Monthly Archives: юни 2015

„ЗА икономика на светло“ се обединиха държавата, социалните партньори и гражданското общество

IMG_5197

На 22 юни 2015 г., в София Хотел Балкан се проведе кръгла маса „ЗА икономика на светло“, в която активно участваха представители на правителството, социалните партньори, гражданското общество, академичната общност и медиите. Очертани бяха предизвикателствата и възможностите за дизайн и прилагане на мерки за ограничаване на неформалната икономика, както и бяха споделени опитът и добрите практики, прилагани до момента.
В кръглата маса взеха участие г-н Бойко Борисов – министър-председател на Република България, г-н Томислав Дончев – заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика, г-н Владислав Горанов – министър на финансите, г-н Божидар Лукарски – министър на икономиката, г-н Васил Велев – председател на УС на АИКБ, проф.д-р Стефан Петранов – ръководител на екипа за създаване на Композитния индекс „Икономика на светло“ и г-н Пламен Димитров – президент на КНСБ.

Докладът за актуализация на Композитния индекс „Икономика на светло“ за 2014 г. може да видите тук.
Презентацията за актуализация на Композитния индекс „Икономика на светло“ за 2014 г. може да видите тук.
Снимки от кръглата маса може да видите тук.

Известни са победителите в конкурса за наградите „Икономика на светло“ за 2014 г.

DS7_2053

Резултатите от националния конкурс за награди „Икономика на светло“ за 2014 г. бяха оповестени вечерта на 22 юни 2015 г. на специална тържествена церемония в присъствието на заместник министър-председателя на Република България г-н Ивайло Калфин. „Държавните институции ще продължат да работят с всички, които търсят начини за ограничаване на неформалната икономика“, заяви вицепремиерът и министър на труда и социалната политика г-н Калфин.
В категорията „Нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата” първото място спечели Национална агенция за приходите – за осигуряване на възможност с безплатен персонален идентификационен код (ПИК) да се подават по електронен път данъчни и осигурителни декларации, както и да се проверява размерът на платените данъци и осигуровки и действителният размер на възнаграждението, върху което е осигурен работникът. Номинирани в тази категория бяха още Министерството на здравеопазването – за предприетите реформи в здравеопазването, които да доведат до по-ефективно разходване на обществен ресурс, запазване размер на здравноосигурителните вноски и ограничаване на неформалната икономика в сектора и Министерството на финансите за въвеждане на механизъм за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури, довел до ограничаване на измамите и увеличаване на събираемостта на данъка.
  При номинациите за „Личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция” наградата бе присъдена на проф. д-р Стефан Петранов, който е ръководител на екипа за създаване на Композитен индекс „Икономика на светло” и участник в редица други разработки и изследвания на неформалната икономика. Останалите номинирани бяха президентът на КНСБ Пламен Димитров за участие при изготвянето на препоръка на Международната организация на труда за формализиране на неформалната икономика и Институтът за пазарна икономика за активната позиция и редица изследвания и анализи на икономически политики, водещи до ограничаване и превенция на неформалната икономика.
Призът за журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната икономика отиде при разследващите журналисти Васил Иванов и Марин Николов, номинирани и за принос при разкриването на корупционни практики. Признание с номинации в тази категория получиха още Телевизия БТВ – за детайлно подготвените разследващи репортажи, касаещи създаването на „офшорни” компании, промени в законодателството и техния ефект върху изваждането „на светло” на операциите на множество компании и публични лица, както и вестник „Капитал“ – за обективно отразяване на сиви практики и активна позиция за ограничаване и превенция на неформалната икономика.
Победителите в трите категории бяха излъчени чрез тайно гласуване на 100 членно експертно жури. Конкурсът се провежда за втора поредна година. Негови организатори са Асоциация на индустриалния капитал в България и Национален център „Икономика на светло”. Целта му е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. По този начин АИКБ се стреми да повиши обществената нетърпимост към сивите практики, да поощри предприемането на активни действия в тази посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда. Номинациите за конкурса бяха определени чрез отворена обществена анкета през месеците април и май. Наградите „Икономика на светло“ са първото по рода си признание за постиженията в борбата с неформалната икономика в България. Събитието популяризира сред обществото както приноса на българските предприемачи, бизнесмени и политици за подобряване и развитие на бизнес средата, така и добрите практики за ограничаване и превенция на неформалната икономика в страната.

Снимки от церемонията по награждаването може да видите тук.

Съдът отмени Постановление № 419/17.12.2014 г

bREAKINGnEWS
Съдът отмени Постановление № 419/17.12.2014 г. на Министерския съвет на Република България за определяне на нови размери на минималната работна заплата за 2015 г.

Със свое решение от 19 май 2015 г. Върховният административен съд (ВАС) отмени Постановление № 419/17.12.2014 г. на Министерския съвет на Република България за определяне на нови размери на минималната работна заплата (МРЗ) за 2015 г.(обн., ДВ. бр. 105/2014 г.).

Делото беше заведено от национално представителните работодателски организации Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) и Българска търговско-промишлена палата (БТПП).

Основен мотив на жалбоподателите за завеждане на съдебния иск е непровеждането на задължителната по закон съгласувателна процедура в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Кодексът на труда предвижда задължителни консултации в рамките на НСТС, което според ВАС е част от процедурата по създаване на съответния нормативен документ. Върховните съдии подчертават, че обсъждането на правителственото постановление за нов размер на МРЗ в Комисията по доходи и жизнено равнище към НСТС не освобождава Министерския съвет от задължението да проведе консултации в рамките на съвета.

ВАС приема за основателно възражението на жалбоподателите, че обсъждането на проекта на Закон за държавния бюджет е съотносимо само към размера на МРЗ на държавните служители, но не изобщо към размера на МРЗ за страната. В този смисъл, според съда, проведените консултации по Закона за държавния бюджет не заместват изискването за консултиране и на ПМС №419/17.12.2014 г.

„Обстоятелството, че МС не е длъжен да се съобразява с изразеното становище на работодателските организации, не означава, че не трябва да спазва процедурата по приемането на подзаконовия нормативен акт, а тя не подлежи на разширено тълкуване от страна на издателя на акта, а се спазва стриктно така, както е предвидено от законодателя“, пише още в мотивите на ВАС.

Върховните съдии считат, че несъгласуването на проекта за постановление е съществено нарушение на административно-производствените правила и е самостоятелно основание за отмяна на ПМС №419/17.12.2014 г.

Решението на ВАС подлежи на обжалване пред 5-членен състав на ВАС в 14-дневен срок.

Обновление на органите на управление и членския състав на АИКБ

IMG_9369_1
На 15.05.2015 г. се проведе заседание на Общото събрание на членовете на Асоциация на индустриалния капитал в България.

По време на общото събрание бяха приети финансовите отчети на АИКБ, бюджетът за 2015 г., докладът на Контролния съвет, както и бяха направени промени в устава на Сдружението.

Общото събрание на Асоциацията извърши промени в състава на Управителния и Националния съвет на АИКБ в съответствие с приетите нови членове – над 500 предприятия и организации, в това число 10 браншови организации. В новоприетите членове работят над 33 000 заети лица. Това за пореден път показа, че АИКБ, освен най-широко представителна, е и най-динамично развиващата се национално представителна работодателска организация.

В състава на Управителния съвет на АИКБ бе избрана още една дама – г-жа Мариана Итева – изпълнителен директор на Веолия за България и член на СД на Софийска вода АД. Така Управителният съвет на АИКБ придоби следния състав – председател – г-н Васил Велев, заместник-председатели – г-н Виктор Серов, г-н Никола Зикатанов, г-н Петьо Милков и г-н Румен Радев, и членове – г-н Бойко Недялков, г-н Боян Бойчев, г-жа Данета Желева, г-жа Мариана Итева, г-н Стефан Василев.

В състава на Националния съвет на АИКБ бяха приети г-жа Диляна Славова (член на УС на Национално сдружение „Планинско мляко“), г-жа Димитрина Христова (председател на Асоциация за масови комуникации), г-н Димитър Гишин (представител на КТИ АД), г-н Душан Рибан (изпълнителен директор на ЧЕЗ Разпределение България АД), г-жа Елица Ненчева (изпълнителен директор на Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост), г-жа Ивета Кунова (председател на Българска асоциация на застрахователните брокери), г-н Иво Петрушев (изпълнителен директор на София Асетс Мениджмънт АД), г-н Николай Киров (председател на Асоциация на геодезическите фирми), г-н Павел Диковски (председател на Българска браншова камара „Пътища“), г-н Пламен Проданов (изпълнителен директор на Космос Шипинг АД), г-жа Таня Косева-Бошова (представител на Пикадили ЕАД), д-р Явор Дренски (председател на УС на Национално сдружение на частните болници).

На членовете на АИКБ бяха представени и презентации от експертите на Министерство на икономиката и Министерство на труда и социалната политика във връзка с новите възможности за кандидатстване по оперативните програми за 2014-2020 г. – „Иновации и конкурентоспособност“ и „Развитие на човешките ресурси“.

Г-н Николай Василев представи дейността на „Експат Капитал“ АД – една от най-големите независими инвестиционни и асет мениджмънт компании в България.

Презентацията на Министерство на икономика за новите възможности по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 можете да видите тук.

Презентацията на Министерство на труда и социалната политика за новите възможности по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 можете да видите тук.

Презентацията на дейността на „Експат Капитал“ АД можете да видите тук.

Наближава крайния срок за набирането на номинациите за наградите „Икономика на светло“

2017-Apr29-BAPRA

Целта на конкурса е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. По този начин АИКБ цели да повиши обществената нетърпимост към неформалната икономика, да поощри предприемането на активни действия в тази посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.

В продължение на усилията си за изсветляване на българската икономика през 2009 г. Асоциация на индустриалния капитал в България стартира проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, осъществяван в партньорство с Конфедерацията на независимите синдикати в България и изпълняван в тясно сътрудничество със социалните партньори, държавната администрация, гражданското общество, академичната общност, медиите и други заинтересовани страни. Първото издание на наградите „Икономика на светло” за 2013 г. се проведе именно в рамката на изпълнение на проекта.

Победител в категория „За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция“ стана Икономически и социален съвет на Република България. Мотивът за избора бяха действията и цялостна роля на Съвета за подобряване на гражданския диалог в България. В категорията „За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната икономика“ наградата получи телевизия „България Он Ер“. Телевизията бе отличена за активна позиция и продукции, показващи усилията на социалните партньори за ограничаване и превенция на неформалната икономика. Наградата „За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“ бе присъдена на Министерски съвет на Република България – за възстановяване в срок на дължимия ДДС и ускоряване процеса на разплащане към бизнеса по изпълнени обществени поръчки и проекти по оперативните програми.

Призът „Икономика на светло“ за 2014 г. тази година ще бъде присъден в три категории:

  • За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата.

Присъжда се на държавна/общинска администрация или на нейни представители за предлагането/въвеждането на нормативен акт или административна практика, които водят до ефективно ограничаване на сивия сектор и подобряване на бизнес средата.

  • За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция.

Присъжда се на личност, НПО, научна организация, компания, която има задълбочени изследвания по темата, постоянни и активни медийни изяви, или е генерирала предложения за промени в законови актове и/или административни практики и т.н.

  • За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната икономика.

Присъжда се на журналист или медия за принос в актуалното и многостранно отразяване на проблемите и постиженията, свързани с дейностите по ограничаване и превенция на неформалната икономика, в насърчаване и промотиране на светлия бизнес и формиране на обществена нетърпимост към сивия сектор).

Номинации може да направите, като попълните Формуляра за номинации, който също така е публикуван на интернет страницата на Националния център „Икономика на светло“ (www.ikonomikanasvetlo.bg), както и директно да изпращате предложения в Национален център „Икономика на светло“ (1527 София, ул. „Тракия“ № 15; електронна поща: v.radeva@bica-bg.org).

Номинации се приемат за институции, личности, компании и организации в посочените категории за работата им през 2014 г. Срокът за изпращане на номинации е до 22.05.2015 г.

Призьорите в категориите ще бъдат избрани от създадено за целта експертно жури, в което участват 100 изявени личности от областта на икономиката, научните среди, бизнеса, финансите, политиката, медиите. Сред тях са членовете на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България, членовете на Обществения съвет по „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ и други видни икономисти и общественици. Експертите ще направят своя избор за победители в трите категории на наградата. Резултатите ще бъдат оповестени на специална церемония през месец юни.

Наградите „Икономика на светло“ са първото по рода си признание за постиженията в борбата с неформалната икономика в България. Миналогодишното издание на конкурса предизвика заслужен обществен и медиен интерес. Събитието популяризира сред обществото както приноса на българските предприемачи, бизнесмени и политици за подобряването и развитието на бизнес средата, така и добрите практики за ограничаване и превенция на неформалната икономика в страната.

Ще се радваме да получим Вашите номинации за определянето на носителите на наградите „Икономика на светло“ за 2014 г.!

1 3 4 5