23/77, а не 60/40 – предложението е подвеждащо, неефективно и неработещо за спрените предприятия

Следва пълният текст на прессъобщение на АИКБ във връзка с широко прокламираната държавна подкрепа за бизнеса от 60 %, която всъщност е едва 23 % (Приложение 1). Прекратилите дейност предприятия все едно няма да могат да се възползват от нея, тъй като им се поставят неизпълними за повечето от тях условия. Забранено им е да работят, поради което нямат приходи, а се очаква да платят оставащите реално 77 %, за да получат от държавата работниците им 23 % от нетния им доход. Подкрепата ще ползват само онези, които имат пари в кеш, нямат ликвидни затруднения и следователно не се нуждаят особено от нея. По този начин обществените средства няма да се инвестират ефективно и ефикасно в запазването на човешките ресурси. АИКБ не подкрепя тази мярка за спрените предприятия.


Като подкрепя предприетите мерки за опазване здравето на гражданите, Асоциация на индустриалния капитал в България призовава за предприемане на незабавни, работещи, ефективни мерки за подкрепа на икономиката, която е тежко засегната и ако не бъде насърчена, ще бъде тласната в трудно обратима рецесия.

Широко прокламираната подкрепа от 60 %, всъщност е едва 23 % (Приложение 1), а прекратилите дейност предприятия все едно няма да могат да се възползват от нея, тъй като им се поставят неизпълними за повечето от тях условия. Забранено им е да работят поради което нямат приходи, а се очаква да платят оставащите реално 77 %, за да получат от държавата работниците им 23 % от нетния им доход. Подкрепата ще ползват само онези, които имат пари кеш, нямат ликвидни затруднения и следователно не се нуждаят особено от нея и по този начин обществените средства няма да се инвестират ефективно и ефикасно в запазването на човешките ресурси.

АИКБ не подкрепя тази мярка за спрените предприятия по три основни причини:

  1. Тя е неработеща и контрапродуктивна, защото няма да изпълни главната потребност на обществото и икономиката – запазването на работните места и в този си вид тласка към съкращения в предприятията спрели работа.
  2. Тя е неефективна и неефикасна от гледна точка на разходване на ограничения ресурс на държавата.
  3. Тя е дълбоко подвеждаща и ще доведе до засилване на общественото напрежение.

АИКБ настоява размерът на подкрепа да бъде диференциран спрямо тежестта на негативното влияние на извънредните мерки върху дейността на предприятията, като най-интензивна подкрепа – компенсиране на възнагражденията и осигурителна ваканция, получат онези предприятия, които са преустановили напълно дейността си и интензитетът бъде намаляван пропорционално за онези, които запазват част от дейността си. Подкрепата за прекратилите дейността си предприятия трябва да бъде безусловна и да компенсира напълно доходите на работниците, получаващи минимални заплати, а интензитетът й да намалява, за средните и високи заплати. Само така ще е максимално ефективна, ефикасна и справедлива и ще стигне до много повече хора. Ако подкрепата не бъде оказана сега, България е застрашена от нарастване на безработицата, прекратяване на дейността на структуроопределящи, иначе жизнени предприятия, вълна от фалити и от трайна рецесия и драстичен срив на приходите в бюджетната система и доходите на хората.

АИКБ ПРИЗОВАВА ЗА НЕЗАБАВНА ПРОМЯНА НА § 6 на Преходните и заключителни разпоредби от Закона за мерките (Приложение 2) с цел отстраняване на описаните непоправими по друг начин дефекти


Приложение 1 – Преведен на езика на реалния живот, 60/40 означава 23/77 

Работник от машиностроене, роден след 1960 г., трета категория на труд, с 10 г. стаж

Основна  заплата 1 100,00
доплащане за стаж                 66,00 0,60% 10 години
Брутна заплата 1 166,00
преработваща промишленост 1165 лв. – НСИ, средна брутна месечна заплата за м. 12 на 2019 г.

Осигурителни плащания от работодателя:

Лв. дял, %
фонд Пенсии             95,85 8,22%
фонд ОЗМ             24,49 2,10%
фонд Безработица               7,00 0,60%
общо фондове за ДОО              127,33
фонд ДЗПО в УПФ           32,65 2,80%
фонд ТЗПБ               10,49 0,90%
фонд Здравно осигуряване               55,97 4,80%
Общо осигурителни вноски              226,44  
Разход за работодателя – общо 1 392,44

Осигурителни и данъчни плащания от работника:

Лв. дял, %
фонд Пенсии               76,72 6,58%
фонд ОЗМ               16,32 1,40%
фонд Безработица               4,66 0,40%
общо фондове за ДОО               97,71
фонд ДЗПО в УПФ               25,65 2,20%
фонд Здравно осигуряване               37,31 3,20%
Общо осигурителни вноски         160,67
Данъчна основа 1 005,33
ДДФЛ         100,53
Чиста сума за получаване         904,79

Равносметка без помощ от държавата

Лв. дял, %
Работодателят плаща: 1 392,44 154%
Работникът получава:         904,79 100%
Държавата взема:           487,64 54%

Равносметка с помощ от държавата

Лв. дял, %
Държавата заявява, че дава:           699,60 60%
Работодателят плаща:           692,84 77%
Работникът получава „чисто“:              904,79 100%
Държавата  помага с (699,60 – 487,64) =         211,96 23%
Нека вече да наричаме схемата 23/77. От 100 лева нето получени от работника по схемата 60/40
държавата дава 23, а предприятието 77.

Приложение 2. Дефектен текст от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. 

§ 6. (1) По време на действието на този закон, но за срок не по-дълъг от три месеца, Националният осигурителен институт превежда 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г., за лица, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване от осигурители, отговарящи на критерии, определени с акт на Министерския съвет. Средствата се превеждат по банков път на съответния осигурител в срок до 5 работни дни въз основа на предоставена от Агенцията по заетостта писмена информация.

(2) Средствата, превеждани по реда ал. 1, са за сметка на фонд „Безработица“ на  държавното обществено осигуряване.

(3) В случай че осигурителят не изплати пълния размер на трудовото възнаграждение на работниците и служителите, за които са получени средствата по   ал. 1, той ги възстановява.


Оригиналът на прессъобщението може да изтеглите ТУК.