Устойчиво бъдеще за бизнеса и хората

На 30 септември 2016 г. в София, в залата на АИКБ, се състоя семинар за повишаване на осведомеността на предприемачи и мениджъри на предприятия в България по проблемите на Корпоративната социална отговорност (КСО). Събитието се проведе в рамките на проекта „Корпоративна социална отговорност за всеки“ (CSR for All – www.csrforall.eu).

Семинарът бе открит от д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ, вицепрезидент на CEEP (една от трите представителни на европейско ниво работодателски организации) и заместник-председател на групата на работодателите в Европейския икономически и социален комитет (EESC). Тя представи подробно постиженията и предизвикателствата пред Корпоративната социална отговорност, подходите към нея и добрите практики в глобален, европейски и национален мащаб. Участниците в семинара бяха подробно запознати и със становището на Икономическия и социален съвет на Р. България (ИСС) „Корпоративната социална отговорност – достижения и предизвикателства“ от 2015 г. и анализа на ИСС – „Корпоративната социална отговорност – някои подходи и добри практики“ от 2009 г., по които д-р Милена Ангелова беше докладчик.

В следобедната работа, г-жа Даниела Пеева – председател на Асоциацията на директорите за връзка с инвеститорите в България говори по темата за „Нефинансовата отчетност като инструмент за повишаване на прозрачността на компаниите“. Д-р Теодор Дечев (директор „Индустриални политики“ в АИКБ) от своя страна представи корпоративната социална отговорност и бизнес етиката. Г-н Добрин Иванов (изпълнителен директор на АИКБ) сподели резултати от съвместно изследване с национален обхват на БТПП, АИКБ и БСК върху проблемите на Корпоративната социална отговорност в България и социалната отчетност.

Участниците в дискусията се обединиха около мнението, че конкурентни предимства в днешните условия могат да бъдат постигнати само чрез вграждането на стратегия за устойчиво развитие и бъдеще и за бизнеса, и за хората, свързани с него.

За повече информация вижте ПРЕССЪОБЩЕНИЕ за събитието.