Monthly Archives: декември 2015

ПРИКЛЮЧВА ПРИЕМЪТ НА ЗАЯВКИ ПО СХЕМА „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Бихме искали да Ви напомним, че срокът за прием на заявки за разкриване на свободни работни места по схема „Младежка заетост”, проект „Нова възможност за младежка заетост” е 31.12.2015 г.

Схемата дава възможност на работодателите да наемат младежи в 2 основни направления:

 • Стажуване: Работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на наетия по схемата младеж. Целта е максимално усвояване на практически умения по придобита професия или специалност в рамките на стажа. На работодателите, които осигурят стажуване ще се възстановят разходите за възнаграждения в размер на минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, и здравните и социални осигуровки на младежите  за срок от 6 месеца. Ако след изтичане на стажа, младежът остане на работа и сключи безсрочен трудов договор, на работодателя допълнително ще бъдат покрити разходите за здравно и социално осигуряване за срок от още 6 месеца.
 • Обучение по време на работа: По време на работният процес тече и обучение на служителя по определена професия или специалност, като за целта се предвижда работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на включения в обучение по време на работа младеж. На работодателите, които осигурят обучение по време на работа ще бъдат поети разходите за възнаграждения на наетото лице в размер на 90% от минималната работна заплата за страната; разходите за здравни и социални осигуровки за срока на обучение и разходите за възнаграждение на наставниците в размер на ½ от минималната работна заплата.

Комплектът от документи, необходим за кандидатстване по проект „Нова възможност за младежка заетост” може да изтеглите от сайта на Агенция по заетостта – www.az.government.bg.

Бизнесът от област Русе получи информация за новите възможности за финансиране през новия програмен период и подкрепа от АИКБ

02122015

Днес, 2 декември 2015 г., се проведе среща на най-широко представителната организация на работодателите на национално равнище – Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), с представителите на бизнеса от област Русе.

На срещата присъстваха десетки предприятия от областта, чиито ръководства, заедно с ръководството на АИКБ, дискутираха последните инициативи на АИКБ за подобряване на бизнес климата в България. Председателят на АИКБ г-н Васил Велев, представи актуалните действия на АИКБ през последната година, като отбеляза, че вече 20 години Асоциацията работи непрестанно и неуморно в полза на българския бизнес.

Основните настоящи и бъдещи действия на АИКБ са насочени към:

 • Подобряване на бизнес средата и намаляване на административните прегради пред бизнеса;
 • Ограничаване и превенция на неформалната икономика;
 • Подобряване на конкурентоспособността на българския бизнес и насърчаване на предприемачеството;
 • Усъвършенстване на корпоративното управление и развитие на капиталовите пазари;
 • Подобряване на качеството на услугите от общ икономически интерес, чрез подпомагане дейността на икономическите субекти, предоставящи и развиващи съвременни, качествени и достъпни услуги от общ интерес;
 • Насърчаване и подпомагане на инвестициите и научно-изследователската и развойна дейност в България;
 • Развитие на човешките ресурси;
 • Осигуряване на благоприятна национална и международна среда за подкрепа на малките и средни предприятия в България.

От своя страна представителите на бизнеса от областта представиха основните проблеми на региона и се проведе дискусия във връзка с предприемане на действия за тяхното разрешаване.

Г-жа Людмила Тозева, началник отдел „Програмиране, наблюдение и оценка на оперативната програма“, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката, представи възможностите, от които може да се възползва бизнеса, през новия програмен период 2014-2020 г. по оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност“ и „Инициатива за малки и средни предприятия“. Г-жа Тозева представи и  очакваните да бъдат отворени за кандидатстване до края на 2015 г. три грантови схеми:

 • „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятия“;
 • „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“;
 • „Енергийна ефективност в МСП“.

Г-н Георги Янков, главен експерт Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ на Министерство на труда и социалната политика представи възможностите за финансиране на бизнеса по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

На представителите от бизнеса бяха разяснени и основните параметри за новия програмен период на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Представителите на бизнеса от област Русе и ръководството на АИКБ се обединиха около мнението, че заедно с набелязани общи действия за развитие и задълбочаване на сътрудничеството, ще се подобрят възможностите за бизнес партньорство и за формулиране и реализиране на действия за решаването на проблемите от общ интерес, включително подобряване на бизнес средата, инвестиционния климат, развитие на икономиката, насърчаване на заетостта.

След срещата бе проведена и пресконференция, на която бяха представени и пред медиите последните инициативи на АИКБ за подобряване на бизнес климата в България.

Снимки от събитието може да видите тук.

АИКБ и бизнеса в Кюстендил набелязаха общи мерки за подобряване на бизнес климата в областта

DSC00339

   Днес, 27 ноември 2015 г., се проведе среща на най-широко представителната организация на работодателите на национално равнище – Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), с представителите на бизнеса от област Кюстендил.

На срещата присъстваха над 30 предприятия от областта, чиито ръководства, заедно с ръководството на АИКБ, дискутираха последните инициативи на АИКБ за подобряване на бизнес климата в България. Г-н Бойко Недялков, член на управителния съвет на АИКБ и изпълнителен директор на Торготерм АД в Кюстендил, представи актуалните действия на АИКБ през последната година, като наблегна на факта, че вече 20 години Асоциацията работи непрестанно и неуморно в полза на българския бизнес.

Основните действия на АИКБ са насочени към:
• Подобряване на бизнес средата и намаляване на административните прегради пред бизнеса;
• Ограничаване и превенция на неформалната икономика;
• Подобряване на конкурентоспособността на българския бизнес и насърчаване на предприемачеството;
• Усъвършенстване на корпоративното управление и развитие на капиталовите пазари;
• Подобряване на качеството на услугите от общ икономически интерес, чрез подпомагане дейността на икономическите субекти, предоставящи и развиващи съвременни, качествени и достъпни услуги от общ интерес;
• Насърчаване и подпомагане на инвестициите и научно-изследователската и развойна дейност в България;
• Развитие на човешките ресурси;
• Осигуряване на благоприятна национална и международна среда за подкрепа на малките и средни предприятия в България.

От своя страна представителите на бизнеса от областта представиха основните проблеми на региона и се проведе дискусия във връзка с предприемане на действия за тяхното разрешаване.

Г-н Калин Маринов, заместник главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката, представи възможностите, от които може да се възползва бизнеса, през новия програмен период 2014-2020 г. по оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност“ и „Инициатива за малки и средни предприятия“. Г-н Маринов представи накратко решенията, взети от Комитета за наблюдение на ОПИК и ОПИМСП на заседанието от 26.11.2015 г., и в частност очакваните да бъдат отворени за кандидатстване до края на 2015 г. три грантови схеми:
• „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятия“;
• „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“;
• „Енергийна ефективност в МСП“.

Д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ, представи възможностите за финансиране на бизнеса по новите оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.
Представителите на бизнеса от област Кюстендил и ръководството на АИКБ се обединиха около мнението, че заедно с набелязани общи действия за развитие и задълбочаване на сътрудничеството, ще се подобрят възможностите за бизнес партньорство и за формулиране и реализиране на действия за решаването на проблемите от общ интерес, включително подобряване на бизнес средата, инвестиционния климат, развитие на икономиката, насърчаване на заетостта.

След срещата бе проведена и пресконференция, на която бяха представени и пред медиите последните инициативи на АИКБ за подобряване на бизнес климата в България.

Следващата среща на АИКБ с бизнеса ще се проведе на 2 декември 2015 г. в град Русе.

ЧЕЗ И АИКБ СЕ ОБЕДИНИХА СРЕЩУ КРАЖБИТЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ И ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

3

Новият регионален мениджър на ЧЕЗ Карел Крал и председателят на АИКБ Васил Велев призоваха за справедливост и прозрачност при решаване на проблемите в енергетиката

Борбата с кражбите на електроенергия и съоръжения, възможностите за увеличаване на инвестициите в електроразпределителната мрежа, както и пътищата за решаване на проблемите в енергетиката обсъдиха на работна среща на 11 ноември регионалният мениджър на ЧЕЗ за България Карел Крал с председателя на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) Васил Велев и заместник-председателя на Асоциацията Румен Радев.

Участниците в срещата изразиха позиция против кроссубсидирането на цената на електроенергията между бизнеса и домакинствата и призоваха за по-строги законодателни мерки, които да ограничат кражбите.

„Кражбите на електроенергия и вандализмът над енергийни съоръжения ощетяват цялото общество. Те  отклоняват от инвестиционния ресурс на компанията и не ни позволяват да развиваме мрежата с темповете, които бихме искали, за да отговорим на нуждите на домакинствата и бизнеса“, каза Карел Крал.

Регионалният мениджър на ЧЕЗ и председателят на АИКБ призоваха за законност и прозрачност в търсенето на решения за проблемите в енергетиката. „Като представители на бизнеса ние имаме еднакви интереси, а именно да бъдат създадени условия за инвестиции и развитие“, каза Васил Велев.

За първите девет месеца на 2015 г. кражбите на съоръжения, собственост на ЧЕЗ, са нанесли щети за над 2,5 млн. лева. Компанията е установила и 4 615 кражби на ток, в резултат на които е дотаксувана електроенергия в размер на едва 24 млн. киловатчаса, макар че кражбите може да са продължавали с години.

АИКБ подписа споразумение за сътрудничество с Канадско-българския бизнес съвет

IMG_5896

На 9 ноември 2015 г., Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Канадско-българският бизнес съвет (КББС) сключиха Споразумение за сътрудничество. Председателят на АИКБ г-н Васил Велев и г-н Дьони Льоклер, „златен“ партньор и почетен член на УС на КББС, подписаха тържествено рамковото споразумение, което има широк обхват и основно визира:

 • осъществяване на износ от предприятията-членове на АИКБ в Канада;
 • осъществяване на инвестиции на територията на Република България от канадски предприятия;
 • подготовка и реализация на съвместни проекти в трети страни;
 • научно-техническо сътрудничество;
 • организиране на съвместни форуми – конференции, семинари, медийни кампании и други.

Споразумението е предпоставка и за други форми на сътрудничество между АИКБ и КБСС. Конкретните параметри на сътрудничеството между страните ще се уговарят за всеки отделен случай.

И от АИКБ, и от КБСС беше заявен много голям интерес към изпълнението на целите, поставени в Споразумение, което се оценява като особено полезно и за двете страни. Споразумението се определя и като основна стъпка за осъществяване на съвместни дейности в областта на бизнес представителството, търговските взаимоотношения, установяване на делови контакти между членовете на двете страни.

*****

Канадско-българският бизнес съвет е канадска асоциация с нестопанска цел, правно учредена на 18 април 1996. Неговата мисия е да насърчава обмена на стоки, услуги, информация и опит, както и икономическото сътрудничество между България и Канада. Неговите основни дейности са:

 • предоставяне на членовете на навременна и актуална информация на пазара, законите и подзаконовите нормативни актове в България;
 • организиране на търговски и/или проучвателни мисии;
 • организиране на стажове, курсове и специализации по бизнес администрация съответно на българи в Канада и на канадци в България;
 • организиране на българо-канадски форуми (конгреси, конференции, симпозиуми);
 • поддържане на сътрудничеството с нашите партньори в България.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА НПРО ОТНОСНО ГРАЖДАНСКОТО НЕПОДЧИНЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МВР

Национално представителните работодателски организации в България са силно обезпокоени от вълната от полицейски протести в страната. Безпокойство будят, както начинът, по който се извършват протестите, така и ЦЕЛИТЕ на протеста.

Несъмнено, начинът на провеждане на протеста беше неприемлив, но много по-неприемливи са исканията на протестиращите. На практика, това са искания за спиране на всякакви реформи в сектор „Сигурност“ и за придържане към сегашното положение на получаване на привилегии и социални придобивки, без да има каквито и да са индикатори, критерии и измерители, доколко въпросните привилегии са заслужени. Това се казва в декларация на национално представителните организации на работодателите в България – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ.

Дълбоко уважаваме труда на почтените полицаи и си даваме сметка за свързаните с него трудности, стрес и проблеми на съчетаване на професионалния и личния живот. Не можем, обаче, да не отбележим, че има много други икономически дейности и професии, където отговорността и стресовите ситуации не са по-малки, но работещите съвсем не се ползват от подобен „социален пакет“. Никои други трудещи се в България нямат подобни привилегии при пенсиониране, нито подобни „социални пакети“ и подобни надбавки за прослужено време. По тези показатели служителите в сектор „Сигурност“ могат да бъдат определени като „галеници на обществото“, респективно – на властта. Ето защо, изразяваме твърдата си подкрепа за желанието на правителството да започне реформи в сектор „Сигурност“, се казва в декларацията.

Декларацията на НПРО може да видите тук.

АОБР: Предложението за увеличение на МОД със 7,5% подменя договореностите между синдикати и работодатели

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) категорично отхвърля предложения ръст на минималните осигурителни доходи (МОД) по длъжности и икономически дейности през 2016 г., включен в проекта на Закон за бюджета на ДОО за 2016 г.

Предвиденият среден ръст на МОД по длъжности и икономически дейности от 8,6% за 2016 г. спрямо 2015 г. подменя постигнатите договорености. Договореният ръст за 48 икономически дейности от 6,2% е завишен административно на 7,5% за длъжности с договорени по-ниски стойности чрез въвеждане на праг от 420 лв., отговарящ на прогнозния размер на МРЗ за 2016 г. За останалите 37 икономически дейности, в които не са постигнати споразумения, е предложено административно увеличение от 7,5%.

Административният среден ръст на МОД не съответства на динамиката на производителността на труда (при очакван ръст за 2015-2016 г. до 1%, според пролетната макроикономическа прогноза на ЕК), добавената стойност, БВП, заетостта, както и на очаквания ръст на потребителските и производствените цени.

Организациите, членуващи в АОБР, многократно са заявявали, че този подход, прилаган от 2003 г., вкл. и след отключване на глобалната икономическа криза от 2008 г., ограничава заетостта в региони, сектори, предприятия и групи в неравностойно положение на пазара на труда, с нискоквалифицирана и ниско платена заетост. Тази аргументация е представяна многократно и в препоръки на ЕК, СБ и МВФ, както и в проучвания, възложени от МТСП и МФ.

Ефективният контрол, браншовото и фирмено колективно трудово договаряне следва да бъдат използвани като основен инструмент за борба с нелоялната конкуренция и недекларирания труд, чрез които се избягва  осигуряване върху реално изплатените трудови възнаграждения. В тази връзка АОБР:

 1. Заявява отново подкрепа за ефективно колективно трудово договаряне, за отговорни и балансирани споразумения по размера на минималните работни заплати, отговарящи на икономическото състояние и перспективи на съответните предприятия и браншове, валидни само за участниците в съответните договорености.
 2. Настоява компетентните контролни органи да изпълняват в пълен обем и с висока ефективност законово регламентираните им функции с цел драстично ограничаване на осигурителните измами и отклоняването от данъчни и осигурителни задължения.
 3. Заявява категорична обща позиция за отмяна чл. 6, ал. 2, т. 3 на КСО, регламентиращ определянето на МОД по длъжности и икономически дейности, считано от 01.01.2016 г.
 4. Ще обсъди общ призив към всички браншови организации на работодателите за преразглеждане на досегашната практика и преустановяване на всички бъдещи преговори по тяхното определяне.

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) е учредена през 1995 г., като обединение на официално признатите за представителни организации на работодателите в Република България. АОБР е член на Международната организация на работодателите, която участва в работата на Международната конференция на труда и Международната организация на труда. Съгласно Устава на АОБР, организацията се председателства на ротационен принцип, като всяка година координацията поема един от членовете. През 2015 г. ротационен председател е БСК.

АИКБ изпрати до вицепремиера и председател на НСТС г-н Ивайло Калфин позиция по проекта на Държавен бюджет на РБ за 2016 г.

АИКБ изпрати до вицепремиера и председател на НСТС г-н Ивайло Калфин позиция по проекта на Държавен бюджет на РБ за 2016 г. 

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) ще проведе заседание в Министерски съвет днес, като в дневния ред е предвидено социално-икономическите партньори да разгледат три проекта на закони – за държавния бюджет на Република България за 2016 г., за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2016 г. и за бюджета на Националната здравноосигурителна каза за 2016 г.

Ще бъде обсъден и проект на постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната през следващата година.

Припомняме Ви, че на 22 октомври 2015 г. АИКБ изпрати до Министерство на финансите препоръки към проекта на Държавен бюджет на РБ за 2016 г.

Годишни национаонални награди по безопасност и здраве при работа – 2015 г.

image2

Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“ обяви началото на шестото издание на традиционния конкурс за добри БЗР практики за България – „Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа“ за 2015 година.

И тази година конкурсът ще се проведе с любезната подкрепа на ИА „Главна инспекция по труда“ – гр. София.

В тази връзка организаторите на конкурса отправят своята официална покана към всички предприятия, регистрирани и опериращи на територията на Република България, да участват в конкурса за определяне на тазгодишните носители на „Годишните национални награди по безопасност и здраве при работа“ за 2015 г.

Конкурсът сима за цел да стимулира предприятията към подобряване на безопасните и здравословни условия на труд, както и превенцията на трудови злополуки.

Официалната церемония по награждаване на победителите ще се състои през месец февруари 2016 г. в град София.

ПРАВИЛАТА НА КОНКУРСА И КАТЕГОРИИТЕ ЗА УЧАСТИЕ може да намерите на следния адрес: http://fcbzr.org/news/news_id/456

Възможностите за спекулации с минималната работна заплата вече са изчерпани

vasil_velev

Отговори на въпросите на вестник „Капитал“ на председателя на УС на АИКБ г-н Васил Велев.

Какво е мнението на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по темата с увеличението на праговете?

Асоциацията на индустриалния капитал в България принципно е против увеличаването на осигурителни прагове (минимални осигурителни доходи) в която и да е икономическа дейност, без да е сключвано споразумение за това. „Служебната“ промяна на осигурителните прагове винаги има спекулативен характер. Отделен въпрос е, че досега е имало дълги периоди на дефлация, но никой не е намалявал по тази причина който и да е осигурителен праг.

Некоректностите около определянето на минималните осигурителни прагове започнаха още преди да се вземат решения за „служебно“ повишаване на тези, където няма подписани споразумения. Още тогава представихме списък на споразуменията, в които за различни категории персонал са договорени осигурителни прагове, които са равни на минималната работна заплата (МРЗ), но са интерпретирани некоректно от МТСП, като за тях е прието, че са равни на 420 лева. Добре знаем, че все още минималната работна заплата у нас е 380 лева и никой не може да гарантира, че тя няма да се задържи и през следващата година като наблюдаваме икономическата конюнктура, особено при драстичното увеличаване на цената на тока за индустрията.

Продължението на интервюто може да прочетете тук.

1 2 3 5