Членове на Националния съвет на АИКБ са избрани в ръководни органи на Европейския център на работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (СЕЕР)

инж. Стефан Чайков

инж. Стефан Чайков

Двама от членовете на Националния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) бяха избрани на ръководни длъжности в Съветите към Европейския център на работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (СЕЕР). Това са инж. Стефан Чайков, председател на Българска браншова камара „Пътища“ и доц. д-р Борислав Великов, представител на „Българска асоциация по водите“.

С мандат до 2020 г. Стефан Чайков е вече зам.-председател на Съвета за устойчиво развитие, а Борислав Великов – зам.-председател на работната група по водни ресурси. По повод на избирането им, одобрено единодушно от Общото събрание на организацията, те бяха поздравени лично с писмо от името на Генералния секретар на СЕЕР Валерия Ронцити. В него се изразява увереност в успеха на предстоящата им съвместна работа.

доц. д-р Борислав Великов

доц. д-р Борислав Великов

Съветът за устойчиво развитие е създаден през 2013 г., за да улесни и структурира работата, свързана с трансгранични, интердисциплинарни и междуведомствени въпроси, които изискват принос на експерти с различна компетентност. Целта му е да гарантира плавно лобиране пред европейските институции, опирайки се на постигнатото в работните групи за устойчиво развитие (в областите: комуникации, енергетика, околна среда, транспорт и водни ресурси). Основни приоритети тази година са изменението на климата, ефективното използване на ресурсите и неконвенционалните изкопаеми горива. Неговите инициативи са изключително полезни за ЕС, тъй като са резултат от задълбочена работа, отчитаща разнообразието от заинтересовани страни, гледни точки и баланса между тях.

Преди 5 години CEEP учреди специална работна група по водни ресурси, за да отговори по-адекватно на новите предизвикателства, произтичащи от измененията в климата, както и от трансграничните политики на ЕС в рамките на изграждането на единен вътрешен пазар. Работната група участва в различни органи, създадени от Комисията, за да се подобри прилагането на Рамковата директива за водите и да се насърчат иновациите и подобренията в тяхното управление. Тя активно изразява позиции и лобира пред вземащите решения в ЕС, за защита на политиките в съответствие с изявлението в Рамковата директива, че „водата не е търговски продукт като всеки друг, а по-скоро наследство, което трябва да бъде защитено“. Това изявление бе затвърдено през 2011 г., когато ООН обяви достъпа до вода за питейни и хигиенни нужди за човешко право. Това означава, че спрямо услугите за разпределение на вода и управление на отпадъчни води не могат да се прилагат обичайните икономически критерии. Те следва да се разглеждат по-скоро като предоставяни на обществото услуги от общ интерес.

Европейският център на работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (СЕЕР) е официален партньор в социалния диалог на Европейската комисия. Като член на СЕЕР, Асоциацията на индустриалния капитал в България поддържа редовни контакти с институциите и консултативните комитети на Европейския съюз, участва в изготвянето и променянето на регламенти, директиви и други законодателни актове, формиращи европейския бизнес климат.

За повече информация вижте официалните сайтове на: