Развитие на дигиталните умения

Онлайн тестване на дигиталните умения

По проекта „Развитие на дигиталните умения“, изпълняван от АИКБ, беше разработен онлайн инструмент за тестване на дигиталните умения. Ако искате да проверите своето текущо ниво и да научите повече за това, какво следва да надградите, натиснете този линк.

Краткосрочни курсове за обучение с фокусирано съдържание и практически опит
могат да дадат бърз отговор на нуждата от квалифицирана работна ръка

На 25 ноември 2022 г. от 14.00 часа в Асоциация на индустриалния капитал в България се проведе кръгла маса за представяне и обсъждане на пилотна Система за микроудостоверения по проект BG05M9OP001-1.128-0004 „Развитие на дигиталните умения“.

„В отговор на предизвикателствата на пазара на труда, породени от недостига на квалифицирана работна ръка и на умения, в рамките на проекта, изпълняван от АИКБ, беше разработена пилотна система за въвеждане на микроудостоверения при спазване на основните принципи в приетата през юни 2022 г. Препоръка на Съвета за Европейски подход към микроудостоверенията. Гъвкавостта и бързият отговор на нуждите на работодателите са сред основните предимства на микроудостоверенията, но трябва да се работи повече за изграждането на доверие между всички участници в този процес, като социалните партньори следва да намерят своето ключово място при изпълнение на препоръката. Затова и АИКБ е първата организация, която поставя пряко темата за въвеждането на този нов инструмент в България и очаква да се постигне консенсус между всички заинтересовани партньори“, подчерта д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ и ръководител на проект BG05M9OP001-1.128-0004 „Развитие на дигиталните умения“ при откриването на кръглата маса.
АИКБ следи отблизо и ангажирано процесите в системите на образованието и обучението за възрастни. Организацията подкрепя всяка политика или нов инструмент, който може да доведе до повишаване на компетентностите на работната сила и да спомогне за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика.
По време на кръглата маса започна широка обществена дискусия по темата, като присъстващите представители на основните заинтересовани институции бяха провокирани да представят своята визия за възможните начини за прилагане на микроудостоверения.
„Изключително благодарна съм за предоставените от АИКБ анализи и предложения за промени в нормативната рамка“, изтъкна заместник министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в хода на дискусията, в която участваха представители на държавната администрация, браншови и граждански организации, работодатели и заети лица.
За повече информация, вижте прессъобщение от събитието ТУК.

Представяне на пилотна Система за микроудостоверения

На 25 ноември 2022 г. от 14.00 часа Асоциация на индустриалния капитал в България ще проведе кръгла маса за представяне и обсъждане на пилотна Система за микроудостоверения по проект BG05M9OP001-1.128-0004 „Развитие на дигиталните умения“.

Микроудостоверенията са нов инструмент, заложен в Европейската програма за умения от 2020 г. Като представителна организация на работодателите на национално равнище, АИКБ следи отблизо и ангажирано процесите, които се развиват в системите на образованието и обучението на възрастни, като подкрепя всяка политика или нов инструмент, който може да доведе до повишаване на компетентностите на работната сила и да спомогне за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика.

В отговор на предизвикателствата на пазара на труда, породени от недостига на квалифицирана работна ръка и недостиг на умения, в рамките на проекта беше разработена пилотна Система за микроудостоверения при спазване на основните принципи в приетата през юни 2022 г. Препоръка на Съвета за Европейски подход към микроудостоверенията.

В рамките на кръглата маса се цели да се стартира по-широка обществена дискусия по темата и да се провокират различните институции да постигнат единен подход при разработване на този нов инструмент съвместно със социалните партньори.

В дискусията ще вземат участие представители на държавната администрация, браншови и граждански организации, работодатели и заети лица.

За още информация, вижте ПРОГРАМА на кръгла маса на тема „Представяне и обсъждане на пилотна Система за микроудостоверения“.


АИКБ стартира проект за развитие на дигиталните умения

На 14.10.2021 г. (четвъртък) от 10:30 часа в Конферентната зала на Асоциация на индустриалния капитал в България на адрес: 1527 София, ул. Тракия № 15 и чрез платформата Zoom ще се проведе пресконференция за представяне на проекта на АИКБ BG05M9OP001-1.128-0004 „Развитие на дигиталните умения“ финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014 – 2021”.

Основната цел на проекта е посредством съвместни действия на АИКБ, КНСБ, КТ Подкрепа, МТСП и НАПОО да се идентифицират специфичните и необходими дигитални умения за 65 ключови професии/длъжности в общо 13 икономически сектора.

Постигнатите по проекта резултати ще послужат като основа за разработването на нови проекти и мерки по новата Програма „Развитие на човешки ресурси 2021 – 2027 г.“

В пресконференцията ще вземат участие:

  • Васил Велев, председател на УС на АИКБ;
  • д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ и ръководител на проекта;
  • Цветан Спасов, ръководител на Управляващия орган на ОПРЧР 2014 -2020 г.
  • Инж. Марияна Павлова – председател на НАПОО;
  • Елка Димитрова, директор на дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“;
  • Пламен Нанков, Вицепрезидент на КНСБ;
  • доц. Валери Апостолов – Конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“.

АИКБ подписа договор за изпълнение на проект BG05M9OP001-1.128-0004 „Развитие на дигиталните умения“

На 11.05.2021 г. Асоциация на индустриалния капитал подписа договор за изпълнение на проект BG05M9OP001-1.128-0004 „Развитие на дигиталните умения“. Проектът e финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014 – 2021”, по процедура BG05M9OP001-1.128 – Развитие на дигиталните умения – Компонент 2.

Проект „Развитие на дигиталните умения“ цели транспониране на актуалните политики на ЕК за подобряване и развитие на ключовите компетенции и дигиталните умения в контекста на Европейската дигитална стратегия. Той изцяло отговаря на целите и изискванията на Препоръката на Съвета от 22.5.2018г. относно ключовите компетенции за учене през целия животи на целите на Плана за действие по Европейския стълб за социални права за обучение на възрастни, като цели да надгради на национално ниво Европейската рамка за цифрови компетенции на гражданите 2.0.

Проектът предвижда изпълнението на общо девет основни дейности насочени към разработване, тестване и валидиране на унифицирани профили за дигитални умения по ключови професии/длъжности, секторни квалификационни рамки и учебни програми за развитие на дигиталните умения в 13 пилотни сектора от ключово значение за българската икономика. Основната цел на проекта е преодоляване на дисбалансите в областта на дигиталните умения и знания, привеждането им в съответствие с нуждите на бизнеса и по този начин ускоряване на дигитализацията. Проектните дейности ще стартират от 01.10.2021 г. с извършването на проучване за установяване на потребностите от дигитални умения на работната сила по определени като ключови за пилотните сектори професии, последващо тестване на текущите умения чрез специално разработени инструменти за оценка на дигиталните компетенции и изготвяне на тази основа на анализ на дисбалансите и на състоянието и потребностите от дигитални умения на три нива за всяка идентифицирана професия.

Изпълнението на проекта ще стъпи на постигнатите резултати по Компонент 1 на операцията „Развитите на дигиталните умения“, който се изпълнява от Министерство на труда и социалната политика.

С реализирането на проекта от АИКБ се очаква да се разработят минимум 65 унифицирани профили за дигитални умения, общо 13 пакета с тестови учебни програми за развитие на дигиталните умения, минимум 4 модела са социално сътрудничество. Всички постигнати резултати ще се тестват и апробират в реална работна среда, като за тяхното постигане АИКБ ще си партнира с Конфедерация на независимите синдикати, Конфедерация на труда „Подкрепа“, МТСП и Националната агенция за професионално образование и обучение.

Секторите, за които пилотно ще се идентифицират ключови професии и ще се разработят посочените рамки, профили и програми са: Растениевъдство и животновъдство; Производство и преработка на месо и месни продукти; Производство на текстил и изделия от текстил; Производство на други трикотажни изделия; Обработка на кожи и производство на обувки; Производство на почистващи препарати; Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти; Производство на машини и оборудване; Въздушен транспорт; Издателска дейност; Дейности по наемане и предоставяне на работна сила; Артистична и творческа дейност и Ремонт на компютърна техника.

Специфичните цели, които си поставя АИКБ чрез изпълнението на проекта са:

  • Идентифициране на конкретните дефицити от специфични дигитални умения по пилотни професии/длъжности;
  • Апробиране и прецизиране на заложените резултати в реална работна среда с цел последващото им прецизиране и подготовка за успешно повсеместно въвеждане в практиката и тяхното институционализиране;
  • Осигуряване на връзката между необходимите знания и умения и изискванията на бъдещия пазар на труда за постигане на конкурентна и развиваща се икономика, основаваща се на технологичното развитие и осигуряваща устойчиви работни места.

Проектът е пилотен като се очаква постигнатите по него резултати да бъдат основа за реализиране на дейности по новата Програма „Развитите на човешките ресурси“ 2021-2027 г. насочени към национално развитие на дигиталните компетенции. След приключване на проекта всички резултати ще бъдат собственост на МТСП.

Проектът е с период на изпълнение 20 месеца, а одобреният бюджет е в размер на 2 052 482.74 лв. от които 1 744 610.33 лв. съфинансиране от Европейския социален фонд и 307 872.41 лв. национално финансиране.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 24.03.2023 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top