Структура на управление

Общото събрание е върховен орган на Асоциацията. Събранието определя главните насоки за развитие на АИКБ, приема бюджета на Асоциацията, избира и освобождава членовете на Националния, на Управителния и на Контролния съвет, приема отчета на Националния и на Управителния съвет и доклада на Контролния съвет, изпълнява други функции, произтичащи от Устава и законодателството на страната.

Националният съвет е орган на Асоциацията, който действа в периодите между заседанията на Общото събрание. Той определя насоките на работата на Управителния съвет и комисиите, изпълнява функции на Общото събрание в периода между заседанията му, приема програмата на организацията, приема нови членове, защитава интересите на членовете на Асоциацията пред всички органи и организации в страната и чужбина. Взема решения за откриване на клонове и за участие в други организации, избира главен секретар. Националният съвет отчита дейността си пред Общото събрание. Съветът може да създава постоянни комисии и временни комисии по значими за членовете на Асоциацията въпроси, като определя тяхната компетентност.

Състав на Националния съвет

Комисии към Националния съвет


Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание и на Националния съвет. Отчита се за извършената дейност пред Общото събрание, а в периода между Общите събрания пред Националния съвет. Разработва и предлага насоки за развитието на Асоциацията. Подготвя и внася ежегодно в Националния съвет за обсъждане и в Общото събрание за одобрение проект на бюджет и отчет за дейността на Асоциацията.

Състав на Управителния съвет


Контролният съвет е орган на Общото събрание на Асоциацията и осъществява цялостната ревизионно-контролна дейност върху изпълнението на решенията на Общото събрание, на Националният съвет, на Управителния съвет и тези, произтичащи от нормативните актове и вътрешно устройствени документи.

Състав на Контролния съвет


Главният секретар организира изпълнението на решенията на Националния и Управителния съвет на Асоциацията. Осъществява оперативното ръководство в съответствие с решенията на Общото събрание, Националния и Управителния съвет, ръководи персонала на Асоциацията и осигурява стопанисването на имуществото й.

повече

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 26.05.2023 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top