Развитие на дигиталните умения


Заключителна пресконференция по проекта, изпълняван от АИКБ - "Развитие на дигиталните умения"

Въвеждането на микроудостоверенията и индивидуалните сметки за обучение са ключови за повишаването на дигиталните знания и умения

Дигиталната трансформация е глобална реалност, оформяща начина, по който организациите и хората взаимодействат и работят в бъдеще. Само през тази година разходите за дигитална трансформация ще достигнат 2,3 трилиона долара в световен мащаб – сериозно предизвикателство е обезпечаването на работна сила с необходимите дигитални умения. Изграждане на човешки, научен, организационен и институционален капацитет за развитие в тези условия, България може да осигури основно чрез инвестиране в повишаването на дигиталните умения. Това може да стане по два основни начина – или като част от учебния процес, или посредством ефективно концепцията за учене през целия живот и развитие на уменията на възрастните. За съжаление, едва 50 на сто от работодателите осъзнават нуждата от обучение и развитие на дигиталните умения на своите работници и служители. Нашата мисия е заедно да променим това – и то много бързо!“ - заяви д-р Милена Ангелова - главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и ръководител на проект BG05M9OP001-1.128-0004 „Развитие на дигиталните умения“ по време на заключителната пресконференция за отчитане на неговото изпълнение.

Събитието беше почетено от заместник-министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова, изпълнителния директор на Агенция по заетостта Полина Маринова, председателя на НАПОО Марияна Павлова, вицепрезидента на КТ „Подкрепа“ Йоанис Партениотис, вицепрезидента на КНСБ Любослав Костов и ръководителя на управляващия орган на ОПРЧР Цветан Спасов.

Резултатите от успешното изпълнение на проекта „Развитие на дигитални умения“, адресират нарастващата нужда от дигитални умения и насърчават ускоряването на дигиталната трансформация на българската икономика. За целта са разработени и приети 65 унифицирани профила на дигитални умения и 13 секторни квалификационни рамки. Проектът постигна и два много важни резултата, които направиха България първата страна, която прилага на практика препоръките на Съвета относно микроудостоверенията и индивидуалните сметки за обучение. Разработените по тази тема модели получиха широкообхватна подкрепа от институциите на пазара на труда и социалните партньори. Те бяха представени в Брюксел по време на обучение на държавите членки за прилагане на индивидуалните сметки за обучение и залегнаха и в основата  на становище на ИСС с конкретни насоки към институциите и правителството.

АИКБ има дълъг успешен опит в разработването и предоставянето на иновативни модели и инструменти чрез реализиране на различни проекти. Повече от четвърт век, асоциацията често изпреварва глобалните тенденции, благодарение на своите задълбочени анализи. Така например през 2018 г. АИКБ разработи Рейтинг на привлекателността на професиите и специална платформа за изчисляването. Такива иновативни модели, имат потенциала да подобрят различни политики и мерки за заетост и образование. България се намира в уникален момент с достъп до финансиране както от Европейските фондове за споделено управление, така и от Плана за възстановяване и устойчивост. Тези ресурси представляват изключителна възможност за инвестиране в дейности, които са от решаващо значение за развитието на работната сила и овластяването на българските предприятия да се адаптират бързо към зеления преход и цифровата трансформация на икономиката. АИКБ твърдо вярва, че социалните партньори със своите гъвкави и иновативни подходи могат да допринесат значително за създаването и реализирането на качествени проекти.

„Уменията са ключът, който ще ни доведе не просто до една успешна професионална реализация и развитие на нашето общество като цяло, както и на успешно преминаване през дигиталния и зелен преход. Очаква се до 2030 г. 80% от населението на Европа да има основни дигиталния умения. През 2023 г. у нас тези хора са едва 30%, а вече почти 90% от работните места в България изискват наличие на такива умения. Точно за това проектите на АИКБ и на останалите социални партньори са изключително важни. Те са част от по-големия пъзел, който правим заедно, за да създадем екосистема за успешен дигитален преход и подготовката на хората за него“ посочи Наталия Ефремова – зам.-министър на труда и социалната политика.

„Вече подписахме договора за модернизация на професионалното образование и обучение, така че ще има нов списък на професиите и вие като работодатели ще бъдете част от изработването му. Надявам се да направим един списък, който да бъде пригоден и адекватен на пазара на труда. Ще работим и квалификационните рамки, които сте разработили по проекта да бъдат използвани в новите стандарти за образование. Те ще бъдат в нов формат, ще имат нова визия, така че дигиталните умения да се включат в държавните стандарти“, допълни инж. Марияна Павлова – председател на Националната агенция за професионално образование и обучение.

По думите на изпълнителния директор на Агенция по заетостта ученето през целия живот трябва да превърне във философия не само за работодателите, но и за държавните институции. Тя подчерта и важността от засилване на популяризирането и подобряването на привлекателността на професиите.

Според Цветан Спасов, ръководител на УО на ОПРЧР, не трябва да говорим за дигитален преход, а за трансформация на икономиката ни. Проучвания показват, че днешните първокласници след време ще работят професии, които все още не съществуват, което трябва допълнително да ни покаже, че без дигитални умения няма да сме готови за бъдещето.

Делът на лицата с основни умения в областта на дигиталните технологии е 29%, докато средно в ЕС този процент е 58%. Проучванията показват, че държавите, които са готови да направят бърза технологична трансформация и да използват дигитални технологии в ежедневната си практика са тези, които имат и изключително силно представяне в областта на образованието и обучението. Още през 2019 г. ЕК предупреди, че заради нарастващият недостиг на умения, в България ще се необходими значителни инвестиции в дигитална грамотност, умения и знания. Асоциацията отчита изпълнението на настоящия проект като крачка напред в тази посока, като остава ангажирана с развитието на програмата за дигитални умения. През следващите години, АИКБ има амбицията да надгради постигнатите резултати с разработване на нови инструменти за повишаване на привлекателността на професиите и развитие на човешките ресурси, за да продължи да допринася за устойчивия растеж и конкурентоспособността на българската икономика и работна сила.

За повече информация вижте презентацията на д-р Милена Ангелова - главен секретар на АИКБ и ръководител на проекта.


Онлайн тестване на дигиталните умения

По проекта „Развитие на дигиталните умения“, изпълняван от АИКБ, беше разработен онлайн инструмент за тестване на дигиталните умения. Ако искате да проверите своето текущо ниво и да научите повече за това, какво следва да надградите, натиснете този линк.

Краткосрочни курсове за обучение с фокусирано съдържание и практически опит
могат да дадат бърз отговор на нуждата от квалифицирана работна ръка

На 25 ноември 2022 г. от 14.00 часа в Асоциация на индустриалния капитал в България се проведе кръгла маса за представяне и обсъждане на пилотна Система за микроудостоверения по проект BG05M9OP001-1.128-0004 „Развитие на дигиталните умения“.

„В отговор на предизвикателствата на пазара на труда, породени от недостига на квалифицирана работна ръка и на умения, в рамките на проекта, изпълняван от АИКБ, беше разработена пилотна система за въвеждане на микроудостоверения при спазване на основните принципи в приетата през юни 2022 г. Препоръка на Съвета за Европейски подход към микроудостоверенията. Гъвкавостта и бързият отговор на нуждите на работодателите са сред основните предимства на микроудостоверенията, но трябва да се работи повече за изграждането на доверие между всички участници в този процес, като социалните партньори следва да намерят своето ключово място при изпълнение на препоръката. Затова и АИКБ е първата организация, която поставя пряко темата за въвеждането на този нов инструмент в България и очаква да се постигне консенсус между всички заинтересовани партньори“, подчерта д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ и ръководител на проект BG05M9OP001-1.128-0004 „Развитие на дигиталните умения“ при откриването на кръглата маса.
АИКБ следи отблизо и ангажирано процесите в системите на образованието и обучението за възрастни. Организацията подкрепя всяка политика или нов инструмент, който може да доведе до повишаване на компетентностите на работната сила и да спомогне за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика.
По време на кръглата маса започна широка обществена дискусия по темата, като присъстващите представители на основните заинтересовани институции бяха провокирани да представят своята визия за възможните начини за прилагане на микроудостоверения.
„Изключително благодарна съм за предоставените от АИКБ анализи и предложения за промени в нормативната рамка“, изтъкна заместник министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в хода на дискусията, в която участваха представители на държавната администрация, браншови и граждански организации, работодатели и заети лица.
За повече информация, вижте прессъобщение от събитието ТУК.

Представяне на пилотна Система за микроудостоверения

На 25 ноември 2022 г. от 14.00 часа Асоциация на индустриалния капитал в България ще проведе кръгла маса за представяне и обсъждане на пилотна Система за микроудостоверения по проект BG05M9OP001-1.128-0004 „Развитие на дигиталните умения“.

Микроудостоверенията са нов инструмент, заложен в Европейската програма за умения от 2020 г. Като представителна организация на работодателите на национално равнище, АИКБ следи отблизо и ангажирано процесите, които се развиват в системите на образованието и обучението на възрастни, като подкрепя всяка политика или нов инструмент, който може да доведе до повишаване на компетентностите на работната сила и да спомогне за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика.

В отговор на предизвикателствата на пазара на труда, породени от недостига на квалифицирана работна ръка и недостиг на умения, в рамките на проекта беше разработена пилотна Система за микроудостоверения при спазване на основните принципи в приетата през юни 2022 г. Препоръка на Съвета за Европейски подход към микроудостоверенията.

В рамките на кръглата маса се цели да се стартира по-широка обществена дискусия по темата и да се провокират различните институции да постигнат единен подход при разработване на този нов инструмент съвместно със социалните партньори.

В дискусията ще вземат участие представители на държавната администрация, браншови и граждански организации, работодатели и заети лица.

За още информация, вижте ПРОГРАМА на кръгла маса на тема „Представяне и обсъждане на пилотна Система за микроудостоверения“.


АИКБ стартира проект за развитие на дигиталните умения

На 14.10.2021 г. (четвъртък) от 10:30 часа в Конферентната зала на Асоциация на индустриалния капитал в България на адрес: 1527 София, ул. Тракия № 15 и чрез платформата Zoom ще се проведе пресконференция за представяне на проекта на АИКБ BG05M9OP001-1.128-0004 „Развитие на дигиталните умения“ финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014 – 2021”.

Основната цел на проекта е посредством съвместни действия на АИКБ, КНСБ, КТ Подкрепа, МТСП и НАПОО да се идентифицират специфичните и необходими дигитални умения за 65 ключови професии/длъжности в общо 13 икономически сектора.

Постигнатите по проекта резултати ще послужат като основа за разработването на нови проекти и мерки по новата Програма „Развитие на човешки ресурси 2021 – 2027 г.“

В пресконференцията ще вземат участие:

  • Васил Велев, председател на УС на АИКБ;
  • д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ и ръководител на проекта;
  • Цветан Спасов, ръководител на Управляващия орган на ОПРЧР 2014 -2020 г.
  • Инж. Марияна Павлова – председател на НАПОО;
  • Елка Димитрова, директор на дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“;
  • Пламен Нанков, Вицепрезидент на КНСБ;
  • доц. Валери Апостолов – Конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“.

АИКБ подписа договор за изпълнение на проект BG05M9OP001-1.128-0004 „Развитие на дигиталните умения“

На 11.05.2021 г. Асоциация на индустриалния капитал подписа договор за изпълнение на проект BG05M9OP001-1.128-0004 „Развитие на дигиталните умения“. Проектът e финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014 – 2021”, по процедура BG05M9OP001-1.128 – Развитие на дигиталните умения – Компонент 2.

Проект „Развитие на дигиталните умения“ цели транспониране на актуалните политики на ЕК за подобряване и развитие на ключовите компетенции и дигиталните умения в контекста на Европейската дигитална стратегия. Той изцяло отговаря на целите и изискванията на Препоръката на Съвета от 22.5.2018г. относно ключовите компетенции за учене през целия животи на целите на Плана за действие по Европейския стълб за социални права за обучение на възрастни, като цели да надгради на национално ниво Европейската рамка за цифрови компетенции на гражданите 2.0.

Проектът предвижда изпълнението на общо девет основни дейности насочени към разработване, тестване и валидиране на унифицирани профили за дигитални умения по ключови професии/длъжности, секторни квалификационни рамки и учебни програми за развитие на дигиталните умения в 13 пилотни сектора от ключово значение за българската икономика. Основната цел на проекта е преодоляване на дисбалансите в областта на дигиталните умения и знания, привеждането им в съответствие с нуждите на бизнеса и по този начин ускоряване на дигитализацията. Проектните дейности ще стартират от 01.10.2021 г. с извършването на проучване за установяване на потребностите от дигитални умения на работната сила по определени като ключови за пилотните сектори професии, последващо тестване на текущите умения чрез специално разработени инструменти за оценка на дигиталните компетенции и изготвяне на тази основа на анализ на дисбалансите и на състоянието и потребностите от дигитални умения на три нива за всяка идентифицирана професия.

Изпълнението на проекта ще стъпи на постигнатите резултати по Компонент 1 на операцията „Развитите на дигиталните умения“, който се изпълнява от Министерство на труда и социалната политика.

С реализирането на проекта от АИКБ се очаква да се разработят минимум 65 унифицирани профили за дигитални умения, общо 13 пакета с тестови учебни програми за развитие на дигиталните умения, минимум 4 модела са социално сътрудничество. Всички постигнати резултати ще се тестват и апробират в реална работна среда, като за тяхното постигане АИКБ ще си партнира с Конфедерация на независимите синдикати, Конфедерация на труда „Подкрепа“, МТСП и Националната агенция за професионално образование и обучение.

Секторите, за които пилотно ще се идентифицират ключови професии и ще се разработят посочените рамки, профили и програми са: Растениевъдство и животновъдство; Производство и преработка на месо и месни продукти; Производство на текстил и изделия от текстил; Производство на други трикотажни изделия; Обработка на кожи и производство на обувки; Производство на почистващи препарати; Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти; Производство на машини и оборудване; Въздушен транспорт; Издателска дейност; Дейности по наемане и предоставяне на работна сила; Артистична и творческа дейност и Ремонт на компютърна техника.

Специфичните цели, които си поставя АИКБ чрез изпълнението на проекта са:

  • Идентифициране на конкретните дефицити от специфични дигитални умения по пилотни професии/длъжности;
  • Апробиране и прецизиране на заложените резултати в реална работна среда с цел последващото им прецизиране и подготовка за успешно повсеместно въвеждане в практиката и тяхното институционализиране;
  • Осигуряване на връзката между необходимите знания и умения и изискванията на бъдещия пазар на труда за постигане на конкурентна и развиваща се икономика, основаваща се на технологичното развитие и осигуряваща устойчиви работни места.

Проектът е пилотен като се очаква постигнатите по него резултати да бъдат основа за реализиране на дейности по новата Програма „Развитите на човешките ресурси“ 2021-2027 г. насочени към национално развитие на дигиталните компетенции. След приключване на проекта всички резултати ще бъдат собственост на МТСП.

Проектът е с период на изпълнение 20 месеца, а одобреният бюджет е в размер на 2 052 482.74 лв. от които 1 744 610.33 лв. съфинансиране от Европейския социален фонд и 307 872.41 лв. национално финансиране.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 28.11.2023 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top