10 предложения на АИКБ за подобряване на бизнес средата

Днес Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изпрати писмо с 10 предложения за подобряване на бизнес климата, намаляване на административните прегради и по-добро регулиране, които са от съществено значение за българския бизнес и с чието приемане ще се създадат по-добри условия за развитие на предприемачеството и на по-конкурентна икономика в страната ни.

Предложенията са предоставени на вниманието на заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика г-н Валери Симеонов, министъра на икономиката г-н Емил Караниколов и председателя на Комисията по икономическа политика и туризъм при 44-то Народно събрание на РБ г-н Петър Кънев. В тях конкретно и задълбочено се анализират следните проблеми:

  1. Такса „битови отпадъци“;
  2. Годишните финансови отчети;
  3. Изискването за представяне на свидетелство за съдимост;
  4. Удостоверението за липса на публични задължения;
  5. Допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (т.нар. „Клас“);
  6. Отпадане на определяне на минимални осигурителни доходи (МОД) по основните икономически дейности и квалификационни групи професии;
  7. Отпадане на възможността за ползване на отпуск по чл. 155 ал. 4 от КТ (основен платен годишен отпуск в размер на не по-малко от 20 работни дни) на основание вече ползван такъв по чл. 163 и 164 от КТ. (Отпуск поради бременност, раждане и осиновяване и отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст);
  8. Първите З дни болнични за сметка на работодателя;
  9. Въвеждане на едно гише за трудови визи;
  10. В българския Закон за счетоводството не е изцяло възприет подходът, който се препоръчва в Директива 2013/34/ЕС относно задължителните критерии за извършването на независим финансов одит на предприятията. Директивата определя задължението за одит не според правната форма, а на база реализирани приходи от продажби, налични активи и брой на служителите за отчетния период, т. е. според големината на предприятията.

Вижте пълния текст на предложенията в PDF и MS Word формат.