, г-н Анри Малос, Президент на Европейския икономически и социален комитет, г-н Алиосман Имамов, заместник председател на 42-рото Народно събрание, г-жа Даниела Бобева, заместник министър-председател и министърът на външните работи г-н Кристиан Вигенин.


21.11.2013

Кръгла маса и пресконференция под надслов „Намалява ли сивият сектор в България? Композитен индекс „Икономика на светло“

  Асоциацията на индустриалния капитал в България и Министерството на финансите на Република България имат удоволствието да Ви поканят на пресконференция, на която ще бъдат представени Композитният индекс „Икономика на светло“ и стойността му като инструмент за проследяване на тенденциите в сивия сектор, като се представи изменението му през годините, както и актуалните социологически данни, показващи напредъка на страната в борбата със сивата икономика.

  Заповядайте на 21 ноември 2013 г. от 12:15 часа в зала „Средец“ на хотел „Шератон“!

  В пресконференцията ще вземат участие:

 • г-н Васил Велев, председател на УС на АИКБ;
 • г-жа Людмила Петкова, заместник-министър на финансите и председател на Обществения съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика;
 • д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ и ръководител на проекта;
 • доц. д-р Емилия Ченгелова, ключов експерт „Социолог“ по проекта;
 • проф. д-р Стефан Петранов, ключов експерт „Стратегии и планиране“ по проекта.

25.10.2013

Мозъчна атака за обсъждане на набраните сигнали от горещата телефонна линия по проект “Ограничаване и превенция на неформалната икономика”

    На 25.10.2013 г. от 11:00 часа на адрес гр. София, ул. „Стара планина“ № 6, Бест Уестърн Плюс Сити Хотел, зала “София”, ще се проведе Мозъчна атака за обсъждане на набраните сигнали от горещата телефонна линия по проект “Ограничаване и превенция на неформалната икономика”.


27.09.2013

Кръгла маса и пресконференция относно предложения за промени в нормативни актове по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“

    Асоциацията на индустриалния капитал в България, съвместно с Министерството на финансите, организира кръгла маса, на която ще бъдат обсъдени предложенията за промени в нормативни актове, насочени към ограничаване и превенция на неформалната икономика. Събитието ще се проведе на 27 септември 2013 г. от 10,00 часа в зала „Роял 1“ на Шератон София хотел Балкан.

    В кръглата маса ще вземат участие г-жа Людмила Петкова, заместник-министър на финансите и председател на Обществения съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика и Георги Атанасов, ключов експерт „Законодателство“ по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“.

    След кръглата маса, на същото място от 11:30 часа, ще се проведе пресконференция с участието на г-жа Людмила Петкова, заместник-министър на финансите и председател на Обществения съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика, г-н Васил Велев – председател на УС на АИКБ, д-р Милена Ангелова – главен секретар на АИКБ и ръководител на проект “Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, и Георги Атанасов, ключов експерт „Законодателство“ по проекта.


12.07.2013

Пресконференция по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“

    На 12.07.2013 г. от 12:00 ч. на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ 20, хотел Шератон, зала „Рила“, ще се проведе пресконференция по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“. Ще бъдат представени актуалните оценки за влиянието на предприетите мерки за ограничаване на вредите от неформалната икономика, както и новата стойност на Композитния индекс „Икономика на светло”.

    В пресконференцията ще вземат участие г-жа Людмила Петкова – заместник министър на финансите на РБългария, д-р Милена Ангелова – главен секретар на АИКБ и ръководител на проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, доц. д-р Емилия Ченгелова – ключов експерт „Социолог” по проекта и доц. д-р Стефан Петранов – ключов експерт „Стратегии и планиране” по проекта.


31.05.2013

Мозъчна атака за обсъждане на набраните сигнали от горещата телефонна линия по проект “Ограничаване и превенция на неформалната икономика”

    На 31.05.2013 г. от 12:00 часа на адрес гр. София, ул. “Стара планина” № 6, Бест Уестърн Плюс Сити Хотел, зала “Сити”, ще се проведе Мозъчна атака за обсъждане на набраните сигнали от горещата телефонна линия по проект “Ограничаване и превенция на неформалната икономика”.


12.04.2013

Мозъчна атака за обсъждане на набраните сигнали от приемните дни по проект “Ограничаване и превенция на неформалната икономика”

    На 12.04.2013 г. на адрес: гр. София, ул. „Стара планина” № 6, Бест Уестърн Плюс Сити Хотел, зала “София” ще се проведе мозъчна атака за обсъждане на набраните сигнали от приемните дни по проект “Ограничаване и превенция на неформалната икономика”.


14.03.2013

Семинар на тема: ПРОМЕНИ В ЗППЦК, В СИЛА ОТ 01.01.2013, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА

    Асоциацията на индустриалния капитал в България и Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България организират Семинар на тема: ПРОМЕНИ В ЗППЦК, В СИЛА ОТ 01.01.2013, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА.

    Семинарът ще се проведе на 14.03.2013 г. от 10.00 часа в гр. София, Гранд Хотел София, Зала София.

    По всички теми от дневния ред лектори ще бъдат експерти от Комисия за финансов надзор.

    Семинарът е насочен към директорите за връзки с инвеститори на публични дружества, членове на корпоративните ръководства на публични компании и други емитенти на ценни книжа, юристи, които работят в сферата на капиталовия пазар, както и счетоводители на публични дружества.

    Представяме работна програма на мероприятието.


07.03.2013

Двустранни бизнес срещи за търговско коопериране и технологичен трансфер

    Двустранни бизнес срещи за търговско коопериране и технологичен трансфер ще се проведат на 7 март 2013 г., четвъртък, от 10:00 – 18:00 ч. в Интер Експо Център, град София.

    Повече информация за събитието ще намерите в прикачения файл и на интернет страницата www.imm2013.build-your.net. Крайният срок за регистрация е 07.02.2013 г.


07.12.2012

Кръгла маса и пресконференция на тема: “Напредъкът на България в борбата със сивата икономика”

    Асоциация на индустриалния капитал в България и Министерство на финансите на Република България организират кръгла маса под наслов: “Напредъкът на България в борбата със сивата икономика” за обсъждане на първи Мониторингов доклад върху наличието на неформална икономика и постигнатия напредък в нейното ограничаване и превенция и Стратегически план за ограничаване и превенция на неформалната икономика. Ще бъде представен и актуализирания вариант на Композитния индекс “Икономика на светло” за 2011 г. Кръглата маса ще се проведе на 7 декември 2012 г. от 10:30 часа в зала “Средец” на хотел “Шератон”.

     В кръглата маса ще вземат участие представители на държавните институции и администрация, Европейската комисия, социалните партньори на правителството, неправителствени организации и други.

     След кръглата маса, на същото място от 12:30 часа, ще се проведе пресконференция с участието на г-жа Боряна Пенчева – заместник-министър на финансите на Република България, г-н Васил Велев – председател на УС на АИКБ, д-р Милена Ангелова – главен секретар на АИКБ и ръководител на проект “Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, доц. д-р Емилия Ченгелова – ключов експерт “Социолог” по проекта и доц. д-р Стефан Петранов – ключов експерт “Стратегии и планиране” по проекта.


28.11.2012

Среща между българската индустрия и представители на Европейската организация за ядрени изследвания (CERN)

        На срещата ще бъдат представени условията и правилата за участие на фирми в тръжни процедури за доставка на продукти и услуги за CERN и за трансфер на знания. Допълнителна информация за събитието ще откриете в този файл.

        Форумът се организира от Софийски университет „Св. Климент Охридски” и в него ще участват Генералният директор на CERN и водещи експерти.

      Срещата ще се състои на 28 и 29 ноември 2012 в аулата на СУ „Св. Климент Охридски” (Ректорат). Прикачено ще намерите проект на програмата и общо представяне на събитието и регистрационна форма. Целта на срещата с представителите на ЦЕРН е да се улесни участието на българските фирми и се открият пред тях нови хоризонти и възможности като изпълнители на ЦЕРН по повод предстоящите тръжни процедури и директни покани в областта на компютърните технологии, медицинското оборудване, строителството и доставката на високотехнологични и иновативни производства.

        При интерес от Ваша страна, молим да изпратите приложения формуляр за регистрация на електронен адрес: zkarova@abv.bg до 20 ноември 2012. За контакти: Златина Михайлова – Карова, тел. 0888 614 930.


18.06.2012

Покана за пресконференция, на която ще бъде представен актуализирания Композитен индекс „Икономика на светло”

    Имаме удоволствието да Ви поканим на представянето на актуализирания Композитен индекс „Икономика на светло” – инструмент, който оценява динамиката на разпространението на официалната икономика в страната. Индектът е създаден по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, осъществяван от Асоциация на индустриалния капитал в България и има за цел да се проследи динамиката и тенденциите в разпространението на „светлата” икономика – т.е. да отчита дали светлата икономика нараства или намалява.

    По време на пресконференецията ще бъде представен и Доклад за напредъка по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” за периода 01. 11. 2011 г. – 31. 05. 2012 г. Документът е приет от членовете на специално създадения по проекта Обществен съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика, включващ представители на социалните партньори, държавните органи и медиите, чиято работа е да гарантира спазването на принципа на прозрачност при вземането на решения и формулиране на препоръки за подобряване на изпълнението на дейностите по проекта.

    Пресконференцията ще се проведе на 18 юни 2012 г., 12,30 часа, зала „Рила”, хотел „Шератон”.


19.05.2012

Пресконференция за представяне на регионален разрез на данните, получени за Северен централен район и за региона на Велико Търново

    На 19 май 2012 г. от 11,30 часа в Регионален пресклуб БТА – Велико Търново, ул. „Христо Ботев“ 2, ет. 3 ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат представени последните данни по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, изпълняван от АИКБ.

     В пресконференцията ще вземат участие:

 • Доц. Емилия Ченгелова – ключов експерт по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”;
 • Проф. Пенчо Пенчев – областен управител на Велико Търново, ръководител – катедра „Стопанско управление“ в Стопански факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“;
 • роф. Младен Велев – председател на Асоциацията на преподавателите по икономика и управление в индустрията; ръководител – катедра „Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт” в Технически университет – София;
 • Проф. д.ик.н. Йосиф Илиев – ръководител – катедра „Индустриален бизнес“ в УНСС.

18.05.2012

Връчване на статуетка, плакет и грамота на издателство „Хермес” за принос в развитието на творческите индустрии и културата

    Асоциация на индустриалния капитал в България ще връчи статуетка, плакет и грамота на издателство „Хермес” за принос в развитието на творческите индустрии и културата по случай деня на българската просвета и на славянската писменост – 24 май.

    Председателят на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България г-н Васил Велев ще връчи наградата на г-н Стойо Вартоломеев – собственик на „Хермес”, по време на официалната част на заседанието на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България, което ще се проведе на 18 май 2012 г. от 10,00 часа в зала „София” на Бест Уестърн Сити Хотел, гр. София, ул. „Стара планина” № 6.


27.04.2012

Заседание на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България

    На основание чл. 15а от Устава на АИКБ ще се проведе заседание на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България на 27.04.2012 г., в 10.00 часа, в зала „София” на Бест Уестърн Сити Хотел, гр. София, ул. „Стара планина” 6 при следния дневен ред:

 1. Среща с г-жа Жулиета Хубенова, заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма, на тема: „Нови възможности, предлагани от ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”;
 2. Прием на нови членове;
 3. Избор на състав на Комисиите към НС на АИКБ;
 4. Определяне на представители в органи и организации;
 5. Други/разни.

20.03.2012

АИКБ организира кръгла маса на тема: „ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА СРЕБЪРНИЯ ФОНД“

    На 20 март 2012 г. (вторник) от 10,30 часа в зала „Триадица 2” на „Гранд Хотел София” ще се проведе кръгла маса на тема: „ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА СРЕБЪРНИЯ ФОНД“.

    Провеждането на този важен за страната ни диспут е продиктувано от развилата се напоследък дискусия относно управлението на средствата, събрани в Сребърния фонд.

    Във форума се очаква да вземе участие вицепремиера и министъра на финансите на Симеон Дянков. За участие са поканени и заинтересовани страни и специалисти в областта на инвестициите, като целта е да си чуят различни мнения и становища по темата.


29.02.2012

Общо събрание на АИКБ

    Управителният съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 29.02.2012 г. в 10 часа в гр. София в „Интер Експо Център – София”, бул. „Цариградско шосе” №147, зала „Мусала” при следния дневен ред:

 • Отчет за дейността на АИКБ за периода 2010-2011 г.;
 • Финансов отчет за 2010-2011 г.;
 • Доклад на контролния съвет;
 • Приоритети в дейността на АИКБ за 2012-2013 г.;
 • Бюджет на АИКБ за 2012-2013 г.;
 • Промяна в наименованието на АИКБ;
 • Промени в устава;
 • Избор на управителни и контролни органи;
 • Други/разни

    При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 часа, на същото място и при същия дневен ред.

17.02.2012

Заседание на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България

    Заседание на Националния съвет на Асоциацията ще се проведе на 17 февруари 2012 г. (петък), от 10.30 часа, в зала „София” на хотел „Сити Бест Устърн”, ул. „Стара планина” 6, гр. София